12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama bilen gyzyklanýan saýtymyzyň hormatly okyjylary üçin, 12-nji iýundaky ýyldyzlaryňyza görä täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şu günki täleýnama hamallara jogapkärçilikli kararlardan we hünär işjeňligi ugrundaky hereketlerden saklanmagy maslahat berýär. Hyzmatdaşlara aşa bil baglamaga synanyşmaň we ýakynlaryňyzdan kömege garaşmaň – hemme zady özüňiz etseňiz, diňe özüňize bil baglasaňyz dogry hereket etdigiňiz bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün gaty başagaý gün, sebäbi ýyldyzlaryň tertibi şu gün daş-töweregiňizdäkiler bilen gatnaşyklarda köp kynçylyklara duçar boljakdygyňyzy duýdurýar. Ähtimal, öz ýaranlaryňyz hasaplaýan adamlaryňyz.tarapyndan dönüklik bolup biler. Ylalaşmasaňyz, düşünişmek ugrunda hereket etmeseňiz ýagdaý hasam erbetleşer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlar bilen garaşylmadyk teklip ýa-da duşuşyk mümkindir, ýöne gyssagly ýa-da şahsy gyzyklanmalara üns bermek durmuşa geçirilip bilner. Pikirlenip, töweregiňize seretseňiz gowy bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün parahatçylygy we deňagramlylygy wada berýär. Bu gün ýagdaýy kadalaşdyryp bilersiňiz. Kiçijik maşgala düşünişmezlikleri hem aradan aýrylmaýar, emma bu siziň peýdaňyza gutarar. Uzak syýahatlar we gezelençler mümkindir. Güni dynç almak ýa-da halaýan güýmenjäňizden lezzet almak bilen geçirjek boluň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eset erkeklerine, kynçylyklardan gaça durmak üçin öz şahsy islegleriniň yzynda ylgamak dogry däldir. Özüňizi we ýoldaşyňyzyň özüni alyp barşyny seljermek ukybyňyz düşünişmezliklerden daşda saklar. Eset aýallary şähsy abadançylygyna üns bermelidirler. Iýmitlenmäňize serediň, ýagly iýmitlerden ýüz öwüriň, berhiz saklap bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Günüň birinji ýarymy garaşylmadyk habarlar, başdan geçirmeler ýa-da adaty däl ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolar, diňe duýgurlyk we abstrakt pikirlenmegiň kömegi bilen baş alyp bilersiňiz. Maşgala gatnaşyklary, şahsy durmuşdaky oňyn üýtgeşmeler, täze tanyşlar üçin örän amatly wagt.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Gün diýseň başagaý bolup, gaty stresli geçip biler. Akrap zenanlary ykbalyň howandarlygyna bil baglamaly däldirler. Başgalaryň paýyna bolan talaplaryňyzy we gyzyklanmalaryňyzy berk goramak islegiňiz ýoldaşyňyzyň isleglerine garşy bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Fiziki taýdan amatsyz gün. Kesel, şikes ýa-da emosional stres ähtimal. Şahsy gatnaşyklar käbir durnuksyzlyk bilen häsiýetlendirilýär. Ýolbaşçy bolmak islegini ýeňip geçmäge synanyşyň. Içki güýjüňiziň köp bolmagy töweregiňizdäkileri gorkuzyp, çekindirip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Üstünlikli söwdadan maliýe meselesiniň gowulaşmagy ýa-da kanagatlanmagy ähtimal. Bu ýyldyzyň astynda doglan zenanlar üçin täze tanyşlyklar ýa-da garaşylmadyk romantiki başdan geçirmeler üçin mümkinçilik bolar. Ýöne söýgi meselelerine iş meýilnamalaryňyzyň dowamy hökmünde garamajak boluň. Erkekler üçin ýyldyzlara şowhunly çärelerden we dabaralardan gaça durmak maslahat berilýär. Bu saglygyňyza ýaramaz täsir eder.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Örän amatsyz gün. Gün ruhy göwnüçökgünligiň, aňyň bölünmeginiň, zäherlenmäniň alamatyndan doly bolar. Bu gün bagt islendik pursatda senden ýüz öwrüp biler. Seresap bolmaly, sebäbi ýakyn adam bilen gapma-garşylyk bolup biler. Bu gün, dostlaryňyz bilen duşuşyklary meýilleşdirmäň.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Bu gün kosmiki energiýanyň täsir etmegi netijesinde ruhy üýtgeşmeler, ahlak taýdan arassalanmak bilen geçer. Syýahat, ýygnaklar we işjeňlik pudagyny giňeltmek size täze iş oňyn netijeleri getirer. Saglygyňyza aýratyn üns beriň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hünär işi, täjirçilik amallary, karýerada üstünlik gazanmak ugrunda işjeň bolmak üçin ajaýyp gün. Belki, täze tanyşlyklar ýa-da ýaşaýyş durmuşyňyzy düýpgöter üýtgedip biljek täzelikler bolup biler. Çynlakaý karar bermeli bolmagyňyz mümkin.

Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar