SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

10-njy Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 10-njy  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Köp gyzykly söhbetdeşlikler bolar. Sizi hakykatdanam gyzyklandyrýan bilimli adamlar bilen pikir alyşmak mümkinçiligini elden gidirmäň. Üns berseňiz we dogry soraglar berseňiz, peýdaly maslahatlary alarsyňyz.Gün täze zatlar almak üçin amatly. Belki ylham alarsyňyz we duýgurlygyňyz size nädip hereket etmelidigiňizi derrew aýdyp berer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň birinji ýarymy islendik möhüm meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Bu gezek çynlakaý söhbetdeşlikler üçin hem amatly bolar. Tejribesi size birnäçe gezek peýdaly bolan adamlar ýene-de ajaýyp maslahat bererler.Günüň ikinji ýarymynda azajyk dynç almak pikirleriňizi aladalaryňyzdan aýyrmak we daş-töweregiňizi üýtgetmek peýdaly bolar. Dostlaryňyz sizi gyzykly bir çärä çagyrsa, ýüz öwürmäň: elbetde köp ajaýyp täsir galdyrarsyňyz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün köp zat üçin amatly.Kimdir biri size kömek etse tapawudy ýok; islendik ýagdaýda üstünlik gazanmak mümkinçiligi ýokary bolar. Uzakdan gowy habar bolmagy ähtimal. Käbir Jöwzalar  dawa-jenjeli bolanlar bilen ýaraşyk baglaşmaga mümkinçilik alarlar.Günüň ikinji ýarymynda peýda boljak meýilnamalara üns beriň.  Bu wagt täze tanyşlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly: birek-birege düşünmek we bilelikdäki hereketler barada ylalaşmak aňsat bolar.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň başlamagy gaty gyzykly bolar. Bu wagt diňe bir öz işiňiz bilen däl eýsem beýleki adamlaryň işleri bilenem meşgullanmaly bolarsyňyz. Adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Arkaýyn bolmak bilen, islenýän netijelere çalt ýetersiňiz.Günortan köne we täze tanyşlar bilen habarlaşmak we duşuşmak üçin ajaýyp pursat. Ara alyp maslahatlaşmak üçin köp mowzuk bolar we köp ýakymly zatlar eşidersiňiz. Agşam romantiki sene üçin amatly; adaty däl we ýatda galyjy bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Günüň başlangyjy geljege meýilnama düzmek üçin amatlydyr. Olaryň näderejede real bolmagy möhüm däl; Hatda bir gün bolup biläýjek zatlar hakda arzuw etmek hem peýdaly bolar. Käbir Esetler ozal pikir etmedik mümkinçiliklerini görer ýa-da köpden bäri islän zadyna nädip ýetip boljakdygyna düşüner. Şahsy zatlarda sizi goldamaga, sizi begendirmäge we köşeşdirmäge taýyn adamlar bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Günüň başynda bulaşyklykdan gaça durmak kyn bolar. Bu wagt möhüm meselelere üns bermezlik has gowudyr. Möhüm boljak käbir ýagdaýlary göz öňünde tutman, bir zady ýatdan çykarmak howpy bar.Günüň ikinji ýarymy düýbünden başgaça bolar. Siz düýbünden täze bir zady alyp bilersiňiz. Hiç kim size kömek etmese-de, gaty gowy iş edersiňiz!

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Düşünjäňizi aýratyn üns bilen diňläň. Käbir Mizanlar  köne meseleleri çalt çözmegiň, uzak wagtlap gutarmadyk zatlar bilen iş salyşmagyň ýoluny taparlar.Üstünlikli tötänlikler we ýakymly garaşylmadyk ýagdaýlar günüň ikinji ýarymynda aýratyn jomart bolar. Bu döwürde şahsy gatnaşyklardaky oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Dostlaryňyz bilen duşuşyk gowy geçer  romantik sene iň amatly täsir galdyrar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün çynlakaý meseleler üçin amatly däl. Ýöne  möhüm meseleleri çözmeli bolsyňyz. Özbaşdak hereket edip başlaň hiç kimden maslahat ýa-da goldawa garaşmaň. Günüň ikinji ýarymy ajaýyp pikirleriň we möhüm açyşlaryň wagtydyr. Käbir ownuk wakalar size gowy pikirleri berip biler.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Köp adamlar siziň pikirleriňizi halaýarlar we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etjek adamlar bolmagy mümkin. Özüňizi dogry alyp barsaňyz we täze ýaranlar, hatda hakyky dostlary taparsyňyz.Bu gün adatdakysyndan has köp dynç almaly bolarsyňyz. Gündelik aladalardan gutulmak, adaty bolmadyk ýerlere baryp görmek we güýmenjeleriňizi paýlaşýan adamlar bilen aragatnaşyk gurmak mümkinçiligini elden gidirmäň. Bu wagt döredijilik işleri üçin hem amatly.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün köp zat edip bilersiňiz. Kyn meseleleri öz üstüňize alyň synag ediň maksadyňyza tarap  öz ýoluňyzy tapmaga synanyşyň. Pikirleriňiz käbirleri üçin gaty batyrgaý bolup görünmegi mümkin ýöne bu olary durmuşa geçirip bilmejekdigiňizi aňlatmaýar. Duýgurlyk çalt hereket etmelidigiňizi aýdýar.Bu gün pul we emläk bilen baglanyşykly köp meseläni çözmek üçin amatly bolar. Günüň ikinji ýarymy söwda üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Başgalar bilen umumy dil tapmak size has aňsat bolar täze tanyşlaryňyzyň göwnünden turmak we sizden näme isleýändiklerine düşünmek üçin köp wagt gerek bolmaz. Dostlukly gatnaşyklaryň başlangyjy hem aradan aýrylmaýar. Käbir Daluwlar  ýakynlary bilen aragatnaşykda dartgynly pursatlardan nädip gaça durmalydygyna we geçmişde ähli düşünişmezlikleri goýup biljekdigine düşünerler.Bu gün öý işleriňiz üçin amatly bolar ýakynlaryňyz bilen ulanjak käbir peýdaly zatlaryňyzy satyn alarsyňyz. Duýgurlyk dogry saýlamaga çalt kömek eder we gaty köp pul sarp etmersiňiz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Birnäçe möhüm meseläni çözmek we ozal köp zähmet sarp eden meseläňizi üstünlikli tamamlamak mümkinçiligini elden gidirmäň. Günüň birinji ýarymy aýratyn üstünlikli bolar. Diňe duýgyňyzyň aýdyşy ýaly hereket ediň. Uzak kesgitlenen maksada ýetmek üçin bu ýeterlik bolar.Bu gün aragatnaşyk üçin amatly bolar. Hatda täze tanyşlara-da gowy düşünip bilersiňiz. Dostlaryňyz bilen duşuşyklar gowy geçer köp gyzykly zatlar öwrenersiňiz.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama