Aşgabat şäherinde ulaglaryň hereketi çäklendiriler

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda toýlar toýlara ulaşýar. Häzirki wagtda barha ösýän we özgerýän paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramyna taýýarlyk görmek we ony dabaraly belläp geçmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. Bu barada “metbugat.gov.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär. Ýurdumyzda … Continue reading Aşgabat şäherinde ulaglaryň hereketi çäklendiriler