SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

06-njy Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 06-njy maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün artykmaç tankytlaýandygyňyz sebäpli kärdeşleriňiz bilen gapma-garşylyklaryň bolmagy gaty ähtimal. Hemme zat çalt we netijesiz çözüler. Güniň ikinji ýarymynda iş saparyna giden Hamallar  işde üstünlik gazanarlar. Şahsy durmuşda hiç hili garaşylmadyk ýagdaý ýa-da göwnüçökgünlik bolmaz  hemme zat şol bir derejede galar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Iş meselelerini çözeniňizde diňe bir hünär ussatlygyna däl eýsem duýgularyňyza bil baglap bilersiňiz. Kärdeşleriňiz bilen umumy dil tapmak we ýolbaşçylardan duýgudaşlyk gazanmak aňsat bolar. Gozgalmaýan emläk amallaryny baglaşmak üçin amatly gün. Nagt maýa goýumlary hem girdeji getirer.Romantiki taýdan Sowurlaryň köpüsi üstünlik gazanarlar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Günüňizi ownuk gündelik işler bilen başlaň netijeleri diňe size bagly. Möhüm we jogapkärli zatlary şu gün başlamazlyk has gowudyr. Käbir iş meselelerini resmi däl ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaly bu iki tarapa-da laýyk çözgüt tapmagy aňsatlaşdyrar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Çynlakaý karar bermegi soňa goýup adaty häzirki işleriňize üns beriň. Resminamalaryňyzy tertibe salyň we ownuk kemçilikleri düzediň. Esasanam günüň birinji ýarymynda kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk saklamak kyn bolup biler. Ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin asuda we ünsli boluň  şonda hemme zat gowy bolar. Özüňizi gyzyklandyrýan temalary ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz  we goldaw taparsyňyz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Başgalar bilen düşünişmek oýlanmagy we ünsi talap edýän işleri etmekden has aňsat bolar. Şonuň üçin sözleýişiňizi mümkin boldugyça işjeň ulanyň. Işgärler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar. Häzirki wagtda uly şertnamalary baglaşmak mümkin däl.Agşam täze tanyşlar we romantik seneler üçin amatly.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Öz duýgularyňyza çydap bilýän bolsaňyz gün howpsuz we miweli geçer. Başgalar bilen umumy dil tapmak kyn bolup biler  ýöne sypaýylygyňyz we hoşniýetliligiňiz ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmäge kömek eder. Uly amallary baglaşmakdan saklanmak has gowudyr.Söýgüliňiz bilen gatnaşygyňyzda ownuk tapawutlar bolup biler. Hemme zady bir gapdala goýuň we ýürekden gürleşmek üçin wagt sarp ediň şonda ähli kynçylyklary çözüp bilmersiňiz  biri-biriňize has ýakynlaşarsyňyz.

 Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Kärdeşleriňiz sizi özüne çekjek bolsalar-da öndürijilikli söhbetdeşliklerden gaça durmaga synanyşyň. Kömek üçin ýakynlaryňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz. Ýöne sizi özüne çekýän mümkinçilikler tötänleýin däldir. Siz meýilnamalaryňyza has üýtgeşik çemeleşmeleri hem girizip bilersiňiz. Şonuň üçin şu wagt siz üçin açylýan gapylara girmekden gorkmaň. Öz ýürek sesiňizi diňlemegi başaryň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün köp garaşylmadyk ýagdaý getirer. Akraplaryň  köpüsine möhüm meselelerde jemlenmek kyn bolar. Kärdeşler bilen umumy dil tapmak hem aňsat bolmaz. Başga bir tarapdan  öz duýgularyňy başaryp bilseň islendik kynçylyklary ýeňip geçip bilersiň. Şeýle-de bolsa möhüm kararlary kabul etmek pursadyny  yza süýşürilmeli.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden siz aýratyn duýgur we tankytlara sezewar bolarsyňyz. Jedeller we düşünişmezlikler sizi binjalyk edýär. Mümkin bolsa  kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendiriň. Kowuslaryň köpüsi agşamy asuda şertlerde geçirmek isleýär. Sapara gitmek ýa-da täze tanyşlary gözlemek gowy pikir däl. Ýöne ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak dogry karar bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Jediler soňky birnäçe hepde işiňiz bilen gaty başagaý bolduňyz. Tanyşlaryňyz we öý agzalaryňyz siz bilen has köp gürleşmek isleýär ýöne siz olara bagly dälsiňiz. Bu gün täze hasabatlara gol çekmek kärdeşleriňiz bilen bir aýlyk meýilnamany ara alyp maslahatlaşmak hyzmatdaşlar bilen gepleşik geçirmek üçin amatlydyr. Emma häzirki wagtda iş däl-de dostlaryňyz we ýakyn adamyňyz sizi bagytly edip biler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Irden güýç artýandygyny duýarsyňyz. Höwesiňiz ýokarlanar daş-töweregiňizde oňyn atmosfera döreder. Şol bir wagtyň özünde iş problemalary we maşgala meselelerini çözmeli bolarsyňyz ýöne hemme zady çalt çözüp bilersiňiz. Iş bilen meşgullanýan Daluwlar girdejili şertnamalar baglaşyp bilerler.Agşam myhmanlary kabul etmek ýa-da ýakynlaryňyzy gyzyklandyrýan meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly. Geljek üçin meýilnama düzüp bilersiňiz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Irden möhüm zatlara başlaň bu gezek esasanam öndürijilikli bolar. Gepleşip  gyzyklanmalaryňyzy  we möhüm şertnamalary baglaşyp bilersiňiz. Jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak hem gowy geçer. Agşam üçin möhüm meseleleri ýa-da çynlakaý gepleşikleri meýilleşdirmäň.Maşgala  Hutlary dawa-jenjel döretmezlik üçin garry garyndaşlary bilen aragatnaşyk saklanda aýratyn seresap bolmalydyr.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama