SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 11-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün köp şowlulyk we garaşylmadyk zatlar getirer. Öň çylşyrymly we düşnüksiz ýaly görünýän zatlaryňyzy  aňsatlyk bilen çözüp  bilersiňiz. Esasanam çalt netijelere ýetmäge mümkinçilik berýän çözgütleri tapyp bilersiňiz. Kyn ýagdaýlarda tejribäňize we hünär endikleriňize bil baglaň.Romantiki gatnaşygy ýaňy başlan Hamallar  üçin başlangyç etmek peýdaly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün  pikirleriňizi ýygnamak we ownuk nätakyklyklardan gaça durmak size kyn bolar. Möhüm taslamalary başga bir günde başlamak has gowudyr. Maliýe meseleleriňize üns beriň häzirki wagtda puluňyzy ýitirmek ýa-da has köp çykdajy etmek howpy bar. Emma toparlaýyn iş üstünlikli bolar.Ýakynlaryňyzyň goldawy ähli kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Maşgala Sowurlary agşam maşgalasy we ýakyn garyndaşlary bilen geçirmelidirler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Möhüm işleriňizi günüň birinji ýarymyna geçiriň. Gysga wagtyň içinde köp zady ýerine ýetirersiňiz. Möhüm däl meseleleriňizede gaty köp güýç sarp etmeli bolarsyňyz. Güniň ikinji ýarymynda Jöwzalaryň  köpüsi agşamy dostlary we ýakyn tanyşlary bilen bile geçirmelidirler. Olar bilen gowy wagt geçirersiňiz, bilelikde hezil edersiňiz, hatda täze we peýdaly zatlary öwrenersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Özüňizi alada ediň we çylşyrymly işleri üstüňize almaň. Adaty gündelik işiňize has köp üns beriň. Size  uýgunlaşmak ukyby gerek bolar sebäbi hemme zat meýilleşdirilişi ýaly gitmez. Kiçijik  gapma-garşylyklar sizi binjalyk  edip biler. Özüňizi gözegçilikde saklaň ahyrky netije siziň özüňize bagly bolar.Maşgala Seretanlary ýakynlary bilen gürleşende asuda bolmak gaty möhümdir. Jedeliň öňüni alyp, düşünişmezliklerden gaça durmak üçin dogry sözleri tapyp bilersiňiz. Emma munuň üçin birneme tagalla gerek bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Şol bir wagtyň özünde birnäçe zady başdan geçirmeli bolarsyňyz. Köp Esetler ýakyn geljek üçin möhüm meseleleri hakda pikirlenmäge wagt sarp etmelidirler. Güniň ikinji ýarymynda  ýakynlaryňyza has köp üns beriň. Düşünşmek kiçijik kabul edişlik ýa-da aýratyn bir oturulşyk siziň üçin ajaýyp bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün üstünlikler üçin gowy gün. Nireden başlamagyň has gowudygyny we nämäni yza süýşürmelidigine düşünmek üçin öz mümkinçilikleriňizi dogry kesgitläp baha berip bilersiňiz. Peýdaly işewürlikde  aragatnaşyk gurmak we  size peýdaly boljak ýaranlary gazanmak aňsat bolar. Uzak dostluk ýa-da romantik taryh käbir kärdeşleriňizden ýa-da işewür hyzmatdaşlaryňyzdan başlap bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Mümkinçilikleri elden gidirmeseňiz işewürlikde ep-esli ösüş gazanarsyňyz. Gyzykly teklipleri öňe sürmek pikirleriňizi goramak üçin arkaýyn boluň. Öň siziň tarapyňyzda bolmadyk adamlardan goldaw almagyňyz ähtimal.Maşgala Mizanlary çagalar ýa-da ýakynlary  bilen wagt geçirmelidirler. Ýakynlaryňyz bilen gürleşeniňizde adatça düşünişmezlige sebäp bolýan jedelli temalardan gaça durmak has gowudyr.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün kyn ýöne gyzykly bolar. Häzirki ýagdaýa we derrew geljege takyk baha bermeli bolarsyňyz. Ilki bilen umumy düşünjäni we hünär tejribesini ulanyň. Maslahat soramak üçin başgalara ýüz tutmaly dälsiňiz gymmatly wagtyňyzy ýitirip hatda ýalňyşlyk goýberip bilersiňiz.Täze gatnaşyklara açyk bolan Akraplarda adaty bolmadyk duşuşyklar bolar. Biraz ugurtapyjylygy görkezseňiz romantiki ugra öwrülmek gaty ähtimal. Dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk size köp ylham we oňyn duýgular berer.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden gaty bagtly bolup bilersiňiz. Bu pursatdan peýdalanyp öňden meýilleşdiren zatlaryňyzy ýerine ýetiriň. Wagtyňyzy ýitirmeseňiz gaty uly maksatlara ýetip bilersiňiz. Köp Kowuslar biznesdäki bäsdeşlerinden aňsatlyk bilen öňe geçerler. Emma az wagtdan işde ownuk kynçylyklar we betbagt ýagdaýlar bolup biler.Güniň ikinji ýarymynda  özüňizi dolandyryň we duýgularyňyza gözegçilik etmäge synanyşyň. Şonda siziň üçin möhüm adamlaryň hiç biri bilen jedel etmersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Täze pikirler çalt durmuşa geçirilip bilner. Mundan başga-da bu diňe bir iş meselelerini däl maşgala meselelerine-de degişlidir. Uzak wagt bäri sizi binjalyk edip gelýän gelýän meseläňizi çözüp bilersiňiz. Ondan soň ep-esli ýeňillik gazanarsyňyz we has güýçli ädim bilen öňe gidip bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda gowy habarlara garaşyň. Käbir Jediler girdejili iş tekliplerini alarlar.Işli günüňize garamazdan ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin wagt tapyp bilersiňiz. Dostlukly oturylyşyklar, garyndaşlar bilen duşuşyklar ýa-da romantik seneler üstünlikli bolar.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.. Tutanýerlilik we erjellik ähli maksatlaryňyza ýetmäge kömek eder. Kyn pursatlarda öňki üstünlikleriňizi ýada salyň bu özüňize bolan hormatyňyzy artdyrar we güýç berer. Güniň ikinji ýarymynda ugurtapyjylygyňyz töweregiňizdäkilere mälim bolar. Köp adamlar sizi has gowy tanamak isleýärler, täze tanyşlara taýyn bolan Daluwlar romantiki hekaýa başlamaga mümkinçilik alarlar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Gün aňsat we miweli bolar. Ýüze çykýan kynçylyklary çözmäge ökde bolarsyňyz. Örän möhüm soraglara jogap tapyp bilersiňiz. Käbir Hutlar  uzak wagtlap girdeji getirjek şertnamalary baglaşyp bilerler. Şeýle hem soňa goýýan meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirip bilersiňiz.Güniň ikinji ýarymynda aragatnaşyk we tanyşmak üçin gowy gün. Köp adamlardan aňsatlyk bilen duýgudaşlyk döredersiňiz we olar sizi höwes bilen garşylarlar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama