10-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan günüňize görä ýyldyzlaryňyzyň nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, size 10-njy iýun güni täleýnamaňyza görä maglumatlary hödürleýäris.

Mähriban okyjylar! Siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamal erkekleriň köpüsi üçin iş saparlary we işiň tamamlanmagy üstünlikli bolar. Şahsy özüneçekijiligiňiz artar, bu hyzmatdaşlara we hatda hamallara duşman bolan adamlaryň-da göwnüne ýarar. Şahsy durmuşda garaşylmadyk öwrümiň bolmagy mümkin.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Maliýe ýa-da hukuk meseleleri boýunça meseleler nerw stresine sebäp bolup biler. Ähtimal, hyzmatdaşlaryň garaşylmadyk hereketleri sizi iş wagtyndan artyk işlemäge mejbur eder, onuň netijesi bolsa, diňe hünärmenligiňize, işe ukyplylygyňyza bagly bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Öý işleri, ähtimal, yzagalaklyk bilen iş salyşmaly bolarsyňyz. Saglygyňyz bilen baglanyşykly kynçylyklar ähtimal. Nerw ulgamynyň keselleri hasam erbetleşip biler. Ýakynlaryňyzyň şahsy durmuşyna goşulmazlygy isleýän bolsaňyz, bu ýalňyş pikirdir. Iň ýokary aladany görkeziň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ýitirilen gatnaşyklary dikeltmek üçin gowy gün. Geçmişde eziz we size ýakyn bolan adamlaryň ýene-de ýoluňyzda peýda bolmagy ähtimal. Geçmiş bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary we düşünişmezlikleri düzedip bilersiňiz. Geljekdäki meýilnamalaryňyzy, pikirleriňizi öz içiňizde saklap, känbir olar barada gürlemezlige çalşyň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün täze başlangyçlar üçin amatly. Hereketleriň aýgytly we  öz wagtynda bolmagy zerurdyr. Uzak wagtlap şübhelenip gezýän bolsaňyz, mümkinçiligiňizi ýitirmek howpy abanýar. Intrigalardan ägä boluň. Siz üçin peýdaly boljak uly üýtgeşmeler bolup biler. Şahsy durmuşyňyzda garaşylmadyk ýakymly waka bolup geçýär. Söýgi meseleleriniň ýiti burçlaryny üstünlikli ýeňip geçjekdigiňize şek-şübhe ýok.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Passiw, asuda gün. Çynlakaý taslamalaryň durmuşa geçirilmegine garaşmalydyrys. Hyzmatdaşlardan we kärdeşlerden goldaw alyp bilersiňiz. Size kynçylyk döredýän zatlardan gaça duruň. Günortan çagalaryňyz bilen gürleşiň. Haýwanlar bar bolsa, olar bilen gezmek içki deňagramlylygy döretmäge kömek eder.

Okap bilersiňiz  ÝUNOPS-yň Türkmenistandaky ilkinji taslamasy

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Maliýe ýagdaýynyň gowulaşmagy ähtimal: sowgada ýa-da amatly söwda garaşylýar. Has girdejili iş üçin teklip gelip biler. Romantiki duşuşygyň bolmagy ähtimal. Sizden söze garaşarlar, ýöne erkinligiňizi çäklendirip, durmuş gurmak bilen özüňizi çäklendirmäge, baglamaga taýyn däl bolsaňyz, ýakyn adamyňyza ýalan sözläp, ony köşeşdirmeli däl.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Islendik işde seresap we öňdengörüjilikli boluň. Ýadawlyk, azajyk näsazlyk duýulmagy ähtimal. Tötänleýin şowsuzlygyň uly ähtimallygy bar, netijede ýagdaýyňyz hasam erbetleşer. Näme diýseňiz we etseňiz seresap boluň. Ýakynlaryňyza biperwaýlyk maşgaladaky ýagdaýy düýpli üýtgedip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün ruhy özgerişler bilen tapawutlanar. Meselelere dogry baha bermek ukyby ýitileşer. Belki, ýakyn geljekdäki wakalary takyk ölçäp bilersiňiz. Dostlaryňyzyň biri bilen baglanyşykly meseläniň çözgüdini üstünlikli tapyp bilersiňiz. Düýşleriňiziň amala aşmagy ähtimal.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ýokary derejedäki guramaçylyk we ýagdaýy düýpli seljermegi talap edýän işli gün. Maşgala ýa-da ýakyn garyndaşlaryňyz bilen baglanyşykly meseleler aradan aýrylmaýar. Şeýle-de bolsa, ähli dawa-jenjelleriň sebäbiniň öz häsiýetiňiz, aşa garaşsyzlyk islegiňizdigini, beýlekileriň içki meselelerine goşulyşmagyňyzdygyny biliň.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Özüňe şübhelenmek, köp pikirlenmek, aldaw, zäherlenmek bilen tapawutlanan kyn we howply gün. Günüň negatiw meýillerini diňe ruhy we ahlak taýdan arassalamak arkaly azaldyp bolar. Ylahy güýçlere bolan ynamdan gaça duruň. Bu örän howply we erbet güýçleri özüne çekip biler. Aragatnaşygyňyzy çäklendiriň we uly karar bermäň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Nika, saglygyňyza seretmek, bejergi üçin amatly gün. Häzirki wagtda köp täze gyzykly tanyşlyk mümkinçiligini elden gidirmäň. Döredijilik hünärleriniň wekillerine öz ukyplaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik bolar. Batyrlygyňyz we gelýän kararlaryňyzyň garaşylmadyklygy töweregiňizdäki adamlary geň galdyrar. Şeýle-de bolsa, nätanyş adamlar bilen seresap boluň. Hut şu gün täze tanyşlaryň berjek ýaramaz netijeleri bolar.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/30-sany-bayrak-size-garasyar-sanly-ulgam-barada-makala-baslesigi/

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar