SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  06-njy   iýundaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallara bu gün meýilnamalarynyň üstünde işlemek gerek. Bolgusyz zatlar hakda gaty köp alada edýärsiňiz. Bu bolsa, saglygyňyza ýaramaz täsir edýär. Käwagt problemalary çözmekden goýbermek has aňsatdyr. Durmuşa bolan garaýşyňyzy üýtgedip görüň. Her ýerde we hemişe iň gowusy bolmak mümkin däldir.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar, soňky birnäçe hepde işiňiz bilen gaty başagaý bolduňyz. Tanyşlaryňyz we öý agzalaryňyz siz bilen has köp gürleşmek isleýär, ýöne siz olara bagly dälsiňiz. Bu gün täze hasabatlara gol çekmek, kärdeşleriňiz bilen bir aýlyk meýilnamany ara alyp maslahatlaşmak, hyzmatdaşlar bilen gepleşik geçirmek üçin amatlydyr. Emma häzirki wagtda iş däl-de, dostlaryňyz we ýakyn adamyňyz sizi bagytly edip biler.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar, bu gün duýgulardan doly bolarsyňyz. Täsirli filmleri göreniňizde aglarsyňyz, ýakynlaryňyzyň beren kömegi üçin mähirli minnetdarlyk bildirersiňiz we gülkünç wakalary diňläniňizde-de gülüp başlarsyňyz. Duýgularyňyzy saklamaň. Bu wagt durmuşyňyz ýagty şöhlelenmelerden doly bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar, dogry ýoldan gidýän bolsaňyz-da, ýolumyzdaky duman sebäpli barjak soňky nokadymyzy görüp bilmeýän wagtlarymyz bolýar. Ýagdaýlaryň sizi ruhdan düşürmegine ýol bermäň. Häzir siz öz bolmaly ýeriňizdesiňiz. Ädimme-ädim hereket ediň we size mynasyp bolan üstünligiň ahyrsoňy siziňki boljakdygyny biliň.
Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)
Esetler, ozal meýilleşdiren meýilnamalaryňyzy täzeden gözden geçirersiňiz. Emma hereketleriňiz inkär etmek bilen däl-de, erkinlige bolan isleg bilen düşündirilýär. Indi kimdir biriniň razylygyny almak üçin başgalaryň göwnünden turmak zerurlygyny duýmaýarsyňyz. “Bilemok müň belany sowar” diýen düşünjäň hakykata laýykdygyna şu gün has hem göz ýetirersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

  Sünbüleleriň ýeke-täk hem doly kabul edýän we garşy çykýan ýeke-täk zady üýtgeşiklik. Ýöne sizi özüne çekýän mümkinçilikler tötänleýin däldir. Siz meýilnamalaryňyza has üýtgeşik çemeleşmeleri hem girizip bilersiňiz. Şonuň üçin, şu wagt siz üçin açylýan gapylara girmekden gorkmaň. Öz ýürek sesiňizi diňlemegi başaryň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar, tohum eken günüňiz miwäni iýjek günüňiz däldir. Durmuşyňyzyň bu tapgyry sabyrly bolmagyňyzy talap edýär. Netijeler ajaýyp bolar – muňa arkaýyn bolup bilersiňiz. Emma, elbetde, ertiriňize bolan gorky, näbellilik sizi wagtal-wagtal aljyradyp biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar, her zadyň gezekli gezegine bolýandygyny ýatdan çykarmaň. Birde bir zat utarsyňyz, soň ýitirersiňiz. Bu durmuşdyr. Ýöne siz şowsuzlyk hakynda has köp üns bermäge ýykgyn edýärsiňiz. Üstünlik gazanan ähli zadyňyza göz aýlaň we wagtyň geçmegi bilen şowlulygy zerur tarapa öwrüp biljekdigiňizi biliň. Özüňize rahatsyzlyk getirýän zatlardan dynmagy başaryň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar, synaglardan we muşakgatlardan hemmämiziň hem paýymyz bardyr. Söýýän adamlarymyzdan hemmämizem lapykeç bolup gördük. Köne hekaýa siziň täze adama öwrülmegiňize sebäp bolmalymy? Gaýta geçmişdäki gazanan tejribäňiz size hakykata, erkinlige we şertsiz söýgä esaslanýan berk gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berer.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler, size zerur zatlaryň hemmesi şu wagt elýeterlidir. Durmuşyňyzdaky gowulyklara ünsi jemläň we şeýdip gowy taraplara has köp güýç berersiňiz. Şeýle hem ýyldyzlar maşgala gatnaşyklaryna ünsüňizi çekmek isleýär. Içki dünýäňiz sazlaşykly bolanda, gatnaşyklaryňyz söýginiň we kanagatlanmagyň güýjüni görkezer.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar barada näme aýdyp bileris? Ýene-de bir şertnama baglaşyp, ýene bir oňaýsyz ýagdaýa düşen ýaly bolarsyňyz. Häzir zerur zatlary çözmäge ýol bermegiň wagty gelendir. Şu günden başlaň. Täze meýilnamalary düzüň, kärdeşleriňiz bilen maslahatlaşyň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar, işimiziň netijeleri hakda oýlanmak, elbetde, diýseň zerurdyr. Şeýle-de bolsa, gazanylan pul üstünlikleriň ýeke-täk alamaty däldir. Bu gün şahsy ösüşiňiziň, telekeçilik we döredijilik tarapyňyzyň arasynda deňagramlylygy döretmek islärsiňiz. Dünýäni özüňiziň talantyňyz bilen geň galdyryň. Bu siziň özüňize-de oňaýly täsir eder.

Ýene-de okaň

26-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama