TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

1-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýy geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1-nji sentýabrda bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlary gününe görülýän taýýarlyk barada hasabatlar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti şol gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň meýilnama boýunça ýokary we orta mekdeplere baryp, ýaşlary täze okwu ýylynyň başlanmagy bilen gutlajakdyklaryny belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti şol gün Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçiriljekdigini belläp, wise-premýer Amannepesowa Bilimler we talyp ýaşlary güni mynasybetli geçiriljek dabaralary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda anyk tabşyryklar berdi.

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle