SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

12-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 12-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başlangyjy aragatnaşyk üçin iş we şahsy duşuşyklar üçin amatly bolar. Täze tanyşlara gowy täsir etmek kyn bolmaz. Derrew sizi gyzyklandyrjak hyzmatdaşlyk teklipleri bolup biler.Günüň ikinji ýarymynda adaty meseleleri çözüp köp zatlary tertipläp we ozal etmedik zatlaryňyzy edip bilersiňiz. Biderek wagt ýitirmek islemersiňiz . Maşgalada ýakymly wakalar sizi we ýakynlaryňyzy begendirjek habarlar bolup biler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün gaty gyzykly bolar. Birinji ýarymynda düşünişmezlikleriň we jedelleriň öňüni almak gaty ähtimal. Sowurlaryň köpüsi öz bähbitlerini gorap  ygtybarly ýaranlary tapmaga mümkinçilikleri bolar.Işiňizde üstünlik we siziň üçin aýratyn möhüm bolan meselelerde öňegidişlik bolmagy ähtimal. Ikinji ýarym maliýe meselelerini çözmek, pul ýa-da emläk bilen baglanyşykly resminamalary gaýtadan işlemek üçin amatly bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Size amatly gün garaşýar. Esasanam diňe bir size däl töweregiňizdäkiler üçin hem peýdaly meseleler üçin has amatlydyr. Başgalaryna kömek etmek bilen köp zat öwrenersiňiz, ýakyn wagtda käbir batyrgaý işleriňizi goldajak adamlar bilen duşuşarsyňyz. Romantiki gatnaşyklaryň başlangyjy hem aýrylmaýar.Ýyldyzlar bu gün Jöwzalara goldaw berer. Agşam aragatnaşyk üçin aýratyn amatly bolar.Iş we şahsy duşuşyklar gowy geçer.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden asuda bolmak adatdakysyndan has kyn bolar. Köp Seretanlar  uzak wagtlyk tanyşlary bilenem umumy dil tapmagyň aňsat däldigini duýarlar we islendik söhbetdeşlik garaşylýandan has dartgynly bolar. Şeýle-de bolsa, aladalanmak üçin çynlakaý sebäpler ýok, sebäbi ýakyn wagtda hemme zat gowulaşar.Günüň ikinji ýarymynda oňyn tendensiýalaryň täsiri güýçlener.Agşam dostlukly duşuşyklar we romantik seneler üçin amatly bolar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Size gowy gün garaşýar. Kimdir biri bilen hyzmatdaşlyga başlamak üçin hem amatly. Köne we täze tanyşlaram size kömek etmekden hoşal bolarlar. Käbir Esetler ozal umytsyz ýaly görünýän işlerini tamamlap biler we zähmetiniň netijelerinden kanagatlanar.Öň siziň we ýakynlaryňyzyň arasynda düşünişmezlikler bolan bolsa, bu gün geçmişdäki jedelleri taşlap, hemme zady arkaýyn çözüp bilersiňiz. Esasanam gyzyklanýanlaryňyza üns berersiňiz we bu siziň gatnaşyklaryňyza peýdaly bolar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Geljek hakda pikirlenmek, meýilnama düzmek we sizi hemişe goldaýanlar bilen pikir alyşmak üçin gowy gün. Size ajaýyp maslahat berler ýa-da käbir möhüm meselelerde kömek berler. Ýyldyzlar bu gün alamatlaryň wekilleriniň köp hünärli işlerini goldap biljek adamlar bilen peýdaly tanyşlara, duşuşyklary wada berýär.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Ýöne bu sizi binjalyk etmez. Hemme zady arkaýyn dolandyryp bilersiňiz we wagtyňyzy ýitirmersiňiz. Agşam halaýan zadyňyzy etmäge mümkinçilik alarsyňyz we bu size ýene-de köp oňyn duýgulary berer.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Aragatnaşyk üçin aňsat gün däl. Köp adamlar bilen düşünişmek adatdakysyndan has kyn bolar. Işewür gepleşikler garaşylmadyk ýagdaýda uzaga çekip biler ýa-da gutaryp biler. Häzirki wagtda özbaşdak hereket etmek kararyna gelen Mizanlar ep-esli üstünlik gazanyp bilerler. Bu gün guramaçylyk we hukuk meselelerini çözmek we resminamalary taýýarlamak üçin amatly bolar. Köp Mizanlara häzirki wagtda öwrenmek has aňsat bolar. Öň gaty kyn ýaly görünse-de, gaty çalt düşünersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüň başy dartgynly pursatlar bilen doly bolar. Işewür aragatnaşykdaky kynçylyklary aradan aýyryp bolmaz. Öň gowy düşünişen adamlaryňyz size düşünip bilmezler we bir zada şübhelenip bilerler. Täze tanyşlar bilen has seresap bolmaly.Günüň ikinji ýarymy başgaça bolar. Bu wagt Akraplar ýyldyzlaryň goldawyna bil baglap biler. Belginiň wekilleri käbir möhüm meselelerde üstünlik gazanarlar we sizi we ýakynlaryňyzy binjalyyk eden meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başlangyjy möhüm ýygnaklar we çynlakaý gepleşikler üçin amatly bolar. Iş ýa-da şahsy meseleler hakda ýakynlaryňyz bilen gürleşmek peýdaly bolar. Günüň ikinji ýarymynda işiňizden gysga wagtlyk dynç almak we aladalaryňyzy aýyrmak peýdaly bolar. Syýahat gowy bolar.Uly bolmadyk pul akymlary ähtimal.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Düşünjäňizi aýratyn üns bilen diňlemäge synanyşyň: köp wagtdan bäri yhlas eden zadyňyza ýetip bilersiňiz. Işewürlik pudagynda iň göze görnüp duran üstünlikler, özbaşdak hereket etjek we hiç kimiň kömegine ýa-da maslahatyna garaşmaýan Jediler tarapyndan gazanylar.Bu gün iş üçinem, maliýe meselelerini çözmek üçinem amatly Oňyn tendensiýalaryň täsiri şahsy gatnaşyklar ulgamynda agdyklyk eder.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Akyl-paýhas bilen hereket etseňiz gün gaty netijeli bolar. Işewürlikde başlangyç etmek, pikir alyşmak, meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak peýdalydyr. Meýilnamalaryňyz bilen gaty üýtgeşik adamlary gyzyklandyryp bilersiňiz. Olaryň käbiri ýakyn wagtda hakyky dostlaryňyza öwrüler. Günüň ikinji ýarymynda ownuk nagt girdejiler wada berilýär.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Biderek zatlara wagt ýitirmeseňiz, käbir köne meseleleri çözüp bilersiňiz.Hünär derejesini ýokarlandyrmaga çalyşýanlar bu gün iş meselelerini çözmäge aýratyn üns bermelidirler. Şeýle hem kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk saklanyňyzda dogry äheň saýlamak möhümdir; ownuk dawa-jenjellerden gaça durmaga synanyşyň.Ýakynlaryňyza ideg etmek we käbir meselelerde olara kömek etmek maslahat berilýär. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler maşgala işewür we dostlukly gatnaşyklarda bolup biler.

Ýene-de okaň

29-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (26-njy fewral-03-nji mart)

26-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri