SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

08-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 08-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün  hünär ukybyňyza we umumy düşünjäňize özbaşdak karar beriň. Emma hereketleriňiz derrew netije bermez. Sabyr ediň  öz-özüňi dolandyrmak islendik kynçylyklardan gaça durmaga kömek eder.Maşgala Hamallary ýakynlary bilen ownuk düşünişmezlikleriň bolmagy ähtimal. Jedel etmegiň we gaharlanmagyň hajaty ýok basym hemmeler siziň dogrydygyňyza düşünerler Agşamy maşgalaňyz bilen ýa-da köne dostlaryňyz bilen bile geçirmäge mynasyp.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Sabyrly boluň.Güniň birinji ýarymynda gödek hereketlere jedellere sebäp bolup biljek çynlakaý gapma-garşylyklaryň öňüni alyp bolar. Islendik meseläni asuda ara alyp maslahatlaşsaňyz dogry çözgüt tapyp bilersiňiz. Sowurlaryň köpüsi köpden bäri gutaryp bilmedik  işlerini  tamamlap bilerler. Netijede edilen işlerden kanagatlanarsyňyz we özüňizi has ynamly duýarsyňyz.Käbir adamlar sizi has gowy tanamak isleýärler. Bu uzak dostlugyň ýa-da romantik hekaýanyň başlangyjy bolup biler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün üstünlikli we netijeli bolar. Öň başlap bilmedik işleriňizi ýerine ýetirmek üçin amatly pursat. Aýratynam özüňize jikme-jikliklere we talaplara üns berersiňiz täsirli netijelere ýetip bilersiňiz. Dolandyryş siziň edýän tagallalaryňyza ýokary baha berer.Maşgala Jöwzalary agşam gowy habarlary alarlar. Görkezilen meýilnamalar belki üýtgedilmeli bolar. Emma bularyň hemmesi diňe gowy tarapa bolar.Ýaňy-ýakynda romantik gatnaşygy başlananlar ýakyn adamlarynyň teklibine razy bolmalsalar, aýdyň täsirler we oňyn duýgular alarlar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Adaty bolmadyk iş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz we bulary çözmek kyn bolar. Aladalanmaň synanyşyň hemme zady anyklap bilersiňiz we geljekde täze bilimler hökman peýdaly bolar. Başgalaryň maslahaty gaty peýdaly bolar şonuň üçin olary diňläň.Köp Seretanlar aňsatlyk bilen gowy täsir galdyryp bilerler. Şonuň üçin täze tanyşlar gepleşikler ýa-da ýygnaklar gowy bolar. Ýakyn ýoldaşlary  tapyp, täsirli adamlardan goldaw alyp bilersiňiz. Agşam döredijilik üçin wagt tapmaga synanyşyň bu size oňyn keýp almaga kömek eder.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Köp zat meýilnama boýunça gitmez.Işleriňize derrew dogry baha bermek mümkin däl şonuň üçin kabul edilen kararlaryň hemmesi üstünlikli bolmaz. Gereksiz töwekgelçiliklerden gaça durmaga maglumatlary iki gezek barlamaga mümkin boldugyça hemme zady tabşyrmaga synanyşyň.Güniň ikinji ýarymynda  maşgala Esetleri  ýakynlary bilen ýakymly agşam geçirerler. Olar siziň  pikirleriňizi uly höwes bilen garşylarlar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Soňa goýýan meýilnamalaryňyza gaýdyp gelmegiň wagty geldi. Islendik ýagdaýa garamazdan olary durmuşa geçirip bilersiňiz. Ilkinji synanyşykda hemme zat netije bermez ýöne tutanýerlilik ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmäge kömek eder. Tanyş zatlara garaşylmadyk tarapdan seredip bilersiňiz we bu täze gyzykly pikirlere alyp barar.Günüň ikinji ýarymy hemme kişini ýakynlary bilen gyzyklandyrýan möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly. Ylalaşyk çözgüdini tapmak we ýakyn geljek üçin meýilnamalary düzmek mümkin bolar. Täze gatnaşyklara açyk bolan Sünbüleler adaty bolmadyk adamlar bilen duşuşar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Edilmeli köp zat bar we hemişe aňsat bolmaz. Adaty bolmadyk meseleler size ylham berer. Kärdeşleriňizden köp zatlary öwreniň, şonda hemme zady üstünlikli başararsyňyz we köp peýdaly zatlary öwrenersiňiz. Käbir Mizanlar  iş bilen baglanyşykly gyzykly teklipleri alarlar. Pul bilen iş salyşanyňyzda seresap boluň synaglara ýol bermäň ownuk-uşak zatlara pul harçlamak howpy ýokary.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Ýyldyzlar  size ýoldaş bolarlar şonuň üçin täze zatlary alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa  täsirli netijelere ýetmek üçin köp synanyşmaly bolarsyňyz. Wakalar siziň peýdaňyza bolar we  töweregiňizdäkiler size goldaw berer. Käbir Akraplar  köp  adamlara kömek ederler. Güniň ikinji ýarymynda garaşylmadyk pul girdejileri bolup biler. Maliýe meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Gün aňsat we ýakymly bolar. Bu wagt aýratyn üstünliklere garaşmaly dälsiňiz möhüm kynçylyklar ýüze çykmaz we durmuşdan lezzet almak üçin köp sebäpler bolar. Käbir Kowuslar girdejili iş tekliplerini alarlar ýöne haýal etmän karar bermek hökman däl. Şahsy gatnaşyklarda duýgularyňyza aşa baha bermäň ýa-da bil baglamaň. Islendik şübheli ýagdaýlarda ýakymsyz tema açmak islemeseňizem ýakynlaryňyz bilen gürleşiň. Şeýlelik bilen çynlakaý dawa-jenjellerden gaça durup ownuk dawalary çözüp bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Duýgularyňyzy gözegçilikde saklaň bu size ähli garaşylmadyk ýagdaýlary ýeňip geçmäge kömek eder. Işli gün bolar ýöne ep-esli kynçylyk getirmez. Arkaýynlygy saklaň şonda maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz we islendik kynçylyklary ýeňip geçersiňiz. Iş wezipeleri talap edilmese kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendiriň. Maşgala Jedileri  ýakynlary bilen ownuk düşünişmezlikleri bolup biler. Ýöne  dostlukly garaýyş gapma-garşylyklary çözmäge kömek eder. Agşamy asuda gurşawda geçirmäge we gowy dynç almaga synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Möhüm çekişmeleri ýa-da gepleşikleri agşama çenli goýmaň. Başga adamlara özüňiziň dogry aýdýandygyňyzy ynandyrmak aňsat bolar. Daluwlaryň köpüsi garaşylmadyk ýaranlary taparlar. Şeýle hem köpden bäri arzuw edip gelýän geljegi uly teklipleri alarsyňyz.Günüň ikinji ýarymynda ileri tutýan zatlaryňyzy dogry kesgitläň beýleki adamlaryň öňüňize geçmegine ýol bermäň.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün iň kyn meseleler hem siziň güýjüňize bagly bolar. Standart däl çemeleşmäni taparsyňyz we başda pikirlenmek ukybyňyzy görkezersiňiz. Jikme-jikliklere üns bermek ýalňyşlyklaryň öňüni almaga kömek eder. Umumy maksatlara ýetmek üçin ygtybarly kömekçiler almaga mümkinçilik bolar.Hutlaryň köpüsi şadyýan we özüne çekiji bolarlar.Ýuwaş-ýuwaşdan romantik gatnaşyklara öwrüljek täze dostluk gatnaşyklaryny gurmak mümkin bolar.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama