TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

05-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 05-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar tötänleýin, hatda düýbünden bilmän kimdir birini gynandyryp biler. Olar bu gün ilki gürlärler, soň bolsa munuň nähili netijelere getirjekdigi hakda oýlanýarlar. Şeýlelik bilen, hamallar duýgularyň täsiri bilen tötänleýin başga biriniň syryny açyp bilýär ýa-da gerekmejek hakykaty aýdar. Düşünişmezlik döretmezlik üçin, ýyldyzlar hamallaryň köpçülige çykmazlygy maslahat berýärler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar esasanam ýakynlary bilen aragatnaşykda seresap bolmaly. Olar gyssagly hereket etmäge meýilli. Mundan başga-da, sowurlar özlerinden nägileligini bildirip, beýlekileri tankytlamagy başarýar. Ýakyn biri bilen gatnaşygy bozmazlyk üçin ýyldyzlar gepleşiklerde sowurlara agyryly we näzik mowzuklara degmezligi maslahat berýärler. Bu gürrüňler meseläni çözüp bilmez, ýöne ony has kynlaşdyrar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Beýlekiler jöwzalary jedele, manysyz çekişmä ýa-da dawa çekip bilerler. Jöwzalar hatda kimdir biriniň olaryň duýgulary, energiýasy bilen iýmitlenýändigini duýar! Olara oňaýsyz ýagdaýda islemeýän ýerlerinden gitmek maslahat berilýär. Çünki jedele girip, soň özüňizi limon ýaly gysylan ýaly duýmakdan, razydygyňyzy görkezmek has gowudyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlarda üstünlik gazanmagyň açary kesgitlilik bolar! Olar batyrgaý ädim ätip biler, ýeke-täk şert, bu ädimiň, esasanam maliýe meselesinde gowy oýlanylmagydyr. Şeýlelik bilen, seretanlaryň ätiýaçlyk meýilnamasy bar bolsa, emma durmuşa geçirmek üçin ýeterlik batyrlyk ýok bolsa, herekete başlamagyň wagty geldi. Seretanlar gysga wagtlyk islegleriň ýa-da duýgularyň täsiri bilen gyssagly hereket etseler ýaramaz netijelere eltip biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler we nepislik biri-birinden has uzakda bolar! Bu gün, esetlerde zerur hasaplaýan zatlarynyň hemmesini, töweregindäkileriň göni ýüzüne aýtmak islegi bolar. Esetleriň bu günki logikasy ýönekeý bolar: “Men iň gowusyny bilýärin, pikirim dogry”. Esetleriň özüni beýle alyp barşy dawa-jenjeliň döremegine sebäp bolmaz ýaly, olara gahar-gazabyny haýsydyr bir asuda ugra gönükdirmek maslahat berilýär.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler ýolbaşçylaryň ünsüni özüne çekmeli däldir – gyzgyn eliň aşagyna düşmek mümkinçiligi bar! Şeýle-de bolsa, biz diňe sünbüleleriň belli bir derejede bagly bolan ýa-da oňa täsir eden adamlar: ene-atalary, ýakyn adamy, dostlary hakda gürleşip bileris. Günüň gerekmejek artykmaç zatlarsyz geçmegi üçin, sünbüleler özi bilen töweregindäkileriň arasynda serhet goýmagy başarmaly.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Ýyldyzlar mizanlara öz bähbitlerini goramaga taýýar bolmagy maslahat berýärler. Bu kazyýet işi, pul jedeli ýa-da olara garşy aýyplama bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, mizanlar jedelli ýagdaýdan ýeňiji bolup çykyp, beýlekileriň dogrydygyny subut edip bilmez. Ellerinde gowy subutnamalary bar bolsa-da, ýyldyzlar garaşmagy maslahat berýärler. Subutnamalaryňyzy başga bir gün görkezmek has gowudyr, şonda mizanlaryň ýeňiş gazanmak üçin has gowy mümkinçiligi bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Hereket etmegiň wagty geldi! Isleýşiňiz ýaly meýilnama düzüp bilersiňiz, ýöne bir gün olary durmuşa geçirmeli. Belki-de, akraplar haýsydyr bir taslama başlamak, duýgularyny boýun almak, deňze syýahat etmek ýa-da arzuw eden zadyny satyn almak kararyna gelip bilmez. Öňde entek uzak ýol bar bolsa-da, gorkmagyň zerurlygy ýok: islendik ýol birinji ädimden başlaýar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslaryň bir zady düzetmäge mümkinçiligi bolup biler. Bu gündelik meselelere, iş pursatlaryna we belki ýakynlary bilen gatnaşyklar ýaly has global zatlara degişli bolup biler. Elbetde, özüňize we başgalara ýalňyşlyk goýberendigiňizi boýun almak aňsat däl. Ýöne  ähli adamlar hem ýalňyşýarlar ahyryn. Käbir meselede ýalňyşandygyny boýun alan kowuslar ökünmez. Bu olaryň ep-esli ýüküni egninden aýyrar we munuň öwezine oňa täze mümkinçilikler açylar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler özlerine tarap gürlemäge ýa-da aç-açan garşy çykmaga het edenlere güýçli hüjüm edip, barlyşyksyzlygy görkezip biler. Şeýle-de bolsa, olar öz dostlaryny ýa-da adalatsyz göwnüne degenleriň hemmesini gorap bilmeýär. Agşamlyk jediler özlerine birnäçe täze duşman ýa-da täze dost tapandygyna haýran galyp biler.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlara göni ýol barka, çylşyrymlysyny saýlamazlygy maslahat berýärler. Göni ýol iň gysga, ýöne muny biz näçe gezek ýatdan çykarýarys! Daluwlaryň üstünlik gazanmak üçin strategiýasy ýönekeý: hile ýok, aldaw ýok, hiç zady gizlemek synanyşygy ýok. Durmuşyň ähli ugurlarynda – durmuşda, işde we söýgide – ak ýüreklilik we dogruçyllyk daluwlara kömek eder. Meseleler ýüze çykdymy? Olar hakda aýdyň. Bir zada ýetmek isleýärsiňizmi? Muny talap ediň. Kesgitlenen maksat daluwlar üçin täze mümkinçilikleri we gapylary açar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Balaklaryň gözündäki islendik kiçijik zat piliň ululygy ýaly bolup biler! Şol sebäpli haýsy zatlary ilki etmelidigini we haýsysynyň soňa çenli yza süýşüriljekdigini kesgitlemek, ileri tutmak kyn bolar. Hemme zat olar üçin deň derejede möhüm ýaly görüner. Netijede, hutlar hemme zady birbada ele alyp bilýär we … hiç haçan hiç zat etmeýär. Günüň manysyz ýaryşda geçmezligi üçin, ýyldyzlar hutlara paýhasly pikiri ýatda saklamagy maslahat berýärler: “Ynsan bagty erkinlik bilen tertip-düzgüniň arasynda.” Pikir we hereketde azajyk tertip-düzgün olara zyýan bermez.

Ýene-de okaň

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle