SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 10-njy  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden mümkin boldugyça ynandyryjy we özüne çekiji bolarsyňyz. Şonuň üçin möhüm meseleleriňizi  mümkin boldugyça çalt ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.Hamallaryň köpüsi iş ýerlerinde seresaplyga we jikme-jikliklere üns bermelidirler. Güniň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly pursat. Ýakyn adamyňyz  garaşylmadyk sowgat berip ýa-da köpden bäri arzuw edip gelýän zady hödürläp biler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün  işliňize we tanyş meseleleriňize  döredijilikli çemeleşmäge mümkinçilik bolar. Emma takyklyk talap edilýän ýerlerde ýalňyşlyklar bolup biler. Özüňizi bir ýere jemläň ünsli boluň we resminamalary iki gezek barlaň. Şahsy meseleleriňizi başgalar bilen ara alyp maslahatlaşmaň.Güniň ikinji ýarymynda maşgala Sowurlary ýakynlary bilen düşünişmezligi ähtimal. Ýöne  degişme we hoşniýetlilik gödek gyralary düzetmäge kömek eder. Gowy taraplara üns beriň şonda kynçylyklardan gaça durup bilersiňiz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Diňe size bagly bolan meselelere aýratyn üns beriň. Hemme zat meýilleşdirilişi ýaly netije bermez.Emma  maksadyňyza yzygiderli hereket edip bilseňiz islenýän netijäni gazanyp bilersiňiz we ähli päsgelçilikleri ýeňip geçersiňiz.Jöwzalaryň  köpüsi maliýe meselelerine üns bermek möhümdir. Güniň ikinji ýarymynda  agşamy gowy dostuňyz ýa-da ýakyn adamyňyz bilen geçirip  bilersiňiz. Bu size güýç berer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Uzak wagtlap çözgüt talap edýän möhüm meseläňiz bar bolsa haýal etmän çözüň. Käbir Seretanlar iş bilen baglanyşykly gyzykly teklipleri  alarlar.Emma  birneme wagt geçensoň işewürlikde ownuk kynçylyklar ýüze çykyp biler.Güniň ikinji ýarymynda size bagly zady ediň şonda hemme zady üstünlikli başararsyňyz.Agşam sizi gyzyklandyrýan adamlar bilen hem aç-açan söhbetdeşlik üçin amatlydyr. Ýakyn adamyňyz bilen aragatnaşygyň romantik bolmagy ähtimal däl ýöne ikiňiziňem gyzyklanýan meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Iň kyn we hyjuwly meseleler siziň ygtyýaryňyzda bolar, şonuň üçin mümkin boldugyça çalt işe giriň. Köp zat gowy we çalt netije berer şowlulyk siziň tarapyňyzda. Käbir Esetler  zehinleri sebäpli işlerinde  üstünlik gazanarlar.Agşam ýakynlaryňyz bilen kyn gepleşikler bolmagy ähtimal. Olardan çekinmäň we köşeşmäge synanyşyň. Ýakymsyz mowzuklar ýüze çyksa-da söhbetdeşligiň netijesi siziň gatnaşyklaryňyza we umuman durmuşyňyza gowy täsir eder.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Maglumat ýygnamak egzamin üçin okamak ýa-da möhüm meseleleriňiz hakda pikirlenmek üçin amatly wagtdyr. Işleriňize jikme-jik we ünsli bolarsyňyz. Öz güýçli taraplaryňyza bil baglamak birnäçe çynlakaý meseleleri çözmäge we topardaky abraýyňyzy berkitmäge kömek eder. Zerur bolsa kärdeşleriňizden kömek soraň olar mümkin bolan ähli kömegi bererler.Käbir Sünbülelerde günortan garaşylmadyk ýagdaýlar bolar.Ýöne  islendik ýagdaýda-da asudalyk hemme zady çalt gowulaşdyrmaga kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Garaşylmadyk ownuk kynçylyklar bolup biler ýöne muňa garamazdan meýilleşdiren ähli işleriňizi üstünlikli tamamlarsyňyz.Wezipeleriňize ünsi jemläň başgalaryň soraglary bilen ünsüňizi çekmäň we hiç hili dawa-jenjeliň içine girmäň. Resminamalaryňyza aýratyn üns beriň.Ýakynda  gatnaşyklary dartgynlaşan Mizanlar kyn meselelerini düşündirmek üçin ädim ätip bilerler. Jedeller geçmişde galar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Garaşan zadyňyz ahyrsoňy bolup biler. Ýagdaýlar  siziň peýdaňyza bolar. Täze ýaranlary edinmek aňsat bolar. Olaryň gatnaşmagy durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrar. Batyrgaý işler üçin gowy gün, her etapda bagtly bolarsyňyz.Köp Akraplar peýdaly maglumatlary alarlar we ony öz peýdasyna ulanyp bilerler. Güniň ikinji ýarymynda täze zatlary öwrenmek üçin amatly pursat.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Gün üstünlikli we girdejili bolar ýöne munuň üçin synanyşmaly bolarsyňyz. Möhüm meseleleriňize  ünsi jemläň  we ugurtapyjylyk  ukybyna aşa bil baglamaň. Şonda ep-esli üstünlik gazanyp, hatda batyrgaý meýilnamalary hem durmuşa geçirip bilersiňiz. Iş bilen meşgullanýan Kowuslar girdeji gazanarlar.Agşam size gowy düşünýän köne dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin amatlydyr. Meýilnamalaryňyzy we niýetleriňizi ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Aragatnaşyk döwründe gowy pikirleriň döremegi  gowulaşmak üçin başlangyç nokadyna öwrülmegi ähtimal.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün  size ylham berýän zady etmek gowy bolar. Emma adaty meseleleriňiz birneme çylşyrymly bolar.Şeýle-de bolsa özüňizi bir ýere jemlemäge we zerur zatlary etmäge synanyşyň. Hemme zady üns bilen barlasaňyz  ýalňyşlyklardan gaça durarsyňyz.Maşgala Jedilerine özara düşünişmek we mümkin bolan gapma-garşylyklaryň öňüni almak mümkin bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün  dürli adamlar bilen umumy dil tapmakda ajaýyp bolarsyňyz. Gepleşikler üstünlikli bolar we aragatnaşyk gurmak aňsat bolar. Meseleleriňizi  çözmek adatdakysyndan has kyn bolup biler. Jikme-jikliklere köp üns bermeli bolarsyňyz. Mümkin bolsa kärdeşleriňizden kömek soraň.Täze gatnaşyklara açyk bolan Daluwlar ýakymly tanyşlary bolar. Çynlakaý bir zadyň başlangyjy bolmagy gaty ähtimal ýöne bu derrew bolmaz.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Duşuşyklar we ýygnaklar esasanam gowy geçer. Çylşyrymly meseleleri ara alnyp maslahatlaşylanda ähli taraplara laýyk çözgüt tapyp bolar. Uly meýilnamalary düzüp pikirlenip we çözgütleri düzüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa haýsydyr bir maliýe ylalaşygynyň ýakyn wagtda has anyklaşdyrylmagyny talap etjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Köp Hutlar ýakynlar bilen aragatnaşyga  aýratyn duýgur we kabul ediji bolarlar.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama