SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 12-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň birinji ýarymynda başgalar bilen aragatnaşyk birneme kyn bolar. Gün üçin möhüm gepleşikleri ýa-da möhüm çykyşlary  etmegi meýilleşdirmezlik  has gowy.Emosional ýagdaýyňyzy sazlap bilseňiz güniň ikinji ýarymy gowy geçer. Başlan zadyňyzy tamamlap käbir möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Özüňizi görkezmegiň wagty geldi. Güýjüňiz we ugurtapyjylygyňyz ep-esli artar. Täze pikirleriňize ýolbaşçylaryňyz  gowy  baha bererler. Karýeraňyzy ösdürip we geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutup bilersiňiz.Şeýle hem güniň ikinji ýarymynda medeni çärelere ýa-da dostlukly oturylyşyklara gatnaşmak üçin amatlydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Irden möhüm kararlary  bermäň.Jikme-jikliklere üns beriň. Ýalňyş ädimler ýakyn geljekde ýitgilere sebäp bolup biler.Günüň ikinji ýarymy esasan işewür aragatnaşykda geçiriler. Köp zat barada ylalaşyp üstünlik gazanyp bilersiňiz. Pikirleriňiz  möhüm bolar we başgalar bilen umumy dil tapmaga kömek eder.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün gaty gyzykly bolar.Irden kärdeşleriňiz bilen gepleşikleri geçirmek kyn bolar. Islendik ýagdaýda ýokary sypaýylygy görkezmäge synanyşyň bu köp kynçylyklardan gaça durmana kömek eder.Günüň ikinji ýarymynda hemme zat gowlanar we başlan zatlaryňyzy tamamlap bilersiňiz. Seretanlaryň köpüsi batyrgaý we hyjuwly taslamalary durmuşa geçirip bilerler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hiç ýere howlukmaň. Elmydama ýagdaýa ýeterlik baha berip bilmersiňiz. Şonuň üçin her karar barada ünsli pikirleniň. Kyn pursatlarda has tejribeli kärdeşleriňize ýa-da ýolbaşçylaryňyza ýüz tutuň olar size kömek etmekden hoşal bolarlar.Geljek üçin meýilnamalary başga bir gün düzmek has gowudyr.Agşam ýakyn adamyňyz bilen wagt geçirmäge synanyşyň. Ýakynlarňyzyň goldawy dünýä oňyn garamaga kömek eder.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün kärdeşleriňiz bilen aragatnaşyk saklamak has gowudyr. Dolandyryş bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin has amatly pursady saýlamaly. Sünbüleleriň köpüsine  finansyna göz aýlamak möhümdir.Seresap boluň we çynlakaý kynçylyklardan gaça duruň.Agşamy ýalňyz geçirmäge synanyşyň. Bu energiýany dikeltmäge we keýpiňizi gowulaşdyrmaga kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Başga adamlara düşünmek olaryň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutmak we ylalaşyk çözgütlerini teklip etmek size aňsat bolar. Gepleşikler konferensiýalar we ýygnaklar üçin gowy gün. Köp Mizanlar ýolbaşçylardan goldaw tapyp kärdeşleriniň öňünde abraýyny güýçlendirip bilerler. Ýakyn geljekde jemgyýetçilik çärelerine ýa-da dostlukly kompaniýalara gatnaşmak üçin amatly.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gün örän miweli bolup biler ýöne yzygiderli birinden beýlekisine geçmeli bolarsyňyz. Siziň dogruçyllygyňyz we gönüden-göni işdeşleriňiz bilen gepleşikleri aňsatlaşdyrar. Köp Akraplar hyjuwyny artdyrar we gowy tarapyny görkezmäge mümkinçilik alarlar.Özüňize hiç hili eglişik bermeseňiz ilkinji kynçylyklardan ýüz öwürmeseňiz mundan beýläkki üstünlikleriň düýbüni tutup bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün  haýsydyr bir görnükli üstünliklere garaşmaly däldir. Ýöne zatlary tertibe salmak gündelik işleri ýerine ýetirmek üçin amatlydyr. Uly göwrümli taslamalara başlamaň uzak meýilnamalary düzmäň. Jikme-jikliklere köp üns beriň bu Kowuslar üçin has möhümdir. Agşamy ynamdar adamlar bilen rahat ýagdaýda geçiriň. Işleri ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz ýa-da ýakymly bir zat hakda söhbet edip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Seresap bolsaňyz  gün gowy bolar. Kärdeşleriňiz size dogry karar bermegiňize päsgel berip bilerler we wada bermezden ozal ünsli pikirleniň.Mümkin bolsa uzak aralykdaky iş saparlaryňyzy  başga bir güne geçiriň. Güniň ikinji ýarymynda  maşgala agzalaryňyz bilen dawa-jenjel döretmezlige çalşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Irden ylhamyň artýandygyny duýarsyňyz. Kyn ýagdaýlarňyzda  özüňizi diňläň duýgyňyz size dogry ýol görkezer. Kärdeşleriňiz we dolandyryş bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar. Iş bilen baglanyşykly gyzykly teklipleriňiz bar bolsa göz öňünde tutuň. Hünär derejäňiz ep-esli artar.Romantiki gatnaşyklara açyk bolan Daluwlar adaty bolmadyk ýagdaýlarda täze tanyşlar taparlar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Günüňizi adaty gündelik işleriňiz bilen başlaň. Kärdeşleriňiz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda arkaýyn boluň we hiç zada gaharlanmaň. Kiçijik garaşylmadyk kynçylyklar döräp biler.Özüňizi dolandyryň duýgyňyzy diňläň kyn ýagdaýlardan çykalga tapyp bilersiňiz. Agşam köp Hutlara ýakymly garaşylmadyk zatlar getirip biler we uzak wagtlap ýatda galar.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama