SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

13-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 13-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün aragatnaşyk we möhüm iş duşuşyklaryna ünsi jemlemek isleýän meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Uzakdan gowy habar bolmagy ähtimal. Käbir Hamallar  köne tanyşlaryndan, mysal üçin öňki kärdeşlerinden gyzykly teklipleri  alarlar.Elbetde gowy pikirler peýda bolar. Belki-de, hemmeler  size derrew ynanmazlar ýöne meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirip başlanyňyzdan soň, maksadyňyza ýetip boljakdygy düýbünden aýdyň bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Arkaýyn bol, diňe köşeş. Bu aňsat däl.Düşünjäňizi esasanam üns bilen diňlemäge synanyşyň, sebäbi size nädip üstünlik gazanyp boljakdygyny görkezer. Köne tanyşlaryňyza özüňiz hakda ýatlatmak peýdaly bolar; olar bilen käbir bilelikdäki hereketler barada aňsatlyk bilen ylalaşyp bilersiňiz.Islendik möhüm meseleler günüň birinji ýarymynda ara alnyp maslahatlaşylmalydyr. Soň bolsa, belki  özüň bilen ýeke bolmak we käbir çynlakaý zatlar hakda pikir etmek islärsiň. Agşam ylmy we döredijilik işi üçin amatly. Sowurlar soňky döwürde hemmeleri binjalyk  edýän soraglara jogap tapar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Dürli adamlara çemeleşmek   gyzyklanmalary siziňkiden tapawutlanýanlar bilen düşünişmek peýdaly bolar. Işewür gepleşikler gowy geçer. Size derrew dogry düşünmän  bilerler.Işewürlik nukdaýnazaryndan hyzmat pudagynda ýa-da gurluşykda işleýän Jöwzalar  üçin bu gün aýratyn amatly bolar. Şeýle-de bolsa alamatyň beýleki wekilleriniň arz etmek üçin hiç hili sebäbi  bolmaz sebäbi ýyldyzlar olaryň tarapynda bolar. Günüň ikinji ýarymy köplere uly habar getirer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Size gyzykly we diýseň täsirli gün garaşýar. Birbada birnäçe zady etmeli bolarsyňyz we bu işi gaty gowy ýerine ýetirersiňiz. Işewürlikde täze mümkinçilikler açylyp bilner. Olary nädip ulanmalydygyna derrew düşünip bilmersiňiz, ýöne ýakyn ýerde ajaýyp maslahat berjek biri bolar.Şu gün dostlukly duşuşyklara ýa-da romantik senelere çykjak Seretanlara ýakymly garaşylmadyk zatlar garaşýar. Uzak wagtlap ýatda saklanjak garaşylmadyk sowgatlar we üns alamatlary hem aýrylmaýar. Agşam ýakyn adamyňyz bilen möhüm söhbetdeşlik üçin amatlydyr.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün aşa çynlakaý problema getirmez. Ilki başda beýlekiler bilen düşünişmezlikler we işde gyzgalaňly jedeller bolup biler. Käbir Esetler esasanam ýüreklerine ýakyn islendik teswir alar, bu sebäpli kärdeşleri bilen gatnaşyklar birneme dartgynlaşyp biler.Gowy tarapdan üýtgeşmeler şahsy durmuşyňyzda bolup biler. Oňyn tendensiýalaryň täsiri bu ýerde agdyklyk eder we köpden bäri dowam edip gelýän käbir islegleriňiziň amala aşmagy mümkin. Agşam romantiki sene üçin amatly, adaty däl we ýatda galar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Öň kyn ýaly görünýän meseleleri aýgytly ýerine ýetirersiňiz . Sünbüleleriň  köpüsi häzirki döwürde gazanan tejribesinden  peýdalanarlar. Daş-töweregiňizdäki adamlar adatdakysyndan has ýygy-ýygydan maslahat sorap bilerler. Bir zady maslahat bermezden ozal ýagdaýa düşünmäge we has köp maglumat ýygnamaga synanyşyň.Aladalar köp bolar we günüň ahyrynda dynç almalydygyňyzy duýup bilersiňiz. Bu döwürde aýratyn bir zady meýilleşdirmezlik has gowudyr.

 Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün  kyn we möhüm işleri höwes bilen ýerine ýetirersiňiz. Käbir Mizanlar  ozal çözüp bolmajak ýaly görünýän kynçylyklary başdan geçirer, bu bolsa töweregindäkileri gaty geň galdyrar. Peýdaly aragatnaşyklar ähtimal. Köp zada bagly adamlara gowy täsir galdyrarsyňyz.Nagt pul akymlary ähtimal.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Möhüm zatlary gaty uzak goýmaly dälsiňiz  sebäbi günüň birinji ýarymy olar üçin has amatly bolar. Iň göze görnüp duran üstünliklere döredijilik meselelerini çözmäge gönükdirilen.Günüň ikinji ýarymy dostlar bilen duşuşmak üçin amatly.Bu hem romantiki sene üçin amatly pursat bolar, ýöne ony belli bir ýerde geçirmek has gowudyr – şeýlelik bilen has oňyn duýgulary alarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Özüňizde hakyky maksatlar goýsaňyz we mümkin bolmadyk zatlara ýetmäge synanyşmasaňyz, gün gowy geçer. Ýagdaýlar garaşanyňyz  ýaly bolup bilmez. Käbir Kowuslar  meýilnamalaryny düýpgöter üýtgetmeli we asla etmejek zadyňa ünsi jemlemeli bolar. Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Kiçijik düşünişmezlikler we ýakynlaryňyz bilen jedeller mümkin. Emma bu gatnaşyklara hiç hili täsir etmez.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Ýygy-ýygydan  görünmäge synanyşyň, belli bir derejede size peýdaly bolup biljek adamlaryň ünsüni çekmek mümkinçiligini elden gidirmäň. Bu täze adamlar bilen duşuşmak üçin örän amatly bolar we gyzykly teklipleriň bolmagy müňkin.Günüň ikinji ýarymy ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen aýratyn jomart bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Iş we okuw üçin ajaýyp gün. Derrew aýratyn möhüm meselelere ünsi jemlärsiňiz we hiç zat bilen ünsüňizi çekmersiňiz. Iň göze görnüp duran üstünlikler  ýokary takyklygy ýa-da uzak möhletleýin meýilleşdirmegi talap edýän hasaplamalar bilen meşgullanýan Daluwlar  tarapyndan gazanylar. Bu gün döredijilik hünärleriniň wekilleri üçin hem üstünlikli bolar.Iş we şahsy gatnaşyklar sazlaşykly öser. Täze tanyşlar bilen umumy dili aňsatlyk bilen taparsyňyz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün ýagty we ýatda galar. Köp Hutlar  täze maksatlara eýe bolarlar. Belginiň käbir wekilleri, ozal  bilmeýän zady etmek isleýärler. Geň ýeri, nädip hereket etmelidigini bilmek üçin gaty az wagt gerek bolar. Duýgularyňyz  size ilki näme etmelidigiňizi aýdar.Köp zatlarda üstünlik gazanarsyňyz.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama