TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek

Çaga günüň dowamynda maşgala saçagyndaky iýmitlerden 5 gezek naharlanmaly – 3 gezek esasy we 2 gezek goşmaça naharlanmaly. Iýmıtlendirmegiň iň oňat düzgüni: göwüsden emdirmegi dowam etdiriň diýlip Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  aýdylýar.

BERILÝÄN MASLAHATLAR:

  • Çaganyň gowy görýän iýmitini beriň!
  • Süýjüleri, hamyrly konditer önümlerini we süýjüli içgileri çaga bermäň!
  • Çaganyň iýmitine duz goşmakdan gaça duruň! Naharlanýan mahaly çaga bilen oýun ediň, oňa aýdym aýdyp beriň ýa-da ol köpräk iýer ýaly başgaça usulda höweslendiriň!
  • Çaganyň ýanynda oturyň, kanagatlylyk bilen oňa naharlanmaga kömek beriň!

Bulary hem okaň!

Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle