SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

11-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 11-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün aragatnaşyk üçin gaty amatly bolar. Bilimi we tejribesi size bir gezekden köp kömek eden adamlar bilen gürleşmäge mümkinçilik bolar; Olardan uly maslahat alarsyňyz. Adaty bolmadyk tanyşlar mümkin. Sizden düýpgöter tapawutly adam bilen duşuşmak, romantiki hekaýanyň başlangyjy bolup biler.Täze zatlar alyp bilersiňiz. Öň pikir etmeýän zadyňyza aňsatlyk bilen düşünersiňiz we ilkinji üstünlikleriňize çalt ýetersiňiz. Günüň başynda görkezmeleriň takyklygyny we takyk ýerine ýetirilmegini talap edýän zatlara ünsi jemlemek has gowudyr, soň bolsa döredijilik meselelerini çözmäge geçip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Düşünjäňizi aýratyn üns bilen diňläň. Kararlaryňyz başgalaryň göwnünden turmaz. Ýöne basym siziň mamladygyňyz belli bolar. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen düşünişmek elmydama aňsat bolmaz we hünär taýdan düşünişmezlikler bolup biler. Emma şahsy gatnaşyklarda oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Ýakynlaryňyz bilen düşünişmezlige sebäp bolmaz we ýakyn adamlaryňyz  size gowy düşüner.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Hemme zat aňsat bolmaz, ýöne şonda-da dürli zatlarda ajaýyp netijelere ýetersiňiz. Başgalara çemeleşmek  ukyby hem peýda bolar. Oňa sag bolsun aýdyp, ýaranlary taparsyňyz we täsirli adamlaryň goldawyny alyp bilersiňiz.Maliýe meselelerini çözmekde kynçylyklar ýüze çykyp biler. Şowsuz satyn almalar we biderek çykdajylar ähtimal. Agşam  oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün gowy gün bolar. Ýöne  köp Seretanlar ownuk zatlar hakda alada ederler, ownuk wakalara üns bererler. Şeýle-de bolsa gyzykly zatlara üns berseňiz ýa-da käbir möhüm meseleleriňizi  çözmäge çümseňiz, bu wagt gaty netijeli bolar.Günüň ikinji ýarymy sizi begendirer. Duşuşyklaryňyz gowy geçer we  köp adamlar bilen düşünişmek kyn bolmaz. Agşam gowy habar getirer.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Öň köpleri geň galdyran meseleleriňizi aňsatlyk bilen çözersiňiz. Işewür gepleşikler şowly bolar, käbir Esetlere öňden bäri arzuw eden işi hödürlener.Ýakynlaryňyz  bilen aragatnaşyk saklanda düşünişmezlikler we dartgynly pursatlar mümkindir. Elmydama dogry düşünşmersiňiz şonuň üçin sabyrly boluň we käbir ýönekeý zatlary gaýtalap düşündirmäge taýyn boluň. Agşam gatnaşyklardaky sazlaşyk dikeldiler ähli düşünişmezlikler geçmişde galar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Günüň başlamagy kyn bolup biler. Möhüm bir zady meýilleşdirýän Sünbüleler  diňe öz güýjüne bil baglamalydyrlar.Oňyn tendensiýalaryň täsiri çalt artar. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Hatda aýratyn bir zada garaşmadyk ýygnaklaryňyz hem üstünlikli bolar. Şu wagt garaşylmadyk çeşmelerden sowgatlar we nagt pul almak mümkin.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün iş duşuşyklary ýaranlaryňyz hökmünde görmek isleýän adamlar bilen aragatnaşyk üçin amatly bolar. Her kim güýçli taraplaryňyza derrew göz ýetirer we sizi halar. Nagt girdejiler ähtimal.Günüň ikinji ýarymy döredijilikli çemeleşmegi talap edýän meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Soň bolsa takyklygy, konsentrasiýany we ownuk jikme-jikliklere üns bermegi talap edýän işler üçin dogry wagt geler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüň başlamagy gaty stresli bolup biler. Bu döwürde möhüm ýygnaklary we möhüm gepleşikleri meýilleşdiren Akraplar çynlakaý kynçylyklardan gaça durarlar. Köne meýilnamalaryňyzy durmuşa  geçirip biljekdigiňiz gaty ähtimal. Günüň ikinji ýarymy has köşeşer. Bu döwürde köp zat siziň üçin gowy bolar. Ýyldyzlaryň goldawy netijesinde öň meýilleşdiren zatlaryňyza ýetersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün ýoluňyzda käbir päsgelçilikler ýüze çykyp biler. Emma ýakynlaryňyz we garaşmadyk adamlaryňyz  kömek ederler. Syýahat gowy netije berer  maşgala meseleleri üçin ýolda gitmek ýa-da käbir iş meselelerini çözmek  üçin amatly bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün esasanam çalt hereket edersiňiz  ýöne bu ýalňyşlyklara sebäp bolmaz. Iň kyn ýagdaýlarda-da duýgurlyk size nädip hereket etmelidigiňizi aýdyp berer. Käbir Jediler  diňe bir dogry karar bermek bilen çäklenmän başgalarada ajaýyp maslahat bererler.Günüň ikinji ýarymynda adaty däl we ylham beriji wakalar garaşýar. Garaşanyňyzdan has köp zatlara ýetersiňiz! Agşam gowy habar getirer.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Pul bilen baglanyşykly hemme zatda seresap bolmaly. Bu gün öňünden meýilleşdirilmedik uly satyn alyşlar ýa-da çynlakaý amallar baglaşmak üçin amatly däl. Ýöne  kararlara howlukmasaňyz we jikme-jikliklere üns berseňiz  köp kynçylyklaryň öňüni alarsyňyz.Bu gün düýbünden täze bir zady aljak ýa-da eýýäm tanyş bir meselä başgaça çemeleşjek Daluwlar üçin üstünlikli bolar.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün  köpden bäri yhlas eden zadyňyza ýetip bilersiňiz. Ýolda päsgelçilikler peýda bolup biler, ýöne olardan yza çekilmeli däl. Esasanam ýakynlaryňyza üns bermäge synanyşyň; bu gün olar üçin diýseň möhüm bolar. Köne dostuňyzyň ýa-da ýakyn adamyňyzyň size möhüm bir zat hakda gürrüň bermek, goldaw almak üçin tejribelerini paýlaşmak isleýän bolmagy ähtimal.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama