SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

13-nji Wan Sergisi

Türkiýäniñ Wan welaýatynyñ tebigy gözelliklerini dünýä yüzüne giňden ýaýmak maksady bilen 2023-nji ýylyň 28-nji sentýabryndan 01-nji oktýabry aralygynda “Gündogar Anadolynyñ Wan şäherine syýahatçylyk we gezelenç” atly XIII halkara syýahatçylyk sergi-ýarmarkasy geçiriler.

Ol Türkiýäniñ Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi tarapyndan Wan häkimliginiň, Türkiýäniñ syýahat agentlikleriniň birleşmesi (TÜRSAB), Türk myhmanhanalary birleşigi (TÜROB), Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşigi (TOBB), Türkiýäniň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça Dolandyryş müdirliginiñ (KOSGEB) goldaw bermeginde we Ýüpek Ýoly Expo Fair A.Ş kompaniýasynyň guramaçylygynda geçirilýär.

Çärä Eýran, Yrak, Azerbaýjan, Ermenistan we Nahiçewan ýaly sebit yurtlaryñ, şol sanda Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Şunlukda sergä syýahatçylyk agentlikleri, myhmanhanalar, şypahanalar, awiakompaniýalar, kafe-restoranlar ýaly degişli pudaklardan 100 müñ gatnaşyjynyñ gatnaşmagyna garaşylýar.

Has giňişleýin maglumat üçin https://www.ipekyoluexpo.com/2023/03/27/13-van-dogu-anadolu-uluslararasi-turizm-ve-seyehat-fuari/ web sahypasyna girip bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi