SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

07-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 07-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün sizi bagtly tötänlikler ýa-da gowy habarlar bilen begendirer. Dogry ýoly saýlan Hamallar  indi nirä gitmelidigine düşüner we biderek wagt ýitirmez.Peýdaly geleşikler we üstünlikli satyn alyşlar ähtimal. Täze çeşmelerden nagt pul almak mümkin. Iň başarnykly Hamallar girdejini ýokarlandyrmagyň ýoluny tapar. Günüň ikinji ýarymy dostlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly: olar sizi begendirer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Möhüm bir zat meýilleşdirdiňizmi? Günüň başlangyjy hasyl berer; ýyldyzlaryň goldawy netijesinde garaşyşyňyzdan has köp zat etmäge wagtyňyz bolar. Peýdaly aragatnaşyklar mümkin. Käbir Sowurlar gaty täsirli ýaranlary tapar.Günüň ikinji ýarymy ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak, dostlaryňyz bilen duşuşmak we maşgala wakalary üçin amatlydyr. Aýratynam size eziz bolanlary begendirmek üçin bir mümkinçilik bolar. Garaşylmadyk ýakymly sowgatlar bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Günüň başynda dartgynly pursatlar mümkin, ýöne çynlakaý alada etmegiň hajaty ýok: ýakyn wagtda oňyn tendensiýalaryň täsiri artar, gowulaşjak üýtgeşmeleri görersiňiz. Jöwzalaryň  köpüsinde günüň ortasynda gyzykly pikirler bolar. Köp wagtdan bäri tanaýanlaryňyz size meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek eder.Günüň ikinji ýarymy guramaçylyk meselelerini çözmek, resminamalar bilen işlemek we hökümet guramalary bilen habarlaşmak üçin amatly. Ýakynlaryňyz bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler, ýöne ylalaşyk çalt tapylar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hemme zat isleýşimiz ýaly aňsat bolmaz, ýöne ýeňip bolmajak päsgelçilikler ýüze çykmaz. Irden özbaşdak hereket etmek has gowudyr: bu maksatlaryňyza ýetmegi has aňsatlaşdyrar.Oňyn tendensiýalaryň täsiri her sagat güýçlener. Günüň ikinji ýarymy diňe bir öndürijilikli bolman, eýsem örän ýakymly hem bolar. Käbir Seretanlar gowy habar alarlar. Adaty bolmadyk tanyşlar we duşuşyklar ähtimal. Dostlugyň başlangyjy bolsa gerek.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün  çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz. Käbir Esetler üçin olaryň duýgusy, uzak jedellerden gaça durmak üçin ownuk eglişik etmegiň zerurdygyny aýdýar.Wagtyň geçmegi bilen oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin gaty amatly bolar. Iş we şahsy duşuşyklar hem gowy geçer. Nagt pul akymlary ähtimal.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün köp çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Duýgurlyk Sünbülelere  nädip hereket etmelidigini we ilki bilen nämä üns bermelidigini aýdar. Belginiň käbir wekilleri öň meýilleşdirilen zady aňsatlyk bilen yza süýşürmek üçin düýbünden täze maksatlara eýe bolarlar.Hünär derejäňizi berkitmäge iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga we täsirli adamlaryň goldawyny almaga mümkinçilik bolar. Hyzmatdaşlyk teklipleri hem aýrylmaýar bu size täze karýera belentliklerine ýol açar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün amatly bolar. Käbir köne meýilnamalara gaýdyp gelip, olary durmuşa geçirmäge mümkinçilik bolar. Käbir Mizanlar  başgalaryň mümkinçiliklerinden has ýokary bolan işleri üstünlikli ýerine ýetirer.Maşgala wakalary gowy geçer we şu gün ýakynlaryňyz bilen düşünişmek adatdakysyndan has aňsat bolar. Adaty bolmadyk duşuşyklar mümkin.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün işewürlik ýygnaklary üçin amatly bolar. Näçe adamyň pikirleriňizi goldajakdygyna we gürleşýän meýilnamalaryňyza gyzyklanjakdygyna geň galarsyňyz. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk baradaky teklipler hem aýrylmaýar. Eger köne tanyşlar tarapyndan edilen bolsa, ikirjiňlenmän ylalaşyp bilersiňiz.Pul bilen seresap bolmaly: gereksiz çykdajylar we şowsuz amallar mümkin. Ýöne  oňyn tendensiýalaryň täsiri  hem agdyklyk eder. Ýyldyzlar esasanam maşgala meselelerine ünsi jemlän we ýakynlaryna kömek etjek Akraplara  goldaw berer.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün çynlakaý kynçylyklar getirmez, ýöne elbetde size gyzykly mümkinçilikler açar. Esasy täze bir zady almak üçin amatly; üstünlik gazanmak üçin zerur zatlary çalt öwrenersiňiz. Golaýda dogry maslahat bermäge gymmatly maglumatlary paýlaşmaga ýa-da diňe kömek etmäge taýyn adamlar bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bir gezekden köp üns merkezinde bolarsyňyz we belki begenersiňiz. Başgalaryna ýeňişleriňiz we üstünlikleriňiz barada gürrüň bermek mümkinçiligini sypdyrmaň: bu hakykatdanam köpleri gyzyklandyrar. Şu gün özüňizi dogry alyp barsaňyz, ýakyn wagtda gaty gyzykly iş tekliplerini alarsyňyz.Hemme zat meýilnama boýunça gitmese-de, köşeşersiňiz we ownuk-uşak zatlar hakda alada etmersiňiz. Günüň ikinji ýarymy maşgala gatnaşyklary taýdan has amatly bolar. Garyndaşlar bilen aragatnaşyk köp Jedileri begendirer.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Pul bilen seresap boluň. Bu gün maliýe meselelerini çözmek üçin amatly däl. Emma  oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler işewürlik pudagynda bolup biler; köp Daluwlar  uzak wagtlak bäsdeşlerinden öňe geçip bilerler.Bu belgi söýýänlere ýakymly garaşylmadyk zatlar garaşýar. Garaşylmadyk sowgatlar we üns alamatlary sizi gaty begendirer. Agşam üçin aýratyn bir zat meýilleşdirmezlik has gowudyr; Bu wagt dynç alyş üçin iň amatlysy.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Bu gün Hutlar birbada birnäçe zat bilen iş salyşmaly bolar we ýalňyşlyklardan gaça durmap hiç zady ýatdan çykarmazlar.Şeýle hem kömekçiler taparsyňyz, ýöne iň çynlakaý meseleler henizem özbaşdak çözülmeli bolarsyňyz.Bu gün adatdakysyndan has köp edilmeli işler bolar. Başlanan zatlaryň hemmesini tamamlamak üçin elbetde ýeterlik energiýa bolar. Näme etseňizem, ygtybarly usullary saýlamaga synanyşyň we mümkin bolsa zerur däl töwekgelçiliklerden gaça duruň.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama