SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 09-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başynda başgalar bilen düşünişmezlik hatda gyzgalaňly jedeller hem bolup biler. Emma çynlakaý gapma-garşylyklara sebäp bolmaz. Kem-kemden hemme zady anyklamak we ähli gyzyklanýan taraplara laýyk boljak ylalaşyk çözgütlerini tapmak mümkin bolar. Güniň ikinji ýarymynda maşgala Hamallary ýakynlary bilen geljek üçin meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmaly. Ýakynlaryňyz bilen araňyzdaky özara düşünişmek ep-esli güýçlener.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Uly bolmadyk meseleler ýüze çykyp biler ýöne olary üstünlikli ýeňip geçersiňiz. Söweşjeň ruh islendik kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Agşam ýakymly garaşylmadyk zatlary getirer. Uzak wagt bäri gatnaşykda bolan Sowurlar bilelikde romantik agşam geçirip bilerler.Şeýle hem iş bilen baglanyşykly çärelere  gatnaşyp bilersiňiz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Maliýe meseleleriňizi ilki bilen üns berip ölçemeli bolarsyňyz. Köne dostlaryňyzdan maslahat sorap bilersiňiz elbetde  ol size peýdaly bolar. Käbir Jöwzalar köpden bäri arzuw edip gelýän gyzykly hyzmatdaşlyk tekliplerini alarlar.Güniň ikinji ýarymynda  möhüm üýtgeşmeler şahsy durmuşyňyzda bolup biler. Şeýle-de bolsa  ýagdaýa  syn ediň we ýüregiňizi diňläň, şonda gizlin islegleriňiz hökman amala aşar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden möhüm meseleleriňizi çözüp bilersiňiz. Wezipäňizi ajaýyp ýerine ýetirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Ilki bilen güýjüňizi dogry tarapa gönükdirmäge ökde bolarsyňyz. Aladalar we şübheler sizi saklap bilmez. Köp Seretanlar  ýakynda  maksatlaryna ýetmäge mümkinçilik alarlar.Başgalar bilen aragatnaşyk saklanyňyzda hemme zat oňat bolmaz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Gyzykly teklipler mümkin olary ret etmäň. Iş bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün. Esetleriň  köpüsi tanyş meselelerini çözüp bilerler. Güniň ikinji ýarymynda  agşamy ýakyn adamyňyzyň ýanynda ýa-da maşgalaňyzyň ýanynda geçirip bilersiňiz. Şeýle hem  geljek üçin meýilnamalary ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Seresap boluň her ädimiňize üns beriň.Hemme zady birbada etmek islegi ýalňyşlyklara we lapykeçlige sebäp bolup biler. Şonuň üçin sabyrly bolmak we seresap bolmak has gowudyr. Ýakyn  adamlaryňyz bilen maslahatlaşyň olar size dogry pikirleri bererler. Öz-özünden satyn almakdan gaça duruň.Käbir Sünbüleler  işden ýa-da okuwdan soň ýeke özleri  wagt geçirmek islärler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bagt siziň tarapyňyzda bolar. Köp zat aňsat bolar, ýagdaýlar siziň peýdaňyza bolar. Köpden bäri çözüp bilmeýän meseleleriňizi çözüp bilersiňiz. Iş okuw ýa-da güýmenje üçin zatlara sarp edip boljak garaşylmadyk pul girdejileriniň bolmagy mümkin.Käbir Mizanlar köne baglanyşyklary dikeltmek isleýär we bu mümkinçilik bolar. Öňe ilkinji ädim ätmäge jaň etmäge ýa-da ýazmaga arkaýyn boluň adamlar siziň bilen gürleşmäge we siziň bilen wagt geçirmäge şat bolarlar. Agşam myhmanlary kabul etmek üçin amatly pursat.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Köp Akraplar  täze we üýtgeşik bir zat bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Bu bolsa olary binjalyk eder. Emma ahyrynda ähli kynçylyklary üstünlikli ýeňip geçersiňiz.Günortan möhüm söhbetdeşlikler üçin amatly bolar. Şeýle hem köpden bäri dowam edip gelýän gatnaşyklary dikeltmäge mümkinçilik bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Möhüm meseleleriňize irden başlaň. Eger ünsüňizi jemleseňiz işiňizde ep-esli üstünlik gazanarsyňyz. Maksatlaryňyza ýetmegiň köplenç täze ýollaryny gözlemeli bolarsyňyz.Güniň ikinji ýarymynda maşgala Kowuslary  we ýakyn dostlary bilen kiçijik öý dynç alyşyny gurnasa gowy bolardy. Munuň üçin hökman bir sebäp bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hemme zat isleýşiňiz ýaly çalt netije bermez ýöne çynlakaý problemalar bolmaz. Sabyrly boluň käwagt birneme has köp tagalla etmeli bolarsyňyz käwagt bolsa diňe garaşmaly bolarsyňyz.Hemme zady ölçemek pikirlenmek we iki gezek barlamak has gowudyr. Iş bilen meşgullanýan Jediler aýratyn seresap bolmaly.Duýgurlyk ýakynlaryňyz bilen gatnaşykda dogry ýoly görkezer. Onuň kömegi bilen umumy dil tapyp özara düşünişip bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Esasanam möhüm meselelerde başgalaryň kömegine aşa bil baglamaň. Jikme-jikliklere ünsli bolsaňyz  täsirli netijelere ýetersiňiz. Size ýakyn adamlar hemişe garaşyşyňyz ýaly hereket etmezler. Dawa döretmezlige  çalşyň. Günüň ikinji ýarymy sizi garaşylmadyk we özüne çekiji, ýakymly teklipler bilen begendirer. Alamatyň käbir wekilleri hemişe baryp görmegi arzuw eden ýerlerine baryp bilerler.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Gepleşikler çykyşlar we çekişmeler üçin amatly gün. Başgalara dogry aýdýandygyňyza ynandyryp dogry argumentleri saýlap bilersiňiz. Dolandyryşda kynçylyk çeken bolsaňyz bu gün ähli gapma-garşylyklary çözüp gatnaşyklary gowulaşdyryp bilersiňiz. Käbir Hutlar  täze iş üçin teklipleri  alarlar. Şeýle hem köp wagtdan bäri görmedik dostlaryňyzdan gowy habary alarsyňyz. Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurup bar bolan baglanyşyklary güýçlendirip bilersiňiz.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama