TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

120 million dollarlyk eser

Norwegiýaly meşhur suratkeş Edward Munkuň «Gykylyk» atly eseri 120 million dollara satyldy. Bu eseriň eýesi hem meşhur şahsyýetleriň biridir. Ol Roman Abramowiçiň hut özi. Angliýanyň “Çelsi” toparynyň eýesi, belli işewür bu eseri satyn aldy.

Gadymy surat eseri “Sotheby’s” söwda öýünde satyldy. Söwda satuwy 15 minut dowam etdi. Bu surat eseri üçin 50 million dollar başlangyç baha kesgitlendi.

Norwegiýaly suratkeş “Gykylyk” eserinden 4 nusga çekdi. Diňe olaryň biri iň bir tarapyndan satyn alnypdy. Şol eseri bu gezek Roman Abramowiç satyn aldy.

“Gykylyk” 1893-1910-njy ýyllar aralygynda Edward Munkuň çeken suratlar toplumy. Suratlarda gyzyl asmana garşy gygyrýan adam şekili şekillendirilýär.

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle