SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

10-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 10-njy  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Aragatnaşyk üçin gowy gün. Daş-töweregiňizdäkiler bu gün sizi aýratyn üns bilen diňlärler. Hatda töweregiňizdäkiler bilen jedel edenlerem köp meselelerde siziň pikiriňiz bilen razylaşarlar. Käbir Hamallar diňe bir pikirdeş adamlary däl, eýsem hakyky dostlary hem tapar.Resminamalar bilen işleýän we resmi hatlary taýýarlaýan belginiň wekilleri üçin hiç hili kynçylyk bolmaz. Şeýle-de bolsa, özüňizi aşa köp işlemezlik möhümdir. Ylham berýän we sizi begendirýän zatlara wagt tapyň!

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Nagt girdejileri üstünlikli satyn almalar we geleşikler ähtimal. Bu gün maliýe meselelerini çözmek üçin amatly bolar. Duýgurlyk nädip hereket etmelidigiňizi we töwekgelçiliklerden gaça durmalydygyňyzy görkezer. Şeýle hem iş bilen baglanyşykly uzak möhletli meýilnamalar düzüp bilersiňiz: häzirki ýagdaýda we öz güýçli taraplaryňyza dogry baha berersiňiz.Oňyn tendensiýalaryň täsiri şahsy gatnaşyklarda agdyklyk eder. Adamlar bilen düşünişmek adatdakysyndan has aňsat bolar.Agşam Ýyldyzlar siz üçin ýakymly garaşylmadyk zatlary wada berýär.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Köp zat adatdakysyndan has aňsat bolar. Hatda adaty meselelere döredijilikli çemeleşersiňiz.Şu gün syýahatlara gitjek alamatyň wekillerine ýakymly duşuşyklar garaşýar. Romantiki gyzyklanma hem mümkin. Agşam maşgala wakalary  garyndaşlar bilen söhbetdeşlik we umumy meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Derrew çözgütleri talap edýän käbir gündelik meseleleriň ýüze çykmagy ähtimal şonuň üçin meýilnamalary üýtgetmek ýygnaklary ýa-da saparlary yza süýşürmek zerur bolar. Bu barada kän alada etmersiňiz. Häzirki wagtda  Seretanlar esasanam duýgur täsirli we ejiz bolar, şonuň üçin täze tanyşlar bilen düşünişmek aňsat bolmaz. Ýöne ýakynda  alamatyň wekillerini goldamaga synanyşarlar we hökman olary begendirmegiň ýoluny taparlar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün elbetde  mümkin boldugyça gysga wagtda durmuşa geçirmek isleýän üýtgeşik pikirleriňize täze meýilnamalaryňyza ýetersiňiz.Emma meýilnamalaryňyzy derrew çözmek kyn bolar.Çynlakaý maliýe borçnamalaryny kabul etmek ýa-da wada bermek islenmeýär.Irden köp Esetler özleri bilen ýeke bolmak isleýärler. Emma günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Ýakynlaryňyz bilen düşünişmezliklerden gorkmak hökman däl, köpler size gowy düşünerler. Gyzykly tanyşlar hem aýrylmaýar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Nagt pul akymlary ähtimal. Günüň birinji ýarymy amallar üçin amatly. Hut şu wagt Sünbüleleri hiç kim bulaşdyryp bilmez. Bu döwür käbir içerki meseleleri çözmek üçin amatly bolar.Bu gün okuw we döredijilik işjeňligi üçin amatly bolar. Ýakynlaryňyzyň goldawy netijesinde durmuşa geçirip biljekdigiňiz barada köp üýtgeşik pikirler peýda bolar. Täze tanyşlar bilen seresap bolmalysyňyz, sebäbi olaryň ilkinji täsirleri ýalňyş bolup biler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün birbada birnäçe özboluşly pikiriňiz bolar we hiç zat derrew durmuşa geçirmegiňize päsgel bermez. Wagt ýitirmek islemersiňiz şonuň üçin beýleki alamatlaryň wekillerinden has köp zat etmäge wagtyňyz bolar. Bir wagtlar bile okan ýa-da bile işlän adamlar size özlerini ýatlatmagy mümkin. Olar bilen aragatnaşyk ýakymly bolar we gyzykly teklipleri alarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Esasanam günüň birinji ýarymynda möhüm kararlar bermezlik has gowudyr. Ýagdaýa dogry baha bermek kyn bolar şonuň üçin ýalňyşlyklar goýberip bilersiňiz. Köne dostlaryň maslahatyny diňlemeli. Nämä ýetjek bolýandygyňyza we haýsy meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyňyza düşünýän adamlar size nähili hereket etmelidigiňizi aýdarlar.Oňyn tendensiýalaryň täsiri, günüň başynda gaty güýçli bolmasa-da, wagtyň geçmegi bilen güýçlener. Agşam köp Ýyldyzlar Akraplary begendirer. Esasanam dostlary bilen görüşmäge gidýän alamatyň wekillerine köp ýakymly garaşylmadyk zatlar garaşýar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Maksadyňyza ýetmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Emma bu sizi asla gorkuzmaz ýa-da gaharlandyrmaz. Köp Kowuslar kyn işleri höwes bilen kabul eder we kyn işde güýçlerini synap görmekden hoşal bolar. Köp wagt ozal toplanan tejribe peýdaly bolar. Ähli päsgelçilikleri nädip ýeňip geçmelidigine derrew düşünersiň.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Gün amatly bolar, köp işiňiz üstünlikli bolar. Syýahatlar hem meýilleşdireniňizden hem gowy geçer. Adaty bolmadyk ýygnaklar köp dostlukly ýa-da romantik gatnaşyklaryň başlangyjy bolsa gerek.Günüň ikinji ýarymy sizi täze teklipler, şeýle hem käbir möhüm mesele bilen baglanyşykly ýakymly habarlar bilen begendirer. Geljek üçin meýilnamalary çözmek has aňsat bolar: ilki bilen näme çözmelidigiňize we nämäni goýup biljekdigiňize düşünersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Köp üýtgeşik pikirler peýda bolar we olary durmuşa geçirmegi uzak wagta goýmak islemersiňiz. Ýeri gelende aýtsak, ýakyn wagtda hemme zada kömek etmäge taýyn adamlar bolar. Olaryň käbiri bilen çalt dostlaşarsyňyz. Bu gün möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we çynlakaý meseleler hakda gürleşmek üçin amatly bolar. Meýilleşdirilmedik çykdajylar ähtimal.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Täze zatlara başlamak we köne zatlary tamamlamak  üçin amatly gün garaşýar. Öň edip bolmajak zatlary duýdansyz çözersiňiz, sizi we ýakynlaryňyzy aladalandyrýan soraglara jogap taparsyňyz. Nagt girdejiler we garaşylmadyk sowgatlar ähtimal.Köp Hutlar üçin şu gün asuda bolmak aňsat bolmaz. Emosional ýagdaý dartgynly bolar alamatyň wekilleri ownuk zatlar hakda alada ederler. Şeýle-de bolsa zerur bolsa goldaw bermäge we kömek etmäge taýyn adamlar bolar.

Ýene-de okaň

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (26-njy fewral-03-nji mart)

26-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

24-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri