SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

14-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 14-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Öň edip bilmedik işleriňizi täzeden  başlamagyň  wagty geldi. Çynlakaý bir zady kabul etmegiň ýa-da uly  bir meseläňizi   çözmek üçin amatly gün  däl. Ýakyn  adamyňyzdan garaşylmadyk wagtda kömek  almak mümkinçiligi bar. Ýakynlaryňyzy gyzyklandyrýan mowzuklary ara alyp maslahatlaşmak mümkin, bu gatnaşyklary berkitmäge we has gowy düşünişmäge kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Ajaýyp pikirleriňiz bolar we olary durmuşa geçirmek üçin ýeterlik güýç we erjellik bolar. Emma birbada birnäçe zady kabul etmeli däl. Yzygiderli hereket etseňiz, hemme zatda üstünlik gazanarsyňyz we köp ýakymsyz pursatlardan, dawa-jenjellerden we bulaşyklyklardan gaça durarsyňyz. Bu nyşanyň wekillerini  her niçigem bolsa, günüň soňy sizi begendirer we köp ýakymly garaşylmadyk zatlar getirer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Ýakynlaryňyza  sabyrly we näzik boluň, bu dawa-jenjellerden gaça durmaga kömek eder. Bu gün sizi uzak wagtdan bäri tanaýan we ozal size gowy düşünenler bilenem umumy dil tapmak kyn bolar. Emma tolgunmasaňyz we ownuk eglişik etmäge razy bolsaňyz, çynlakaý problema bolmaz.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar, ýöne şonda-da dynç almaga wagtyňyz bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Meýilleşdiren zatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin dogry pikirlenmegi kynlaşdyryp, ownuk zatlar hakda gaty köp alada edip bilersiňiz. Ýagdaýy  seljermäge synanyşyň. Etmeli zadyňyz asuda bolmak we ýakymsyz pursatlardan we çynlakaý kynçylyklardan gaça durmak üçin seresap bolmagy ýatdan çykarmaň.Aýratynam özüne çekiji bolarsyňyz we köpler muňa üns bererler. Belginiň maşgala wekillerine diýseň ýakymly agşam garaşýar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Ýakyn adamlaryňyz  bilen hem ýaňy-ýakynda tanyşanlaryňyz bilen umumy dil tapmak aňsat bolar. Peýdaly aragatnaşyklar ähtimal. Iň çynlakaý we möhüm meseleleri dostlaryňyz we maşgala agzalaryňyz bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.Diňe özüňiz üçin däl, ýakynlaryňyz üçinem gymmat zatlary satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, muny günüň birinji ýarymynda etmek has gowudyr: soňundan diňe dynç almak islärsiňiz.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Meýilnama düzmek we ýakyn wagtda näme etjekdigiňizi pikirlenmek üçin gowy gün. Öň üns bermedik zatlaryňyza üns berersiňiz şonuň üçin hyýallary döredip bilmersiňiz we ýalan umytlary saklamarsyňyz we ýagdaýa derrew dogry baha berersiňiz. Ýakynlaryňyz  bilen habarlaşmak üçin wagt tapmaga synanyşyň. Maşgala agzalary bilen wagt geçiriň ýa-da dostlaryňyz bilen  gezelenje çykyň. Olar size ylham berer we islendik işe goldaw bererler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün öý işleri köp bolar  ýöne olary etmek islegi bolmaz. Häzirki wagtda hemme zady ýeňip geçmegiň wajypdygy hakda pikir ediň. Oňyn tendensiýalaryň täsiri günüň başynda gaty güýçli bolmasa-da wagtyň geçmegi bilen has göze ilýär. Käbir Mizanlar  ikirjiňlenmän razy boljak gowy habarlary ýa-da teklipleri alarlar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Garyndaşlar bilen düşünişmezlikler ýüze çykyp biler. Şonuň üçin özüňizi dolandyrmaga synanyşyň we ýakynlaryňyz bilen dawa etmäň. Şahsy teswirleri kabul etmeseňiz hemme zat netije berer. Möhüm bir zat etmezlik çynlakaý temalary ara alyp maslahatlaşmazlyk we ownuk gündelik meselelere üns bermezlik has gowudyr.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Häzirki wagtda beýlekiler bilen düşünişmek adatdakysyndan has kyn bolar. Öz gyzyklanmalaryňyza esaslanyp, islendik çynlakaý karar bermek has gowudyr. Maşgalaňyza  üns beriň. Olaryň goldawy bilen derrew özüňizi has ynamly duýarsyňyz. Syýahata gidýän Kowuslara ýakymly garaşylmadyk zatlar garaşýar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Günüň başlangyjy ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary berkitmäge bagyşlamalydyr. Bularyň hemmesi ýakyn geljekde peýdaly bolar. Dostlaryňyz bilen duşuşyklar hem gowy geçer, köp şatlyk getirer we uzak wagtlap dowam etjek energiýa berer.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Ýakyn garyndaşlaryňdan we dostlaryňdan başgalaryň  goldawyna garaşyp bilersiňiz.. Ujypsyz nagt girdejiler meselem köne bergileriň üzülmegi ähtimal.Oňyn bolmagy başarsaňyz, töweregiňizdäkiler pikirleriňizi goldaýarlar we köp ugurda hyzmatdaşlyk ederler. Romantiki gatnaşyklaryň başlangyjy mümkindir.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Esasanam özüne çekiji we dostlukly bolarsyňyz we dürli adamlar bilen umumy dili aňsatlyk bilen taparsyňyz. Duýgurlyk ozal aragatnaşyk gurmak islemedikler bilen nädip düşünişmelidigiňizi aýdyp berer. Käbir Hutlar şu gün täze dostlar tapar, käbirleri täsirli ýaranlar tapar.Köpden bäri çynlakaý öý işlerini öz üstüňize almagy meýilleşdirýän bolsaňyz meselem abatlaýyş işlerine başlasaňyz pikirlenmekden we aýgytly herekete geçip bilersiňiz munuň üçin  amatly pursat. Diňe bir günde hemme zady etmäge synanyşmaň, özüňize alada ediň we dynç almagy ýatdan çykarmaň.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama