TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

10 müň orunlyk döredijilik we sungat merkezi gurlar

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatda guruljak täze desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy.  Şol taslamalaryň hatarynda 10 müň orunlyk döredijilik we sungat merkezi hem bar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilýär.

Hormatly Prezidentimiz taslamalar we olaryň binagärlik we bezeg aýratynlyklary bilen tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi.

Döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäherinde gurulmagy meýilleşdirýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň enjamlaşdyrmagy babatda adyp, onda dürli köpçülikleýin çäreleri, şol sanda halkara derejesindäki konsertleri, aýdym-saz çykyşlary guramak üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmelidigine üns çekdi.

Milli Liderimiz şeýle hem täze merkezde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Altyn Asyr” döredijilik bäsleşiginiň çäklerinde zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän “Garaşsyzlygyň merjen däneleri”, ýaş estradaçylaryň arasynda geçirilýän “Ýaňlan Diýarym” bäsleşiklerini, “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemleýji konsertini guramak üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belledi.

Täze merkezde häzirki zamanyň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen ses ýazgylary we aýdym-saz studiýasynyň bolmalydygyna ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň gurluşygy babatda halkara bäsleşigini geçirmegi tabşyrdy.

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle