SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

06-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 06-njy  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Üstünlikli mümkinçilikler siziň öňüňizde açylar ýöne karar bermäge howlukmaň. Esasanam siz aç-açan girdejili  meseleleriňiziň ähli şertlerini ara alyp maslahatlaşmaly bolarsyňyz. Düşünjäňizi diňläň  pikirleriňiz möhüm bir maksada ýetmäge kömek eder. Agşam ýakymly duşuşyklar we täze tanyşlar bolmagy ähtimal. Size kömek etmäge taýyn boljak gowy biri bilen tanyşmak mümkinçiligiňiz bolup biler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Işleriňizi gaty uzaga goýmaň. Meýilleşdiren zadyňyzy näçe ir başlasaňyz ähli meseleleri çözmek aňsat bolar. Täze bir zat öwrenmeli bolmagyňyz mümkin.Ünsüňizi jemläp bilseňiz möhüm ýeňişleri gazanyp bilersiňiz.Agşam siziň üçin möhüm adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin  hem amatly. Käbir Sowurlarda  garaşylmadyk wakalar bolup biler. Güniň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyz bilen bile bolmak  we wagt geçirmek has amatly.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün aňsat we üstünlikli bolar. Köp möhüm meseleleriňizi çözüp bilersiňiz. Etmeli  köp işleriňiz bolar.Kyn ýagdaýlarda duýgurlyk size gowy ýoly görkezip biler. Käbir Jöwzalar iş bilen baglanyşykly gyzykly teklipleri alarlar. Edilen tagallalar netije berer we gowulaşar.Güniň ikinji ýarymynda  bir zady tertibe salmak we talap etmek zerurlygy ýok. Jedelli temalary soňrak ara alyp maslahatlaşyň we oňyn taraplara üns beriň.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün işli we işjeň bolar ýöne siz ondan has hoşal bolarsyňyz. Dürli meselelerde abadançylygyňyza täsir edip biljek adamlar bilen duşuşyklar gowy bolar.Olarda  oňaýly täsir galdyrarsyňyz. Ýakynlaryňyza üns bermek gaty möhümdir.Maşgala Seretanlary ýakynlary  bilen aragatnaşyk saklap olar bilen  söhbetdeş bolmalydyrlar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün kyn meseleler bilen iş salyşmak adatdakysyndan has aňsat bolar. Emma asuda bolmak hemişe aňsat bolmaz. Duýgularyňyza erkinlik bermezlige synanyşyň umumy düşünjä bil baglaň şonda gödek hereketlerden we biperwaý sözlerden saklanarsyňyz.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ýokary aladany we näzikligi görkeziň. Käbir Esetler gatnaşyklaryndaky dartgynlygyň öňüni almak üçin dostlukly we mylaýym bolmaga synanşmalydyrlar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün adaty öý işleri we meýilleşdirilen meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin amatlydyr. Özüňizi bulaşyklykdan gorap bilersiňiz. Daş-töweregiňizdäki adamlar ownuk meselelerde sizi ünsden düşürmezler. Sünbüleleriň köpüsi agşam köne dostlarynyň ýanynda geçirmeli bolarlar. Aragatnaşyk köp şatlyk getirer we güýji dikeltmäge kömek eder. Täze tanyşlar bilen seresap boluň.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Meýilleşdiren hemme zatlaryňyzy aňsatlyk bilen başararsyňyz. Mundan başga-da has täsirli boljak köp meselä öz çemeleşmäňizi taparsyňyz. Ýakynlaryňyz bilen häzirki işleriňiz we geljek üçin meýilnamalaryňyzy ara alyp maslahatlaşyň. Mümkin ylalaşyk çözgüdini taparsyňyz we kynçylyklar ýüze çykan halatynda goldaw alarsyňyz. Syýahata gidýän Mizanlar gyzykly adamlar bilen  tanyşlyk edip bilerler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu  gün sazlaşykly we asuda geçer. Töweregiňizdäki  atmosfera esasan keýpiňize we özüňizi alyp barşyňyza bagly bolar. Gatnaşykdaky Akraplar ýakyn adamy bilen käbir düşünişmezlikleri bolup biler. Emma asuda söhbetdeşlik hemme zady aýdyňlaşdyrar we düşünişmezlikleri ýok eder.Agşam gyzyklanmalaryňyzy paýlaşýan adamlar üçin amatly. Pikir alyşmak elbetde gyzykly taslamalaryň ýakymly aragatnaşyklaryň we täze tanyşlaryň başlamagyna sebäp bolar. Goşmaça pul gazanmak üçin hatda bir mümkinçilik dörär.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Ýakynlaryňyz bilen pikirleriňizi ara alyp maslahatlaşyň. Çalt karar berip gyzykly bir zady meýilleşdirip bilersiňiz. Adaty işleriňiziň üstünde durmak birneme kyn bolar. Iň bolmanda möhüm zatlary ýerine ýetirmek üçin maşgala agzalaryňyz size kömek eder.Käbir  Kowuslar ýakynlaryndan tötänleýin ýalňyşlyk üçin ötünç soramaly bolmagy mümkin.  Ýöne uzak wagtyň dowamynda gatnaşyklaryňyzy gowulaşdyrmak we berkitmek üçin wagt geler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Gün üstünlikli we netijeli bolar ýöne birneme bulaşyk bolar. Işleriň arasynda yzygiderli geçmeli we dürli sebäplere görä ünsüňizi sowmaly bolarsyňyz. Ýöne başlanan zadyňyzyň iň bolmanda bir bölegini tamamlaň. Ileri tutýan zatlaryňyzy paýhasly kesgitläň we garyndaşlaryňyzdan kömek soramakdan çekinmäň. Derrew isleglere we täze güýmenjelere köp pul harçlamaň.Maşgala Jedileri ýakynlary bilen has köp wagt geçirmäge synanyşmaly.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün hemme zat meýilnama boýunça gitmez emma bu sizi binjalyk  etmez. Islendik ýagdaýda hemme zady öz peýdaňyza öwürmegiň ýoluny taparsyňyz. Özbaşdaklyk we ugurtapyjylyk ukyby size kömek eder. Öň dartgynly gatnaşyklaryňyz bolanlar bilen umumy dil tapmak aňsat bolar. Maşgala Daluwlary  ýakynlary bilen gatnaşyklaryny gowulaşdyrmak üçin üýtgeşmeleri başdan geçirerler.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Hiç ýere howlukmaň. Irden möhüm zatlara başlamaly däl. Ujypsyzja kynçylyklar we betbagt tötänlikler ähtimal. Ýöne  bu sizi binjalyk etmegine ýol bermäň ýagdaý ýakyn wagtda gowulaşar we meýilleşdiren zatlaryňyzy kem-kemden ýerine ýetirersiňiz. Mümkin bolsa günüň birinji ýarymynda aragatnaşygy çäklendiriň başgalar bilen umumy dil tapmak adaty ýagdaýdan birneme kyn bolar.Köp Hutlar duýdansyz pul akymyna garaşýarlar. Alýan zadyňyzy derrew sarp etmegiň zerurlygy ýok ony geljek üçin tygşytlamak has gowudyr. Umuman aýdanyňda zerur däl çykdajylara ökünmezlik üçin häzirki döwürde maliýe aýratyn üns bermeli bolarsyňyz.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama