SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

13-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 13-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün hökman sizi geň galdyrar. Ýyldyzlar  siziň köp işleriňizi goldarlar. Öň gaty kyn, mümkin däl diýen ýaly işleriňizi etmäge mümkinçilik bolar. Käbir Hamallar  köpden bäri arzuw eden zatlaryna ýeter. Erjellik we öz-özüni dolandyrmak bu meselede olara kömek eder.Hünär taýdan üstünlik gazanyp bilerler . Adatça özbaşdak karar bermäge synanyşýanlaram sizi diňlärler. Aragatnaşyk nukdaýnazaryndan günüň ikinji ýarymy aýratyn amatly bolar. Iş we şahsy gatnaşyklar üçin üýtgeşmeler bolmagy ähtimal.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Içiňiz gysmaz: Bu gün gowy pikirleri getirer. Köp Sowurlar  ylham alarlar belginiň wekilleri ozal ýerine ýetirmäge het edip bilmedik zatlaryny edip bilerler. Hemme zat derrew oňat netije bermez, ýöne siz tutanýerli bolarsyňyz we elbetde ýarym ýolda başlan zadyňyzy taşlamarsyňyz. Bu gün ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly, olar bilen umumy dil taparsyňyz. Möhüm bir zat barada ylalaşmak üçin köp wagt gerek bolmaz. Çynlakaý düşünişmezlikler bolmaz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün möhüm ýygnaklar üçin ajaýyp. Köp adamlarda gowy täsir galdyryp bilersiňiz we hemme zat garaşylýandan has gowy bolar. Okuw ýa-da iş bilen baglanyşykly gyzykly teklipler ähtimal. Durmuşyňyzy düýpgöter üýtgetseňiz  täze we gyzykly bir mümkinçilikler  bolar.Daş-töweregiňizdäkiler bilen gowy düşünşersiňiz. Ýakynlaryňyz bilen düşünişmezlikleriň döremeginden gorkman we iň möhüm meseleleriňizi çözüp bilersiňiz. Agşam romantika  üçin amatly.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň birinji ýarymy aýratyn üstünlikli bolar. Duýgurlyk, ownuk-uşak zatlara wagt ýitirmän, çalt hereket etmelidigiňizi aýdýar. Käbir  Seretanlar işde üstünlik gazanarlar, käbirleri uzak wagtlap etmedik işlerine baş goşarlar. Göz öňüne getirmek we ugurtapyjylyk, başgalary geň galdyran meseleleri çözmäge kömek eder.Günüň ikinji ýarymynda umumy meýilnamalary ýakynlaryňyz bilen ara alyp maslahatlaşmak peýdaly bolar. Ileri tutulýan ugurlary kesgitlärsiňiz we bilelikdäki hereketler barada ylalaşarsyňyz.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün sizi  ýakymly wakalar we gowy habarlar bilen begendirer. Öňüňizde täze mümkinçilikler açylar we duýgurlygyňyz, olardan nädip peýdalanmalydygyňyzy görkezer. Hünär derejelerini güýçlendirmek ýa-da karýera basgançagyna çykmak isleýän Esetler iň gowy taraplaryny görkezmäge mümkinçilik alarlar. Üstünlikleriňiz ünsden düşmez, köpden bäri hyzmatdaşlyk etmek isleýän adamlar olara üns bererler.Öý işlerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.. Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk şatlyk getirer. Garaşylmadyk sowgatlar ähtimal.

 

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün siz işleriňiz bilen başagaý bolarsyňyz. Maksatlaryňyza ýetmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz; hemme zat derrew isleýşiň ýaly bolmaz. Şeýle-de bolsa, hökman etjek zadyňyzy etmegiň ýoluny taparsyňyz. Ygtybarly ýaranlary tapmaga, size täze gapylary açjak adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik bolar.Käbir üýtgeşik hadysalarda  garaşylmadyk çakylyklar bolmagy ähtimal. Sünbüleleriň  köpüsi ol ýerde ýakymly tanyşlary bolar. Işewürlik ýa-da dostlukly gatnaşyklaryň başlangyjy hem aýrylmaýar we romantiki gyzyklanma gaty mümkindir.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Ýagdaýlar  nähili össe-de, asudalygy ýitirmezlige çalşyň. Uly bolmadyk wakalar we bizar ediji düşünişmezlikler bolup biler, ýöne çynlakaý problemalaryň ýüze çykmagy mümkin däl. Tejribeleriňiz  size ýagdaýy ýeňip geçmäge we ähli soraglara çalt jogap tapmaga kömek eder. Ujypsyz düşünişmezlikler işde we öýde bolup biler.Ilki bilen öňden bäri pikir eden käbir pikirleriňiz hakda pikirlenmek peýdaly bolup biler. Olary durmuşa geçirmek, pikir edişiňizden has aňsat bolar. Ýakyn adamlaryňyz  hakda gowy habar bolmagy ähtimal.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bir zada ünsüňizi jemlemek kyn bolar. Şol bir wagtyň özünde gaty köp zat ünsüňizi talap eder we ilki bilen nämäni çözmelidigi hemişe düşnükli bolmaz. Tejribeleriňiz size  ýagdaýy çalt çözmäge we gymmat bolup biljek ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek eder. Adaty bolmadyk tanyşlar ähtimal. Olar diňe bir ýakymly bolman, eýsem peýdaly hem bolar.

 

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün öň başlanan zady çalt tamamlarsyňyz, soň bolsa täze we gaty gyzykly bir zady edip bilersiňiz. Köp Kowuslar hemme zada döredijilikli çemeleşmeli bolarlar.Goldaw üçin kimdir biri bilen habarlaşmagyňyz zerur däl. Kömekçiler gerek bolsa, köne tanyşlaryň arasynda gözlemäge synanyşyň. Hatda işewürlik duşuşygy, isleseňiz romantik ýagdaýda tamamlanyp biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bir zat hakda pikirlenmek we meýilleşdirmek  üçin gowy gün.Başlangyç etmekden gorkmaň: bu işde-de, şahsy gatnaşyklarda-da gaty peýdaly bolar. Bu gün pikir alyşmak we ýaranlar bilen meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar. Megerem, meýilnamalaryňyzy has aňsat we has çalt durmuşa geçirip bilersiňiz.Köp peýdaly zatlar edersiňiz, dostlaryňyz sizi käbir üýtgeşik ýerlere çagyryp bilerler. Ret etmäň: gaty gyzykly gün  bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Köp peýdaly işleri etmäge mümkinçilik bolar. Öň meýilleşdiren zatlaryňyzy ýerine ýetirersiňiz. Öň goýberilen ýalňyşlyklary çalt düzedip, dawa eden adamlaryňyz bilen ýaraşyk baglaşyp bilersiňiz. Adatça aragatnaşyk gurmak islemeýän adamlar şu gün aragatnaşykda başlangyç ederler.Emma wakalar isleýşimiz ýaly bomaz şonuň üçin sabyrly bolmaly.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün aňsat däl, ýöne gaty gyzykly gün garaşýar. Täze bir zady öwrenmäge, bir gezekden köp peýdaly boljak tejribe toplamaga mümkinçilik bolar. Günüň başynda birbada birnäçe işi etmeli bolarsyňyz. Daş-töwereginizde  dörän bulaşyklyga garamazdan, hiç hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz ýa-da bulaşdyrmarsyňyz.Günortan dynç almaga, soň bolsa ýakymly we gyzykly bir zada üns bermäge mümkinçilik bolar. Käbir Hutlar özlerine ýakyn ýaranlary  taparlar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama