SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

04-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 04-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

 Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başlangyjynda garaşylmadyk ýagdaýda bolýan wakalar, ilkinji seredişde ähmiýetsiz ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne sizi köp zat hakda oýlanmaga mejbur eder. Käbir Hamallar üçin duýgurlyk, ýakyn wagtda açyljak mümkinçiliklerden doly peýdalanmak üçin meýilnamalary gyssagly üýtgetmelidigini aýdýar.Günüň ikinji ýarymy has köşeşer. Öň başlanan zatlary tamamlamak we käbir çözülmedik meseleler bilen iş salyşmak üçin amatly. Käbir kynçylyklar ýüze çyksa-da, gowy keýp alarsyňyz we töweregiňizdäkileriň gynanmagyna ýol bermersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Işewürlikde üstünlik gazanmak isleýärsiňizmi? Soňra özbaşdak hereket etmäge taýyn boluň başgalaryň goldawyna bil baglamaň. Her kim siziň meýilnamalaryňyza düşünmez we bu hakda pikir etmek üçin wagt ýitirmek islemersiňiz. Şeýle-de bolsa bu ýagdaý uzaga çekmez. Ilkinji üstünlikleriňize ýeteniňizde başda şübheli bolanlar pikirlerini üýtgederler we kömek hödürlärler.Soňky döwürde sizi binjalyk edýän maliýe meseleleriňiz  üstünlikli çözülip bilner.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün täze mümkinçiliklerden doly  bolar. Düýbünden täze dürli meseleler bilen oňat başlarsyňyz. Kämahal kynçylyklar ýüze çyksa-da umytsyz ýagdaýa düşmersiňiz we duýgurlygyňyz hökman size nädip hereket etmelidigiňizi görkezer.Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan günüň ikinji ýarymynda aýratyn amatly bolar. Bu wagt size gelýän pikirler, ýakynlaryňyza hökman täsir eder. Käbir Jöwzalar dawa edenler bilen ýaraşyk baglaşarlar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Gün adatdakysyndan has uzyn bolar. Siziň çözmeli meseleleriňiziň hemmesine höwes döretmez. Käbir Seretanlar  hemme zady soňa çenli yza süýşürmegi makul bilýär, ýöne öň berlen wadalar olara rugsat bermeýär. Güniň ikinji ýarymynda garaşylmadyk duşuşyklar sizi begendirer. Soňky döwürde ýakynlaryňyz  bilen söhbet edip bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün möhüm meseleleri kabul etmek üçin amatlydyr. Näme edip biljekdigiňize we mümkin edip bilmejek zadyňyza derrew düşünersiňiz. Işewürlige çynlakaý çemeleşmek hiç kimiň garaşmadyk ýerinde ajaýyp netijeleri gazanmaga mümkinçilik berer.Netijeli hyzmatdaşlygyň başlangyjy bolsa gerek. Käbir Esetler  iş bilen baglanyşykly özüne çekiji teklipleri alar. Şahsy gatnaşyklarda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler hem aýrylmaýar. Ujypsyz nagt girdejiler mümkin.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Gün gowy bolar. Ýyldyzlar  siziň tarapyňyzda bolar olaryň goldawy bilen köp möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz. Kiçijik jikme-jikliklerde  takyklyk we üns berilmeli ýerlerde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Okuwda üstünlik gazanmak mümkin; peýdaly bolup biljek hemme zada çalt düşünersiňiz.Günüň ikinji ýarymynda artykmaç ýüklenmezlik has gowudyr. Dynç alyň we derrew özüňizi gowy duýarsyňyz. Köp Sünbüleler  üçin köne güýmenje gaýdyp gelmek peýdaly bolar: ýene-de köp oňyn duýgulary berer.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün kyn we gaty ýadaw, ýöne gaty miweli bolar. Köp zat siziň ünsüňizi talap eder.Ýöne hereket etmek kyn bolar, elbetde ýaran taparsyňyz. Şeýle-de bolsa, iň möhüm meseleleri özüň çözmeli.Meýilleşdirilmedik syýahatlar ähtimal. Olar gaty üýtgeşik bolar we size köp oňyn duýgulary berer. Agşam gaty ýadamazlyk has gowudyr. Güýjüňizi täzeden almak üçin gysga arakesme bermeli.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Şu gün näme bolsa-da, köşeşmäge synanyşyň. Şeýlelik bilen düzediş üçin gymmatly wagt sarp etmegiňizi talap edýän bizar ediji ýalňyşlyklardan gaçadurup bilersiňiz.Şeýlelik bilen hiç zady sypdyrmarsyňyz, hiç zady ýatdan çykarmaň ýa-da bulaşdyrmaň. Çynlakaý bolsaňyz  üstünlik gazanyp bilersiňiz.Köne tanyşlar bilen möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligini elden gidirmäň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatly gün. Islendik meseläni öz üstüňize almaga taýyn bolarsyňyz we ýüze çykyp biljek kynçylyklar sizi asla gorkuzmaz. Köne tanyşlar islän teklipleriňize höwes bilen jogap bererler. Olara minnetdarlygyň ýoluny taparsyňyz we bu gatnaşyklarada hemişe peýdaly bolar.Günüň ikinji ýarymy ýakymly bolar, ýöne möhüm ýeňişler bilen bellenmegi mümkin däl. Garyndaşlar we beýleki ýakyn adamlar size ýoldaş bolmakdan hoşal bolarlar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün elbetde  gyzykly teklipler bilen sizi begendirer. Irden köne meselelere gaýdyp gelmek, olary ýerine ýetirmek we käbir ownuk ýalňyşlyklary düzetmek üçin amatly.Günüň ikinji ýarymy dürli adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly. Köne tanyşlaryňyz we düýbünden täze dostlaryňyz bilen çalt düşünişersiňiz. Öň dartgynly bolan gatnaşyklar has sazlaşykly bolar we siz muňa begenersiňiz.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Günüň başlamagy gyzykly we ylham beriji bolar. Iş bilen baglanyşykly pikirleri orta atarsyňyz. Meýilnamalaryňyzy derrew durmuşa geçirip biljekdigiňize begenersiňiz. Soň bolsa soňky döwürde hakykatdanam ýitiren adamlar bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik bolar.Günüň dowamynda ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Olar hakda alada etmersiňiz – dogry zady edersiňiz. Oňyn garaýşyňyzy saklasaňyz we hyýalyňyzy erkinleşdirseňiz, ähli meseleler çalt çözüler.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Hiç zady uzak wagtlap goýmazlyk has gowudyr. Günüň birinji ýarymy aňsat we ýakymly bolar, çylşyrymly meseleleri çözmek we uzak wagtlap çözülmedik meseleleri çözmek üçin ajaýyp. Täze dostlar tapmagyňyz mümkin.Günüň ikinji ýarymynda jedellerden gaça durmak kyn bolar. Esasanam iň ýakynlaryňyz bilen näzik hereket etmäge synanyşyň. Öň köp düşünişmezlige sebäp bolan meseleleriňizi ara alnyp maslahatlaşylmagyny yza süýşürmek has gowudyr.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama