TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

11 konteýnerden gurlan öý

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hýuston şäherinde ýaşaýan Wil Brouksyň hyýallarynda göterip gezen, ahyrynda-da bina eden öýi beýleki öýlere çalymdaş däl. Ol biraz täsin, ýagny 11 sany konteýnerden bina bolan öý. Ol häzir bu täsin üç gatly binada ýaşaýar.

Dünýäniň dört künjüni gezen syýahatçy, aslynda, geljekki öýüni bu görnüşde göz öňüne getirmeýärdi. Ýöne Taýlanda eden gezelenjinde şeýle öýleriň birine gabat geldi we şol pursatdan başlap, «konteýner» öýüň arzuwynda ýaşady.

Günlerde bir günem ol öýüniň «gurluşygyna girişdi». Munuň üçin ol ilki konteýnerler arkaly nädip öý gurup boljakdygyny kemsiz öwrendi. Soňundan bolsa şeýle öýleriň gurluşygynda tejribe toplan kompaniýalaryň biri bilen şertnama baglaşdy.

Ýöne kompaniýa oňa hyýallaryndaky ýaly taslamany hödürläp bilmeýär, soň işe Wiliň özi girişmeli bolýar.

Ol näme üçin konteýnerden öý gurmagy saýlap aldy? Bu sowala Brouksyň özi şeýle jogap berýär:

― Şeýle öýler örän ygtybarly. Olar ýangyna hem çydamly, üstesine ömri uzyn, tebigy hadysalara durnukly. Täsin dizaýn bolsa hemişe özüne çekýär.

Häzir Wil Brouks 230 inedördül metr meýdany tutýan täsin öýünde ýaşaýar.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Teswirle