TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

10-njy apreli «Doganlar güni»

Dünýäniň dürli künjeklerinde her ýylyň 10-njy apreli «Doganlar güni» baýramçylygy giň gerimde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk özüniň gözbaşyny XX asyryň ahyrlarynda, has takygy 1998-nji ýyldan bäri bellenilip gelinýär. Bu baýramçylyk şol ýylda 49 döwletde bellenilip geçildi. Bu baýramçylyk maşgaladaky doganlaryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek, olaryň bir-biregi bilen has-da ysnyşykly gatnaşyklary gazanmak maksady bilen döredildi. Ýyl geldigiçe bu baýramçylyk has-da uly meşhurlyga eýe boldy. Bu baýramçylyk bir-birlerinden uzakda ýaşaýan doganlaryň duşuşmagyna, çagalykdaky süýji ýatlamalary ýatlamaga mümkinçilik döredýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle