TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

07-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  07-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün ýyldyzlar hamallara şahsy we maşgala durmuşynda gapma-garşylykly ýagdaý barada duýduryş berýär. Möhüm kararlary kabul etmek, häkimiýetler bilen habarlaşmak, güýmenje merkezlerine baryp görmek we söwda etmek üçin ýaramaz döwürdir. Ägä boluň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Häzirki wagtda sowurlar ilkinji nobatda maşgala we ýaşaýyş jaýy bilen gyzyklanýar. Agşamlyk döredijilik topary, ýakynlar we çagalar bilen gatnaşyklarda durnuksyz ýagdaýlaryň ýüze çykmagy ähtimal. Has obýektiw pikirlenmäge çalşyň!

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Garşy jynsyň wekili tarapyndan ünsüň artmagy size kepillendirilýär. Dostlaryňyzyň biri size has ýakyn adama öwrülip, ozalky söýgiňiz bilen gatnaşyklar dostlaşyp biler. Esasy zat, ýagdaýlara fogry baha berip, islendik zatdan netije çykarmagy başarmaly.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Şu günki goroskop, maşgala we öý işlerinde üstünlik gazanmagy, dostlar bilen aragatnaşyk gurmagy, meýilnamalary we maksatlary düzmegi wada berýär. Söwda etmek, seminarlara we okuwlara gatnaşmak, tejribelikleri gazanmak üçin amatly wagt däldir.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Maşgala we şahsy durmuş, döredijilik we söýgi pudagynda gowy gün. Ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, gozgalmaýan emläk meselelerini we maliýe amallaryny çözmek üçin amatly pursat gelip ýetdi. Bu günki gören düýşüňiziň hakykata öwrülmek ähtimallygy ýokarydyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Stil we daşky görnüş bilen işleýşiňize aýratyn üns beriň. Günortan töweregi durnuksyzlyk, şahsy hereketleriň şowsuzlygy bilen bellenýär. Wagtyňyzy durmuşy seljermek, çynlakaý meseleler barada pikirlenmek bilen geçiriň. Bu gün möhüm kararlara gelmeli bolmagyňyz mümkindir.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bilim we tejribe toplamak, meýilnama düzmek we täze tanyşlyklar üçin amatly gün. Gatnaşyklarda agressiw bolmakdan hem-de dostlaryňyza we maşgalaňyza garaýyşlaryňyzy öňe sürmekden, töwekgelçilkden saklanyň. Bu ýagdaýy has-da erbetleşdirip biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün döredijilik we söýgi, şahsy we jemgyýetçilik durmuşy ugrundaky gapma-garşylyklaryň güni. Puluň esassyz, biperwaý ulanylmagy ýitgilere sebäp edip biler. Maşgala meselesindäki geljegiňizi ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün biraz kynrak bolup biler. Durmuş mümkinçiligi pes. Islendik işde, köne, subut edilen görnüşde hereket etmek we ýagdaýlara ýaramaz itergi berjek synagdan, eksperimentlerden gaça durmak maslahat berilýär. Ýyldyzlar ýalňyzlygy, dymmagy, zähmeti we ynsaplylygy maslahat berýärler.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün siziň irdenden uly energiýaňyz bolar. Hut şonuň üçin-de, fiziki işjeňlik, açyk howada işlemek, uzak gezelenç, syýahat üçin diýseň gowy wagtdyr. Girdejili getirmek bilen baglanyşykly maliýe üstünlikleriň hem bolmagy gaty ähtimal. Günüňizi açyk howada, tokaýda ýa-da seýilgähde geçirseňiz gowy bolar. Bu siziň tebigat bilen aragatnaşygyňyzy ýitileşdirer.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Häzirki wagtda töwekgelçilik etmek ýa-da gymmat bahaly söwda etmek bilen meşgullanmak maslahat berilmeýär. Täze hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk şowsuzlyk getirer, ýöne köne dostlar ýa-da garyndaşlar gymmatly maslahatlar berip bilerler. Maşgalaňyz bilen dynç alyň, syýahat ediň, siziň bilen wagt geçirmekden hoşal boljak çagalar aýratyn üns berjek boluň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün ýyldyzlar size özüňizi saklamagy başarmagy, sagdyn pikirlenmegi, hakykata tankydy garamagy maslahat berýärler. Uzak syýahatlardan saklanmak we ýeke gezelenç etmek has gowudyr. Yrymlara bu gün aýratyn üns bermek maslahat berilýär. Ykbal size bolup biljek kynçylyklar barada duýduryş berýär. Saglygyňyza üns beriň.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle