BILIM

12-nji sentýabrda Türkiýede täze okuw ýyly başlanýar

Tükriýe Respublikasynda 2022-2023-nji okuw ýyly 12-nji sentýabrda başlaýar. Şol gün Stambulda jemgyýetçilik ulaglary mugt hyzmat berer.

Ýurduň iň iri şäherleriniň biri bolan Stambul şäheriniň häkimligi täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli degişli çäreleri geçirip başlady. 12-nji sentýabr güni ir sagat 06:00-dan öýlän 14:00-a çenli jemgyýetçilik ulaglary mugt hyzmat berer.

Şeýle hem mekdeplere okuwçylary gatnatmak üçin göz öňünde tutulýan hyzmatlar hem gözegçilikden geçirilýär.

Şäher häkimligi ýörite ulaglaryň ýerine jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagy maslahat berýär. Şol gün ýollardaky dyknyşygy azaltmak üçin öňüni alyş çäreleri hem göz öňünde tutulýar.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri

Türkiýe-Azerbaýjan uniwersiteti dörediler

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary