SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

04-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 04-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Kynçylyklara garamazdan hiçzatdan ýüz öwürmäň. Günüň başlangyjy kyn bolar ýöne hemme zady tertipläp birnäçe möhüm meseläni çözüp bilersiňiz. Hemme zady özüňiz etjek bolmaň töweregiňizde size kömek etmäge taýyn köp ýaran bar. Geljekde olar bilen dostlugy ýa-da özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürersiňiz.Agşam dynç almak we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin has amatlydyr.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün Ýyldyzlar siziň tarapyňyzda şonuň üçin köp zada ýetmek mümkinçiligiňiz bolar.. Käbir meseleler çözgüt üçin standart däl çemeleşmäni talap eder. Irden netijeleri size bagly bolan meselelere üns beriň. Sowurlaryň köpüsinde köne baglanyşyklary dikeltmek mümkinçiligi bolar. Bu wagt pursatdan peýdalanyň hökman ökünmersiňiz. Agşam ýakymly we maşgala wakalary  üçin amatlydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Güniň başynda  başlamaga het edip bilmedik wezipeleriňizi edip  bilersiňiz. Ilkinji ädimleriňizi ätmäge  arkaýyn boluň, netijelere garaşanyňyzdan has çalt ýetersiňiz. Dowamly we tutanýerli bolsaňyz mümkin däl ýaly görünýän zatlara-da ýetip bilersiňiz. Garaşylmadyk wakalar we üýtgeşmeler bolmagy ähtimal.Jöwzalaryň  köpüsi daşky görnüşiň üýtgemegine isleg bildirerler. Derrew hereket etmek hökman däl, ýöne geljekde öz stiliňiz hakda pikirlenmek peýdaly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Möhüm iş gepleşikleri esasanam daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen üstünlikli bolar. KöpSeretanlar ýakyn wagtda peýdaly boljak täsirli adamlaryň goldawyny alyp bilerler.Güniň ikinji ýarymynda  ýakymly garaşylmadyk ýagdaýlar bolup biler. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklar sazlaşykly öser. Geljek üçin bilelikdäki meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak we sizi gyzyklandyrýan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly pursat. Ylalaşyk çözgüdini tapmak we düşünişmezliklerden gaça durmak mümkin bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Meýilnamalaryňyzy üýtgetmek isleseňiz  şony ediň. Häzirki wagtda duýgurlyk aýratyn wepaly geňeşçä öwrüler. Maksadyňyza ýetmäge alyp barjak bagtly tötänlikler bar. Kyn ýagdaýlarda tejribeli adamlaryň maslahatlaryny diňläň ol size peýdaly bolar. Häzirki wagtda romantik gatnaşyklarda güýçli hyjuwlara garaşmaly dälsiňiz. Ýöne  bu siziň we ýakyn adamyňyz üçin has amatly bolar. Maşgala Esetleri ýakynlaryna  üns bermelidirler

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Ilki bilen öz gyzyklanmalaryňyzy ýada salyň we möhüm zatlaryňyza  ähmiýet beriň. Pikirleriňizi beýlekiler bilen paýlaşyň elbetde möhüm meselelerde olardan kömek alyp bilersiňiz. Sünbüleleriň  köpüsi arzuw eden arzuwlaryny amala aşyrmak üçin ilkinji ädimleri ätid bilerler.Başgalar bilen gatnaşykda hemme zat oňat bolmaz. Başga adamlaryň hereketleriniň sebäplerine we başgalaryň duýgularyna düşünmek size kyn bolar. Sabyrlylygy we wepalylygy görkeziň üns bilen diňläň netijä howlukmaň we adamlara bellik etmäň. Şonda islendik kynçylygy ýeňip geçersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Size gowy düşünýän we meýilnamalaryňyzyň durmuşa geçirilmeginde sizi goldamaga taýyn adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly gün. Kärdeşler bilen umumy dil tapmak umumy meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak meseleleri dogry paýlamak we birek-birege kömek etmek aňsat bolar. Emma hemme zat meýilleşdirilişi ýaly netije bermez şonuň üçin rahatlygy saklamak zerurdyr. Durnuklylygyňyz we deňagramlylygyňyz töweregiňizdäkilere-de kömek eder. Maşgala Mizanlary ýakynlary bilen ownuk düşünişmezliklere üns bermeli däldir. Islendik düşünişmezlik aňsat we çalt çözülip bilner.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün işewür gepleşikler geçiriler we garaşylmadyk temalary ara alyp maslahatlaşarsyňyz.Ýöne olary  derrew durmuşa geçirip bolmaz. Olaryň käbiri ýetip bolmajak ýaly görüner, ýöne ýakyn wagtda durmuşa geçiriler. Meňzeş pikirli adamlar bilen tejribe alyşmak peýdaly maslahatlar we bilelikde işlemek goldaw almak mümkinçiligini elden gidirmersiňiz. Käbir Akraplar ofis romantikasyny başlap biler, ýöne gaty kän howlukmaly däl. Gatnaşyklary uzak wagt bäri dowam edip gelýänler maşgalasy bilen rahat dynç alarlar we olar sizi höwes bilen diňlärler, sizi goldarlar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Wagt ýitirmäň pikirleriňizi derrew durmuşa geçirip başlaň. Başgalaryň goldawyna köp bil baglamaly dälsiňiz. Ýöne  meýilleşdirilen hemme zady ýerine ýetirmek we täsirli netijelere ýetmek üçin ýeterlik güýjiňiz bolarGowy tarapdan üýtgeşmeler şahsy durmuşyňyzda bolup biler, ýöne ilkinji ädim ätmeli bolarsyňyz. Belli bir adama duýgudaşlyk duýýanlar gyzyklanmalaryny görkezip romantiki hekaýa başlap bilerler. Maşgala Kowuslary ýakynlaryny işe höweslendirmeli bolarlar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Hemme zat oňat bolmaz ýöne hemme zady üstünlikli başararsyňyz. Howsala düşmäň we jogapkärçiligi başgalara geçirmäge synanyşmaň. Her ädim hakda pikirleniň özüňizi diňläň şonda hemme zat gowy bolar. Meýilleşdirilmedik öý problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Çalt düşünersiňiz ýöne agşam meýilnamalaryňyzy ýerine ýetirilmeli bolarsyňyz.Şahsy durmuşyňyza degişli meselelerde maslahatlary diňleseňiz has gowy bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Meýilnamalaryňyzy haýal etmän dowam etdiriň. Garaşanyňyzdan has köp zat bolar. Arkaýynlyk we öz-özüňi dolandyrmak diňe bir möhüm meseleleriňiziň hemmesini üstünlikli çözmäge kömek etmän daş-töweregiňizde asuda iş gurşawyny hem döreder. Çynlakaý meseleler hakda pikirlenip geljege meýilnama düzüp bilersiňiz olary amala aşyrmak  üçin ähli mümkinçilikleriňiz bolar.Ýakynda gatnaşyga başlanan Daluwlar üçin agşam hezil we rahat geçirmek has  amatlydyr. Ýürekden gürleşmek üçin amatly pursat bolar. Maşgala agzalary ýa-da ýakyn dostlaryňyz üçin wagt tapmak kyn günden soň  kömek eder.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Häzirki wagtda möhüm iş üstünliklerine ýeňişlere ýa-da üstünliklere garaşmaly dälsiňiz. Emma çynlakaý problemalara-da garaşylmaýar. Häzirki adaty zatlaryňyzy ediň hemme zat kynçylyksyz netije berer. Birden ýalňyşlyk goýberseňizem ähmiýetsiz bolup çykar we çalt we aňsat düzediler.Maşgala Hutlary  üçin ýakynlary bilen agşam geçirmek has  gowusydyr. Möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak umumy dil tapmak köne dawalary çözmek we gatnaşyklarda sazlaşygy dikeltmek mümkin bolar. Mundan başga-da  hemmäňiz özara gatnaşykdan lezzet alarsyňyz we araňyzdaky baglanyşygy güýçlendirersiňiz.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama