SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

11-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 11-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

 Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Islendik peýdaly işler üçin ajaýyp gün. Hatda düýbünden täze bir zat alsaňyzam  nädip hereket etmelidigiňize tiz düşünersiňiz we ýakyn wagtda ilkinji üstünlikleriňize ýetersiňiz. Bu gün täze tanyşlar üçin amatly bolar: ilkinji gezek tanyşanlaryňyz bilen umumy dil tapyp bilersiňiz. Çalt ösjek we ýakyn wagtda çynlakaý boljak romantik gatnaşyklaryň başlamagy mümkin.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň başy sizi ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen begendirer. Siziň üçin aýratyn möhüm bolan bir meselede üstünlikli tötänlikler we gowy habarlar bolup biler. Soňky döwürde köp adamlar bilen garaşylmadyk duşuşyklar hem bolup biler. Köne baglanyşyklary dikeltmäge mümkinçilik bolar.Günüň ikinji ýarymy çynlakaý meseleler üçin kyn bolar, köp Sowurlar diňe dynç almak islärler. Bu wagt gezelenç we syýahat üçin amatly, daşky gurşawyň üýtgemegi size peýdaly bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün gyzyk  adaty bolmadyk pikirler köpleri gyzyklandyrar. Adatça başga adamlaryň meýilnamalaryny tankytlaýanlaram  siziň pikirleriňizi halarlar. Öň siz bilen işleşmek islemeýän adamlar aragatnaşykda başlangyç ederler. Düşünjäňiz, olar bilen iş salyşmagyň peýdalydygyny ýa-da ýokdugyny size habar berer.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň başynda deňagramlylygy saklamak kyn bolar. Emosional ýagdaý dartgynly bolar, bu sebäpli ownuk-uşak zatlardan şübhelenip, başgalaryň bigünä sözlerinde-de gizlin many gözläp bilersiňiz. Bu wagt sizi begendirýän we ruhuňyzy göterýän zady etmeklik maslahat berilýärGünüň ikinji ýarymy, ýakymly wakalar we gowy habarlar sizi begendirer.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Möhüm meseleler  çözmek üçin ajaýyp gün: çynlakaý tagalla etmän, nädip baş alyp biljekdigiňize tiz düşünersiňiz. Uzak wagtdan bäri tanaýanlar we ýakynda dostlaşan adamlaryňyz size kömek etmekden hoşal bolarlar. Köpüsi siziň maslahatyňyzy diňlemäge taýyn bolar. Şeýle hem garaşylmadyk çykdajylar bolup biler.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Günüň has ýönekeý bolmagy gaty ähtimal: birnäçe kyn meseläni çözmeli we has ir başlanan işleri tamamlamaly bolarsyňyz. Wagt ýitirmezlige çalşyň mümkin boldugyça ir hereket edip başlaň. Şeýlelik bilen maksadyňyza ýetmek üçin has gowy mümkinçilik bolar.Günüň ikinji ýarymy köne dostlaryňyz we sizi gowy tanaýan beýleki adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly bolar. Olardan köp gyzykly zatlary öwrenersiňiz, paýhasly maslahatlar ýa-da gaty özüne çekiji teklipler alarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Peýdaly zatlar üçin amatly gün. Diňe siziň üçin däl, ýakynlaryňyz üçinem möhüm bolan maliýe meseleleri üstünlikli çözüler. Garaşylmadyk nagt girdejiler bolup biler.Güniň ikinji ýarymynda syýahat etmek üçin gowy bolar. Öýden uzakda, köp zat öwrenjek adamlar bilen ýakymly tanyşlar we duşuşyklar mümkin.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün gyzykly we örän täsirli  bolar. Bolýan zatlara başgaça seretmäge, ozal ýeke-täk hakyky ýaly görünýän zada bolan garaýşyňyzy üýtgetmäge kömek eder. Käbir Akraplar uzak möhletleýin meýilnamalary durmuşa geçirmäge başlar.Bu gün täze tanyşlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly bolar: siz olar bilen çalt düşünersiňiz. Maliýe pudagynda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler hem bolup biler we käbir kyn meseleler siziň üçin üstünlikli çözüler.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başynda bir zat meýilnama boýunça gidip bilmez, ýöne bu barada kän alada etmeli däl. Soňky wagtda oňyn tendensiýalaryň täsiriniň artýandygyny duýarsyňyz. Ondan öň bolsa gaty möhüm däl, ýöne ýakymly we göwün göteriji bir zat edip bilersiňiz.Günortan ýakyn adamlaryňyz bilen duşuşmak üçin ajaýyp pursat. Dogry täsir galdyrmak üçin synanyşmak hökman däl: her kim sizi has gowy tanamagyň we ýygy-ýygydan habarlaşmagyň zerurdygyna eýýäm düşüner. Şahsy durmuşda üýtgeşmeler bolup biler; käbir Kowuslar ilkinji gezek söýgini başdan geçirer.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün käbir aýratyn kyn meseleleriňizi çözmek bilen başlasaňyz siz olary çalt çözüp bilersiňiz. Köp wagtdan bäri tanaýanlar size kömek etmekden hoşal bolarlar.Duýgurlyk size  kime bil baglap biljekdigiňizi aýdar.Günüň ikinji ýarymynda täze we gyzykly bir zady edip bilersiňiz. Diňe bir ýakymly duýgulary alman, ýakyn wagtda hökman peýdaly boljak bir zady öwrenersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün islendik çynlakaý meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Öň muny äsgermezlik edenlerem siziň pikiriňizi diňlärler. Käbir Dalwlar ozal umumy dil tapyp bilmedikler bilen ylalaşyk gazanyp bilerler.Günortan ýüze çykyp biljek gündelik meseleleri çözersiňiz. Seresap bolmaly ýeke-täk ugur finans. Gereksiz çykdajylara sebäp bolup biljek käbir ownuk-uşak zatlara ýykgyn edersiňiz.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Günüň başlamagy ýakymly we ylham beriji bolar.. Köne tanyşlaryň size özlerini ýatlatmagy mümkin. Günüň ikinji ýarymynda öň başlanan işleri tamamlamak we dostlaryňyz bilen haýsydyr bir çärä bilelikdäki syýahaty guramak has gowudyr. Iň bolmanda teatra, sergä ýa-da kinoteatra gidiň – esasy zat mowzugyň gyzykly bolmagy. Bu ýagdaýda Hutlar üçin mähirli dostluk atmosferasy we oňyn duýgular kepillendirilýär!

Ýene-de okaň

29-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (26-njy fewral-03-nji mart)

26-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri