SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

05-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 05-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Seresap boluň tanamaýanlaryňyza ynanmaň. Iş meselelerini çözmek adatdakysyndan has kyn bolar. Köp Hamallar  ofis işlerinde  bökdençlikleri başdan geçirerler. Köp adamlara  boýun egmeseňiz we beýleki adamlaryň dawalaryna goşulmasaňyz  köp problemalardan gaça durarsyňyz. Özüňize bagly bolan zatlara ünsüňizi jemläň şeýdip geljege gowy binýat döredersiňiz. Size iň ýakyn adam kyn günde size goldaw berer onuň bilen aragatnaşyk ruhuňyzy göterer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hiç hili sebäpsiz başdan geçirmeler we aladalar ähtimal. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa  göwnüňize  almaň bu wagtlaýyn ýakyn wagtda hemme zat gowulaşar. Günüň birinji ýarymynda işe üns beriň bu pikirileriňizden we aladalaryňyzdan aýyrmaga kömek eder. Mundan başga-da şu günki tagallalar hökman maliýe miwesini berer. Siz göwnüňiz ýetip biljek zatlar hakda pikir ediň we agşam ýakymly çärelere mümkinçilik tapyň. Hobbi üçin wagt sarp edip dostlaryňyz bilen duşuşyp ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen söhbet edip bilersiňiz. Keýpiňiz hökman gowulaşar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün irden gowy bolup  bilmez ýöne netijä gelmäge howlukmaň. Soňky  wagtda ýagdaý gowulaşar şonuň üçin has çylşyrymly meselelere geçiň. Ynamly kärdeşleriň kömegini soramakdan çekinmäň olar  sizden ýüz öwürmezler.Agşam maliýe meselelerinde ep-esli üstünlik gazanarsyňyz. Gozgalmaýan emläk amallaryny meýilleşdirýän bolsaňyz olar rahat we üstünlikli geçer. Üstünlikli iş saparlary ähtimal. Jöwzalaryň maşgalasy üçin garyndaşlary bilen gezelençler hem gowy geçer. Ýakynlaryňyz  bilen gatnaşyklar şatlyk getirer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Ýakynlaryňyz islenmeýän netijeleri getirjek işleriňize goşulmaga synanyşarlar. Özüňize gözegçilik ediň duýgurlygyňyz adatdakysyndan has güýçlidiriň. Şol sebäpli häzirki resmi meselelere ünsi jemlemek kyn bolar. Häzirki wagtda bolup geçýän zatlar tutuş bir aýyň dowamynda wakalaryň yzygiderliligini kesgitlär.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Iş ýerinde gapma-garşylyk döretmezlige çalşyň bu gün bu meselä has ýykgyn edersiňiz. Özüňizi aşa hyjuwly görüp bilersiňiz. Özüňizi bir ýere jemläp bilmeseňiz köp şatlyk getirmeýän we diňe zerur däl çykdajylara öwrüljek öz-özüňi satyn almak üçin pul harçlamak howpy abanýar. Käbir Esetler  şöhle saçar beýlekiler garyndaşlary ýa-da ýakyn adamy bilen gowy wagt geçirer.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün  şol bir wagtyň özünde köp meseläni çözmeli bolarsyňyz. Esasanam täsir galdyryjy Sünbüleler bu ýagdaýy hasam oňaýly çözüp  biler. Döredijiligiňizi ulanyň size meseleleri çözmegiň aňsat ýollaryny aýdyp berer.Hemme zady elmydama almaly däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň. Işewürlikde kömek soramaga utanmaň. Köne tanyşlaryňyzyň arasynda köp ýaranlaryňyz bolar. Ýakynlaryňyz  bilen mümkin boldugyça açyk boluň şeýle edilse  duýgudaşlyk we hakyky goldaw alarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Günüň başlangyjy aýratyn üstünlikli bolar şonuň üçin iň möhüm meseleleri gysga wagtda çözmäge synanyşyň. Şertnamalara gol çekmek şertnama baglaşmak möhüm resminamalary düzmek gowy zat. Bularyň hemmesi size gymmatly pikirleri we zerur maglumatlary getirer ýöne şol bir wagtyň özünde birneme dawa döreder.Günüň ikinji ýarymynda gijikdirmeler hatda ýönekeý meselelerde-de bolup biler başlaýan zadyňyzy tamamlamak kyn bolup biler. Şahsy meseleleriň iş meselelerine täsir etmegi mümkin.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün Akraplarda garyndaşlar bilen ownuk jedeller, işgärler bilen düşünişmezlikler bolup biler. Şonuň üçin derrew kyn işleri öz üstüňize almaň, köşeşmek üçin wagt beriň.Günüň dowamynda emosional derejäňiz ýokarlanar we amaly başarnyk we hünär ussatlygy öňe çykar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başlangyjy uzak aralykdaky iş sapary we uzak möhletli meýilnamalar hakda pikirlenmek üçin amatlydyr. Resmi edaralara baryp görmek ýa-da täsirli adamlar bilen gatnaşyklar hem gowy geçer. Emma birneme soň işde kynçylyklar bolup biler. Toplanan şikaýatlary bildirmek we başgalara negatiw duýgulary çykarmak islegi bolup biler. Munuň öňüni almaga synanyşyň. Şeýle etmek bilen kärdeşler we ýolbaşçylar bilen gapma-garşylyklaryň ähtimallygyny ep-esli azaldarsyňyz.Akraplar üçin agşamy öý işlerini asuda şertlerde geçirmek has gowy bolara. Bu size dynç almaga we köşeşmäge kömek eder.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün adamlar bilen aragatnaşykda kynçylyklar bolup biler. Bu gün gepleşikler üçin amatly gün däl. Käbir Jedilerde  maliýe kynçylyklary bolup biler. Pikiriňizi goramak kyn bolar şonuň üçin döredijilik ýa-da kärdeşleriňiz bilen işjeň gatnaşygy talap etmeýän gündelik meselelere üns bermäge synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün Işli gün bolar. Siz köp işlemeli bolarsyňyz  ýöne netijeler siziň göwnüňizden  turar. Täze pikirleriň ýüze çykmagy gaty ähtimal. Gowy pikirler  teatra gitmek ýa-da ýakyn adamyňyz bilen dynç almak  Isiziň üçinem möhüm bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak amatly bolar. Üstünlikli iş güni şatlykly we ýatdan çykmajak agşam bilen tamamlanar.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Ertir üçin ähli möhüm zatlary meýilleşdiriň. Bu wagt siz has işjeň we ynandyryjy bolarsyňyz pikirleriňizi saklap bilersiňiz işe möhüm goşant goşup bilersiňiz we ýolbaşçylaryňyzyň öňünde birnäçe goşmaça bal gazanyp bilersiňiz. Iş saparyna gidýän Hutlar üçin amatly pursat.

 

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama