SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

07-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 07-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün üstünlikli we  köp zähmetiňize sarp eden meseläňizi tamamlamaga mümkinçilik bolar. Ony sypdyrmaň! Dostlaryňyz we köne tanyşlaryňyz size höwes bilen goldaw bererler. Çylşyrymly hukuk we emläk meseleleri siziň üçin üstünlikli çözülip bilner. Nagt girdejiler, şol sanda garaşylmadyk çeşmelerden ähtimal. Maliýe meselesinde seresap bolarsyňyz we bu biderek çykdajylardan we şowsuz satyn alyşlardan gaça durmaga mümkinçilik berer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň başynda size gelýän pikirlere üns berseňiz üstünlik gazanarsyňyz. Köne tanyşlaryňyz meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmeginde size üstünlik gazanmaga kömek berer. Günüň ikinji ýarymy sizi  tolgundyryjy romantiki hekaýanyň başlangyjy bolup biler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Islän zadyňyzy derrew almaga synanyşmaň. Islenýän netijä ýetmek kyn bolar we köp güýç sarp edersiňiz. Günüň birinji ýarymynda peýdaly zatlara ünsi jemlemek kyn bolar.Ýöne şonda-da  üstünlik gazanmak üçin iş we okuwda müňkinçilikler bolar.Başgalar bilen düşünişmek adatdakysyndan has aňsat bolar. Köp adamlarda gowy täsirleri galdyrarsyňyz.Käbir möhüm meseleleri ýakynlaryňyz bilen arkaýyn ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň ikinji ýarymyna çenli döredijilik we hyýal talap edýän zatlary goýmaň. Säher olar üçin has gowy. Ajaýyp pikirler peýda bolup biler, derrew dostlaryňyz we köne tanyşlaryňyz bilen pikir alyşmak peýdaly bolar. Diňe goldaw däl, eýsem gaty köp  maslahatlary hem alarsyňyz.Bu gün işewür aragatnaşyk, hünär meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmak, ýaranlaryňyz hökmünde görmek isleýän adamlar bilen duşuşyklar üçin amatly bolar. Iş we okuw bilen baglanyşykly ähli zatlarda duýgurlyga bil baglap bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün töweregiňizdäkiler  adatdakysyndan has köp kömek ederler. Diňe öz meseleleriňizi çözmegi yza süýşürmeli bolarsyňyz. Bu çynlakaý problema döretmez, ýöne sizi aladalandyrar.Stressli ýagdaýlardan we aşa işlemekden gaça duruň. Günüň ikinji ýarymynda bolsa biraz dynç alyp, pikirleriňizi jemlemeklik amatly bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu güni tanyş we belli bir meseleler bilen başlaň. Olara garşy durmak kyn bolmaz isleýän netijeleriňize çalt ýetersiňiz we özüňizi has ynamly we erkin duýarsyňyz. Başgalar bilen düşünişmek elmydama aňsat bolmaz, ýöne üstünlik gazanarsyňyz.Günüň ikinji ýarymy kyn meseleleriňizi çözmek üçin amatly bolar. Ussatlygy görkezersiňiz we bu häsiýetleriň kömegi bilen mümkin däl zatlara ýetersiňiz. 

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Köp wagtdan bäri öwrenen zatlaryňyz peýdaly bolar. Bilimleriňiziň we tejribäňiziň kömegi bilen köp meselelerde ajaýyp netijelere ýetersiňiz. Adaty bolmadyk duşuşyklar, şeýle hem gyzykly pikirler bolup biler.Bu gün guramaçylyk meselelerini çözmek üçin amatlydyr. Bir zady tertibe salmak aňsat bolar we käbir resminamalary çalt düzüp bilersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Aýgytly hereket ediň, wagt ýitirmezlige synanyşyň. Bu gün  hiçkimden goldawa garaşmasaňyz we käbir kyn meseleleri ýeke öziňiz  kabul etmekden gorkmasaňyz, köp zatlara ýetersiňiz. Täze ugurda ilkinji ädimleriňiz üstünlikli bolar we biraz soň ýaranlar hökman peýda bolar. Günüň ortasy hukuk meselelerini çözmek üçin amatly. Düşünjäňize ynanyň: maslahatlarynyň kömegi bilen bizar ediji ýalňyşlyklar goýbermersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başynda dartgynly pursatlardan gaça durmagyňyz ähtimal däl, ýöne çynlakaý aladalara sebäp bolmaz. Işde  ýüze  çykýan problemalara däl-de, şu wagt hökman açyljak mümkinçiliklere üns bermäge synanyşyň. Peýdaly aragatnaşyk gurmak we täze ýaranlar tapmak üçin bir mümkinçilik bolar. Meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmegini gijikdirmezlik möhümdir: ilkinji ädimleriňizi näçe ir etseňiz, şonça-da üstünlikli bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Günüň başynda  hemmezat meýilnama boýunça gitmese-de, rahatlygyňyzy ýitirmäň. Garaşylmadyk we gaty derwaýys meseleleriň çözülmegine ünsi jemlemek üçin käbir zatlary bir gapdala goýmaly. Ýöne hemme zady oňat çözersiň, hatda ownuk ýalňyşlyklar hem etmersiň.Günüň ikinji ýarymynda öý işlerini etmek aňsat bolar we netijeden kanagatlanarsyňyz. Mebel ýa-da durmuş enjamlary ýaly peýdaly zatlary satyn alyp bilersiňiz.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Günüň başlangyjy ownuk düşünişmezlikler we käbir betbagtçylykly tötänlikler  bolup biler. Belki, olar sebäpli meýilleşdiren zatlaryňyzy etmäge wagtyňyz bolmaz. Günüň ikinji ýarymy möhüm ýygnaklar we çynlakaý gepleşikler üçin ajaýyp pursat. Köp adamlar bilen düşünişip bilersiňiz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Möhüm zatlary gaty uzak goýmaň. Olara näçe ir başlasaňyz, üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz şonça-da köp bolar. Köne tanyşlar kömek etmekden hoşal bolarlar. Olaryň beren maslahatynyň kömegi bilen maksadyňyza iň gysga ýoly tapyp bilersiňiz. Kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryňyzyň nähili ösýändigine üns beriň. Häzir özüňizi dogry alyp barsaňyz, ýakyn wagtda gaty özüne çekiji teklipleri alarsyňyz.Günüň ikinji ýarymy dynç almak üçin amatly bolar. Aragatnaşyk size köp oňyn duýgulary berer. Sowgatlar we romantik garaşylmadyk ýagdaýlar hem aýrylmaýar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama