SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

05-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 05-nji maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden meýilleşdirilen işleriňizi derrew ýerine ýetirip bilmezligiňiz mümkin. Pikirler esasan ýakyn garyndaşlaryň problemalary bilen meşgullanar. Güni aýratyn ideg talap etmeýän ownuk meseleler bilen başlaň şeýdip kem-kemden dogry ritmine girersiňiz we hemme zat ol ýerden aňsatlaşar.Ýuwaş-ýuwaşdan keýpiňiz gowulaşar  gaty köp iş edersiňiz.Maşgala Hamallary  garyndaşlary bilen aýratyn näzik bolmaly ýöne ownuk gapma-garşylyklar bolup biler ýöne çynlakaý gapma-garşylyklara sebäp bolmaz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Güni asuda  tanyş işler bilen başlaň  netijesi size doly bagly. Gyssanmazlyk has gowudyr sebäbi gyssagly kararlara we hyjuwly hereketlere meýilli bolarsyňyz. Çylşyrymly gurallar we enjamlar bilen işleýänler seresap bolmaly: ownuk ýöne ýakymsyz şikesler bolmagy ähtimal.Agşam esasanam täze gatnaşyklar tapmak isleýän Sowurlar  üçin şowly bolar. Olaryň özüne çekijiligi hiç kimi biperwaý galdyrmaz. Günüň başy gaty gowy bolmasa-da onuň soňy üstünlikli bolar we ýakymly duýgular getirer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün möhüm zatlara ünsi jemlemäge synanyşyň.Dynç almak üçin hökman wagt bolar.Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk täze adamlar bilen duşuşmak we jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak üçin amatly. Öň diňe işewürlik bolan gatnaşyklar romantik häsiýete eýe bolup biler. Ujypsyz nagt girdejiler hem mümkindir.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden ýakynlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolmaz we dartgynly pursatlar siziň günäkärligiňiz sebäpli ýüze çykyp biler. Şeýle-de bolsa kynçylyklar ýeňip geçersiňiz we ýakyn wagtda gatnaşyklar gowulaşar. Günüň ikinji ýarymynda dostlaryňyz we garyndaşlaryňyz bilen umumy dil tapmak has aňsat bolar. Ýakymly tanyşlar ähtimal romantik gyzyklanmalar hem aradan aýrylmaýar.Ujypsyz nagt girdejiler mümkin. Bu gün öý üçin käbir peýdaly zatlary satyn almak üçin amatlydyr.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Günüň başy öý işlerine bagyşlanmalydyr. Guramaçylykly boluň  gereksiz zatlardan dynyň ýöne gaty yhlasly bolmaň we diňe hemme zady başdan geçirmäge synanyşmaň. Köp  Esetler uly garyndaşlaryndan maslahat alarlar.Romantik gatnaşyklar täze derejä çykyp has çynlakaý we çuňlaşyp biler. Agşam möhüm meseleleri we geljek üçin bilelikdäki meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly. 

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Möhüm meýilleşdirilen bir zadyňyz bar bolsa  irden başlaň. Günüň birinji ýarymy zatlary tertibe salmak  hasaplaşyklary düzmek we ýakyn geljek üçin meýilnama düzmek üçin hem amatlydyr. Agşam keýpiňiz birneme erbetleşip biler şonuň üçin zerur zatlaryň hemmesini ir bitirmäge synanyşyň.Käbir Sünbülelere  garyndaşlary bilen umumy dil tapmak kyn bolar. Emma sypaýçylyk we sabyr  köp zady  düzetmäge kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Arkaýynlygyňyzy saklamaga synanyşyň. Bu islendik garaşylmadyk ýagdaýlary ýeňip geçmek üçin ýeterlik bolar. Bu gün öý işleri we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin amatly. Ýöne bu gün öz-özünden satyn almakdan gaça durmak has gowudyr  meýilleşdirişiňizden has köp pul sarp edip bilersiňiz. Agşam ýakynlaryňyz bilen gyzyklanýan meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Käbir meýilnamalar ýatyrylmaly ýa-da düýpgöter üýtgedilmeli. Bu barada kän alada etmejek boluň. Arkaýyn bolsaňyz köp peýdaly zatlar edip bilersiňiz gelejek üçin gowy binýat döredip bilersiňiz çynlakaý meseleler bilen iş salyşyp we dogry karar berip bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12

Duşuşyklar we gepleşikler size garaşýar.Maşgala agzalary we garyndaşlar siziň işleriňize goşulmaga synanyşyp bilerler. Daş-töweregiňizdäkileriň size kömek edip biljek zatlary hakda pikir ediň we olardan soraň.Şahsy durmuşyňyzda uly üýtgeşmeler bolmagy mümkin däl. Agşam ýakyn adamyňyz ýa-da ýakyn dostlaryňyz bilen geçirip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bir zat meýilnama boýunça gitmese-de ýagdaýy çalt çözersiňiz we bolup geçýän zatlardan nädip peýdalanmalydygyna düşünersiňiz.Ýakynlaryňyz size goşulmaga we kömek etmäge şat bolarlar.Ýaňy-ýakynda romantik gatnaşygy başlanan Jediler ýakyn adamy bilen azajyk düşünişmezlik bolup biler..

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün gyzykly we ylham beriji wakalardan doly bolar. Daş-töweregiňizde amatly emosional atmosfera emele geler. Köp meseläni çözmek aňsat bolar. Gozgalmaýan emläk amallaryny meýilleşdirýän Daluwlar öz maksadyna tarap ilkinji ädimlerini ädip bilerler.Gowy keýp we hoşniýetlilik ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyklaryňyzda gowy zady üýtgetmäge kömek eder.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Möhüm karar bermekden we möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan saklanmak has gowudyr. Başgalar bilen gepleşik geçirmek hem kyn bolar şonuň üçin günüň birinji ýarymyny mümkin boldugyça özüňiz bilen geçiriň.Gyzykly tanyşlar ähtimal.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama