TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

08-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  08-nji   maýdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün durmuşyňyzy üýtgemek hakda oýlanmagyň wagty. Emläk ätiýaçlandyryşyny alyp bilersiňiz. Emigrasiýa bilen birlikde ýaşaýyş ýerini çalyşmagy arzuw edip bilersiňiz. Üýtgeşmä iterjek şahsy meýilnamalar, içerki wakalar, hünär ýagdaýlary bolup biler. Işewürlikde näme bolsa-da, yza dolanmagy göz öňünde tutuň. Şahsy durmuşyňyzyň jikme-jikliklerini her kime aýdyp ýörmäň. Bu gün stresden ägä bolmaly.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün çagyryş alyp bilersiňiz. Ýolda garaşylmadyk hadysalar bolup biler. Möhüm jaňlar, gepleşikler, syýahatlar, saparlar irden has täsirli bolar. Seresap boluň: Siziň üçin esasy zat gatnaşyklaryň durnuklylygy we ygtybarlylygy bolsa, ähli şertnamalary derrew gol we möhür bilen berkidiň. Bu gün, sowurlar ýakyn garyndaşlary bilen aragatnaşyga gaty mätäç.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün size täze üýtgeşik gazanç usuly teklip edilse, ýüz öwürmäň. Bu siziň esasy girdejiňize gowy goşant bolar. Irden ownuk zatlary, dermanlary satyn almak, bejergi tölemek üçin amatly. Günüň ahyrynda, içgysgynç öýüň içinde özüňizi has gyzyklandyrmaga synanyşyň. Bu gün dostlaryňyzyň we hyzmatdaşlaryňyzyň özüni alyp barşynyň üýtgemegine has çynlakaý çemeleşmeli: olar siziň iň howply bäsdeşleriňize öwrülip bilerler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün içiňiz gysmaz. Belki, täze iş ýa-da öý jogapkärçiligi bolar. Özüňiziň we beýleki adamlaryň duýgularyny nädip dolandyrmalydygyny bilseňiz köp zatlara ýetersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň: özleriniň gowy oýlanyşykly meýilnamasy bolan seretanlar üçin ykbalyň hiç bir öwrümi erbet däl. Takyk hasaplamak we özüne bolan ynam, emosional joşgun bilen utgaşyp, garşydaşlaryňyzyň öňünde pikiriňizi goramaga kömek eder. Entek tanyş däl adamlary ideallaşdyrmaň (mysal üçin başlyk, gol astyndakylar, lukman, işgärler).
Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)
Häzirki wagtda esetleriň pikirleriniň esasy temasy öý esbaplary bolar. Ene-ataňyzyň berk tutmagyndan ýadap bilersiňiz. Özüňize akyl öwredilmegini islemeýän bolsaňyz we doly erkinlik isleseňiz, ýaşamak üçin başga ýer tapmaly bolarsyňyz. Emma düýpli karar bermezden ozal (jaýy kärendesine almak, ipoteka karzyny almak) öý hojalygy bilen aç-açan gürleşmäge synanyşyň. Söýgi, döredijilik, ene-atalar bilen baglanyşykly meselelerde adaty taktikany täzeden gözden geçiriň: bu ugurlarda has köp pikirlenmek zerur.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Öý ýagdaýyňyzyň duýdansyz üýtgemegi siziň deňagramlylygyňyzy ýitirip biler. Häzirki wagtda ene-atalar, kireýine alnan jaýyň eýeleri, ýan-ýoldaşyňyz bilen ýiti çaknyşyk bolup biler. Awgust aýynda doglan gyzlara hakyky krizis howpy abanýar. Gyssagly karar bermäge howlukmaň we ýagdaýy üns bilen gözden geçiriň. Bolýan zatlaryň düýp manysyna düşünmek we islendik üýtgeşmeden çykalga tapmak üçin ýeterlik derejede akylyňyz bar. Eger paýhasly çykalgaňyz ýok bolsa, dostlaryňyzdan ýa-da ýakyn garyndaşlaryňyzdan (has gowusy sizden uly adamlardan) kömek soraň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Häzirki wagtda mizanlar ýagdaýyň negatiw taraplaryna ýiti reaksiýa bildirýär, ýöne oňyn potensialyna kembaha garaýar. Köne düzgünlerden ýüz öwüriň we täze hereketler ulgamyny ösdürip başlaň. Özüňize gadagan eden zatlaryňyzyň köpüsi häzir elýeterli bolýar. Maliýe işlerini seresaplylyk bilen meýilleşdiriň, töleg resminamalaryny kemsiz düzüň. Daşary ýurtlary goşmak bilen täze hyzmatdaş gözlemekden gorkmaň. Başlygyňyz bilen gürleşmekden çekinmäň: bu size täze wezipe ýa-da başga töleg ulgamyny hödürläp biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün akraplaryň şahsy terjimehalynda täze sahypa açmagyň (ýagdaýy ýa-da ýaşaýyş jaýyny üýtgetmek, hünär öwrenmek) wagty geldi. Bu gün siz islendik meseläni öz sözleriňiz bilen çözüp bilersiňiz, çünki adamlary ynandyryjylyk ukybyňyz artýar. Düşünjäňiz sizi ajaýyp psiholog we detektiw eder, geljegi takyk hasaplamak ukyby bolsa, size gowy goldaw berer. Aragatnaşyk gurup, irden syýahat etmek has gowudyr.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Energiýaňyza täze rozetka gerek. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda köp sanly kowuslar aşa duýgurlyk ýa-da aşa seresaplyk bilen tapawutlanar. Maşgalaňyzyň abadançylygyny gorajak boluň, töwekgelçilik etmäň. Häzirki wagt howpsuzlygy üpjün etmek üçin dogry pursat. Bu gün siz uzak möhletli şertnama gol çekmeli bolmagyňyz mümkin.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Şahsy meýilnamalary, nika şertnamasynyň we işewür hyzmatdaşlygyň şertlerini düýpgöter täzeden gözden geçirmegiň wagty geldi. Günüň birinji ýarymy geňeşmeler, gepleşikler, şertnamalar üçin amatly. Diplomatiýany we ýumşaklygy saklaň. Hakyky jedi boluň, manipulýatorlaryň sizi peýdalanmagyna ýol bermäň. Häzirki wagtda dartgynly ýagdaýlardan gaça duruň. Eger gutulgysyz bolsa, olaryň üstünde uzak wagtlap durmaň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Işe girişmek, iş ýa-da jemgyýetçilik ýagdaýyny üýtgetmek hiç bir daluwda yz galdyrmaz. Belki, bu gün resmi resminama gol çekmeli, hünär ýa-da psihologiki krizisi başdan geçirmeli bolarsyňyz. Ýaşy ýa-da derejesi uly adamlaryň özüni alyp barşyndan nägile bolup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, karýeraňyz olar bilen ilkinji gatnaşyga bagly bolup biler. Dawa-jenjel bilen gatnaşyk gurmaň, ynanmagyň we düşünişmegiň ýollaryny gözläň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Kyn ýagdaýlardan başyňyzy alyp çykmak häzirki wagtda hutlar üçin kyn däl. Öňdengörüjilik we döredijilik bilen doly duýgurlyk we ugurtapyjylyk, ýagdaýy iň ýokary derejede ulanmaga kömek eder. Möhüm ýygnak ýa-da çynlakaý söhbetdeşlik üçin, şol sanda çagalar bilen wagt geçirmäge-de wagt aýyryň. Söýgi gatnaşyklarynyň adaty ssenariýasyndan azajyk gyşarmagy duýgularyňyzy täzelär we ahyrynda özara söýgini has-da güýçlendirer.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle