JEMGYÝET

1100 dollarlyk gawun

Ýaponiýanyň demirgazygyndaky Hokkaido sebitinde ýetişýän “Ýubari” gawunlary üstümizdäki ýylda 120 müň ýene (takmynan 1100 dollar) dollar satyldy. Geçen ýyl bu gawunlar 5 million ýenden (takmynan, 46 müň dollar) satylypdy.

Ýurduň “Kyodo” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Hokkaidonyň Sapporo şäherine degişli Ýubari etrabyndan ýetişýän bu gawunlar her ýyl müşderiler köpçüligine hödürlenýär. Daýhanlar gawunyň bu görnüşini her ýyl diýen ýaly 1 million ýenden (takmynan 9 müň 280 dollar) satýardylar. Ýöne bu ýyl koronawirus epidemiýasy sebäpli isleg bildirýänleriň sany az.

Mundan ozal bu gawun daşary ýurtly syýahatçylar tarapyndan hem uly islegden peýdalanýardy.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy