TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan etdi. Musk bu ugurda iň gowy oýlap tapan ulgamynyň döredijisine 100 million dollar bilen sylaglandyrjakdygyny aýdyp geçdi. Musk özüniň “Twitter” jemgyýetçilik sahypasynda haýyr-sahawat beýannamasyny berdi we bu mesele barada indiki hepdede anyk düşündirjekdigini nygtap geçdi.

Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamy näme?

Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamy, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin iri elektrik stansiýalaryndan we elektrik beketlerinden “CO2” elementini almak we gysmak, soňra bolsa howa goýbermekden ybarat bolup durýar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

Ýene-de okaň

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Hazar deňziniň düýbünden internet ulgamy çekiler

Ata Watan Eserleri

Teswirle