TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

1-nji iýul Halkara degişme güni

Ýylyň ikinji ýarymynyň başlaýan ilkinji güni, ýagny her ýylyň 1-nji iýuly Halkara degişme güni dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk uly baýramçylyk bolmasada, dünýäde iň meşhur şanly seneleriň biridir. Çünki bu günde adamyň şähdini açýan degişmelere aýratyn orun berilýär.

Bu baýramçylyk ilkinji gezek 1994-nji ýylda bellenilip başlaýar. Soňra kem-kemden dünýä ýaýrap, indi çärýek asyr bäri bellenilip gelinýär.

Bu senede pikir alyşýan adamlaryň bilen açyk asmanda şüweleň gurap, geçmişdäki süýji ýatlamalary ýatlamak has-da ýakymly bolýar. Bulardan başga-da adamlar bu senede öz ýakynlaryna degişme kitaplaryny sowgat edýärler.

Bilermenleriň bellemeklerine görä, kiçi ýaşdaky çagalar günüň dowamynda 200-300 gezek gülýärler. Emma uly ýaşdakylar günüň dowamynda 4-20 gezek gülýärler.

Bu sene hem iň bolmanda ynsan ýylda 1-je gün hem bolsa, köpräk gülmegi, gündelik gam-gussadyr aladalardan saplanyp şähdini açmagy üçin döredildi.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana boljak döwlet sapary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Teswirle