SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

09-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 09-njy  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün aňsat bolmaz şonuň üçin uly üstünlikleri meýilleşdirmäň. Hiç ýere howlukmaň we dawa etmäň. Okamak bilen meşgullanýan Hamallar täze bilimleri siňdirmek adatdakysyndan birneme kyn bolar şonuň üçin köp synanyşmaly bolarlar. Mümkin bolsa aragatnaşygy çäklendiriň şowhunly kompaniýalardan we gaça duruň.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Ähli  meýilleşdirenleriňizi ýerine ýetirmek mümkin bolar. Çynlakaý meseleleri ýakynlaryňyz bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz çalt ylalaşyga gelip hemmelere laýyk çözgüt tapyp bilersiňiz.  Käbir Sowurlara hünär öwrenmek okamak ýa-da daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin amatly pursat.Şeýle hem  ýakynlaryňyzyň  maslahatlary teklipleri  dogry pikirlere eltip biler we gaty peýdaly bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün meýilleşdiren  meseleleriňizi ýerine ýetirip bilersiňiz. Ugurtapyjylygyňyz we başgalaryň gyzyklanmalaryna düşünmek ukyby ýakynlaryňyz bilen umumy dil tapmaga we hemme zatda ylalaşmaga mümkinçilik döreder. Jöwzalaryň köpüsi bedenterbiýe ýa-da sporta wagt sarp etse gowy bolardy. Bu lezzet getirer we güýç berer. Gysga syýahatlar size täze täsirleri berer.Agşam ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyklary berkitmäge ýürekden gürleşmäge ýa-da romantik sene gurmaga bagyşlanmalydyr.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden işleri bitiriň bu amatly pursat bolar. Meýilleşdirilen hemme zadyňyzy ýerine ýetirip ähli wadalaryňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz. Okamak we ekzaminlere taýýarlyk görmek üçin amatly gün. Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk dostlukly we konstruktiw we özara peýdaly lezzetli bolar.Agşam köp Seretanlar birneme gaharlanarlar. Ýakynlaryňyz bilen dawa etmezlik üçin tankytdan saklanmaga synanyşyň.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün özüňizi dolandyrmaga synanyşyň. Hatda ownuk zatlar hem sizi gaharlandyryp biler. Başgalar bilen jedelleşmezlige çalşyň.Maşyn sürýän Esetler ýüze çykjak kynçylyklardan gaça durmak üçin ýol düzgünlerini esasanam ünsli ýerine ýetirmeli.Özüňizi dolandyryp bilseňiz günüň ikinji ýarymy diýseň üstünlikli bolar. Meýilleşdiren zadyňyzy ýerine ýetirip ýakyn dostlaryňyz ýa-da ýakyn adamyňyz bilen wagt geçirip hatda gowy dynç alyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün  maşgala agzalaryňyza has köp üns beriň kynçylyklaryny çözmäge kömek ediň.Ugurtapyjylygyňyz artmagy başgalara gowy düşünmäge mümkinçilik berer.Sünbüleleriň köpüsi agşamy rahat öý şertlerinde geçirmeli. Dostlukly kompaniýalara we medeni çärelere barmagy yza süýşürmek has gowudyr.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Öý işleri köp üns talap eder. Maşgala agzalary siziň işleriňize goşulmaga synanyşarlar. Käbir Mizanlar abatlaýyş zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.Bu günki hereketleriňiz indiki aýda tutuşlygyna täsir edip biler. Şonuň üçin ähli kararlary üns bilen gözden geçiriň we hiç ýere howlukmaň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Başgalaryň duýgularyna we gyzyklanmalaryna gowy düşünmek ukyby täze aragatnaşyk gurmak we köne gatnaşyklary berkitmek üçin peýdaly bolar. Çynlakaý meseleleri we geljek üçin meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly pursat. Gysga syýahatlar ýakymly bolar we köp tejribeleri getirer. Şeýle hem köpden bäri garaşylýan gowy habarlary alyp bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden ähli meseleleri çalt çözmäge mümkinçilik berjek güýç artýandygyny duýarsyňyz. Käbir Kowuslar göz öňünde tutulan işleri ýerine ýetirmek üçin fiziki güýç ulanmaly ýa-da gurallary ulanmaly bolarlar. Şeýle hem gurluşyk ýa-da gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly meseleleri çözüp bilersiňiz ownuk abatlaýyş işlerini edip bilersiňiz ýa-da öýüňize uly göwrümli üýtgeşmeler meýilleşdirip bilersiňiz.Günüň ikinji ýarymynda emosional kynçylyklary başdan geçirip bilersiňiz. Size ýakyn adamyňyz size goldaw bermäge şat bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hemme zat gowy bolmaz ýöne sypaýçylyk köp  zatlary çözmäge kömek eder. Ýakynlaryňyz bilen çynlakaý meselelerden we jedellerden gaça durmaga synanyşyň. Bir ýere syýahat etmegi meýilleşdirýän Jediler ýolda has köp wagt sarp etmeli bolarlar.Şeýle hem maliýa çykdaýjylaryňyza  üns bilen gözegçilik ediň we hiç kime karz bermäň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Esasanam günüň birinji ýarymynda köp zatlara ýetersiňiz. Häzirki wagtda alnan bilim uzak wagtlap dowam eder. Syýahat etmek we köpçülikleýin çärelere gatnaşmak üçin amatly pursat. Käbir köne dostlar habarlaşmaga synanyşarlar. Gatnaşyklary täzelemek gaty peýdaly bolup biler. Köp adamlar bilen täze tanyşlyk mümkin.Agşam aýratyn duýgur bolarsyňyz. Özüňize gözegçilik ediň başgalaryň göwnüne degmezlige çalyşyň.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Gün üçin möhüm bir zady meýilleşdirmäň. Öý işlerine dynç almana wagt sarp ediň. Hiç ýere howlukmaň mümkin däl zady özüňizden talap etmäň ýöne ozal beren wadalaryňyzy ýatdan çykarmaň. Käbir Hutlar bu günüň meselelerini çözmek üçin fiziki güýç ulanmaly bolarlar. Geljek üçin amatly günde meýilnama düzmek has gowudyr.

Ýene-de okaň

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

07-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama