JEMGYÝET

1 ýewrodan öý satylýar

Italiýan Sisiliýa adasynda ýerleşýän Mussomeli şäherçesiniň meri Juzeppe Kataniýa taryhy merkezdäki öýleri daşary ýurt raýatlaryna 1 ýewrodan satmak kararyna geldi. Ýöne häkimiň bir şerti bar: öýleri satyn alan adam ony gowy abatlap, ýaşamaga ýaramly hala getirmeli. Şeýlelikde, şäherçäniň ýolbaşçysy häzir ilaty 11 adama çenli azalan merkeziň ýaşaýjylaryny köpeltmegi we bu ýerde ýaşaýyşy täzeden dikeltmegi maksat edinýär.

Şäheriň dolandyryş edarasynyň resmi saýtynda bildiriş ýerleşdirilenden soňra 3 hepdäniň dowamynda Belgiýa, Gollandiýa, Fransiýa, Awstraliýa ýaly döwletlerden 300-den gowrak ýüztutma gelip gowuşdy. Ýöne, häzirlikçe, şäherde eýesiz galan öýleriň diňe 100-si satlyga çykaryldy. Ýöne ýakyn günlerde satylmaga degişli öýleriň sanynyň 600-e çenli çykjakdygy aýdylýar.

Şäherçäniň meriniň aýtmagyna görä, Mussomeli Sisiliýa adasynyň merkezinde ýerleşýär. Ilatyň köpüsi başga şäherlere göçüp gidipdir. Ýöne şäherçäniň baý taryhy bar. Aýdylyşyna görä, Mussomeli mundan 1500 ýyl ozal döräpdir. Deňiz derejesinden 765 metr belentde ýerleşýän şäherçede gyşda o diýen bir sowuk howa ýok, tomusda bolsa gyzgynlyk 30 ― 32 gradusdan geçmeýär. Şäherçe halkara howa menzilinden 150, iň ýakyn iri şäherden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri