100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan etdi. Musk bu ugurda iň gowy oýlap tapan ulgamynyň döredijisine 100 million dollar bilen sylaglandyrjakdygyny aýdyp geçdi. Musk özüniň “Twitter” jemgyýetçilik sahypasynda haýyr-sahawat beýannamasyny berdi we bu mesele barada indiki hepdede anyk düşündirjekdigini nygtap geçdi.

Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamy näme?

Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamy, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin iri elektrik stansiýalaryndan we elektrik beketlerinden “CO2” elementini almak we gysmak, soňra bolsa howa goýbermekden ybarat bolup durýar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Okap bilersiňiz  Albert Eýnşteýniñ ylmy çaklamasy barlandy