SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

14-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 14-nji maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Uzak wagtlap beren wadalaryňyzy ýerine ýetirmek üçin uzak wagtlyk goýlan zatlaryňyza gaýdyp gelmeli bolarsyňyz. Bu sizeň göwnüňizden turar sebäbi has gyzykly we geljegi uly bir zat etmek isleýärin. Ýöne  aladalanmak üçin wagt ýitirmeseňiz we işe başlasaňyz, hemme zady bitirersiňiz.Ýakynlaryňyz  bilen gatnaşyklar elmydama oňat netije bermez. Käbir Hamallar ýakyn adam bilen aragatnaşyk saklanda azajyk dartgynlylygy başdan geçirip biler. Ýöne özüňize ýakyn bolanlara üns berseňiz ähli zatlary  düzedip bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Çynlakaý keýp alyň gysga wagtlyk hyjuwlara ýol bermäň. Bu adaty işleriňizi ýeňip geçmek we täze bir zatda üstünlik gazanmak üçin ýeterlik bolar. Howlukmagyň zerurlygy ýok. Belki birbada birnäçe meseläni çözmeli bolarsyňyz we bu sizi binjalyk eder. Emma hemme zat gowy bolar.Sowurlaryň  köpüsi köp adamly çärelere we şowhunly oturylyşyklara gatnaşmakdan saklanmalydyr. Bu gün esasanam ýadaw bolup görünýär. Maşgala ýa-da ýakyn dostlaryňyz bilen asuda agşam geçirmek has gowy bolardy.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Meýilnama düzüň maksatlaryňyzy  kesgitläň ilki nämä ýetjekdigiňizi we soňundan nämäni goýjakdygyňyzy kesgitläň. Bu gün bularyň hemmesi üçin ajaýyp.Işde üstünlik gazanmak müňkinçiligi bar. Dolandyryş umumy işe goşýan goşandyňyza ýokary baha berer kärdeşleriňiz köp pikiri makullar. Diňe ýakynlaryňyz bilen aragatnaşykda dartgynly pursatlar bolup biler. Ýöne çyn ýürekden bolsaňyz we sizi aladalandyrýan zatlar hakda gürleseňiz çynlakaý problemalar ýüze çykmaz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Birbada birnäçe zat ünsi talap eder şonuň üçin çalt hereket etmäge we derrew bir işden beýlekisine geçmäge taýyn boluň. Köp Seretanlar hemme zady bitirmek üçin uçuş meýilnamalaryny üýtgedip iş we gündelik meselelerini çözmeli bolar. Bu alamatyň wekilleri ownuk zatlara gaharlanyp bilerler. Emma duýgularyny ýeňip geçseler nähili hereket etmelidigine tiz düşünerler.Ýadyňyzdan çykarmaň hemme zady özbaşdak çözmeli däl.Duýgurlyk kime bil baglap biljekdigiňizi aýdar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün keýpiňiz ýygy-ýygydan üýtgär hatda ownuk wakalara-da has ýiti reaksiýa berip bilersiňiz. Işdeşler bilen düşünişmezlikler özara talaplar we nägilelikler bolup biler bu bolsa iş meselelerini çözmegi adatdakysyndan has kynlaşdyrar. Güniň ikinji ýarymynda oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Agşam sizi ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen begendirer. Ýakynlaryňyz we dostlaryňyz  bilen söhbetdeşlik köp Esetleriň  ruhuny göterer.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Adaty işleriňizi çalt ýerine ýetirersiňiz we häzirki meseleleri çözersiňiz. Şu günden başlap işewürlikde çynlakaý öňe gidişlige garaşmaly däl ýöne oňyn tendensiýalaryň täsiri henizem güýçli bolar. Käbir Sünbüleler çylşyrymly we duýgur meseleleri ýakynlary bilen ara alnyp maslahatlaşylmaly  bolarlar.Güniň ikinji ýarymynda Sünbülelere syýahat çykmak amatly bolar. Hatda gysga syýahat size köp täsir galdyrar. Adaty bolmadyk duşuşyklar we peýdaly tanyşlar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Biderek zatlar hakda alada etmeseňiz köp peýdaly zatlar edersiňiz. Bu gün kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek üçin amatly bolar. Işiňizde üstünlik gazanyp bilersiňiz sebäbi ownuk meseleleri çözmäge wagt ýitirmersiňiz derrew iň möhüm zatlara üns berersiňiz.Günüň ikinji ýarymynda oňyn tendensiýalaryň täsiri birneme azalar we keýpiňiz hasam erbetleşip biler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Aragatnaşykda möhüm iş we şahsy meseleler hakda pikir alyşmak üçin ajaýyp gün. Duýgular size ýol bermez umumy düşünjäňize we amaly tejribäňize bil baglarsyňyz. Bu bizar ediji ýalňyşlyklardan gaça durmaga hiç zady ýatdan çykarmazlyga we islenýän netijä çalt ýetmäge mümkinçilik berer. Güniň ikinji ýarymynda  daş-töweregiňizdäki adamlar adatdakysyndan has ýygy-ýygydan gatyşyp bilerler. Şeýle-de bolsa çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz: alamatyň wekilleri başga biriniň energiýasyny nädip dogry ýola gönükdirmelidigine tiz düşünerler.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu güni adaty işleriňizden ownuk jikme-jikliklerden we ünsüňizi talap etmeýän zatlardan başlamaly. Irden keýpiň gowy bolmagy gaty ähtimal däl. Adaty ýagdaýa gelmek üçin birneme wagt gerek bolmagy gaty ähtimal. Hemme zat garaşyşyňyz ýaly netije bermez şonuň üçin iş meseleleriňizde çeýe we döredijilikli bolmaga taýyn boluň.Agşam maşgala meselelerini siziň we ýakynlaryňyz üçin möhüm bolan käbir meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Kowuslaryň köpüsi bu wagt adatdakysyndan has köşeşer we has näzik bolar we bu dartgynly pursatlardan gaça durar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün esasanam özüne çekiji bolarsyňyz. Muny käbir möhüm meseleleri çözmek üçin ulanyp bilersiňiz sebäbi başgalara täsir etmek goldaw almak we size amatly şertlerde hyzmatdaşlyk etmek has aňsat bolar. Käbir Jediler gymmatly sowgatlar käbirleri nagt pullar alarlar.Şeýle hem bu gün jemgyýetçilik gatnaşyklaryny giňeltmek we gyzykly adamlar bilen duşuşmak isleýänler üçin üstünlikli bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Günüň başynda başlygyňyzdan uzak duruň we kärdeşleriňiz bilen jedelleşmezlige çalşyň. Ujypsyz meseleler boýunça gapma-garşylyklaryň ähtimallygy ýokary. Çynlakaý kynçylyklara garaşmaly dälsiňiz ýöne kynçylyklardan gaça durmak has gowudyr. Az salymdan ýagdaý gowulaşar we iş meselelerini çözmek has aňsatlaşar.Size iň ýakyn adamlar bilen düşünişmek käbir Daluwlar üçin adatdakysyndan has kyn bolar. Ýöne çynlakaý dawa bolmaz we ownuk düşünişmezlikler çalt geçmişe öwrüler.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Köp zat meýilnama boýunça gitmez.Bu barada kän alada etmegiň hajaty ýok.Güni tanyş zatlar bilen başlamak has gowudyr. Hatda bular adatdakysyndan has köp ünsi talap edip biler sebäbi hiç zada üns bermändigiňize göz ýetirmek üçin ähli maglumatlary barlamaly bolarsyňyz.Bu gün işewür aragatnaşykda seresaplylygy talap eder. Kän gürlemezlige ýa-da tassyklanmadyk maglumatlary paýlaşmaga synanyşyň. Iş bilen meşgullanýan Hutlar  ähli şertleri ünsli öwrenmän täze şertnamalary baglaşmaly däldir. Agşam gowy dynç almaga synanyşyň: güýjüňizi dikeltmek size peýdaly bolar.

Ýene-de okaň

24-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (20-nji-26-njy maý)

Ata Watan Eserleri

21-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama