TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

04-nji awgust ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 04-nji awgustdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar bu gün özlerini aşa ýüklemeli däldir, nerw ulgamy çäkde, energiýa gowşaýar. Emma bu gün kelläňize gowy pikirleriň gelmegi ähtimal. Bu gün pikirlenmek, ýeke bolmak has gowudyr. Uly söwda amala aşyrmaly däl ýa-da täze işe başlamaly däl. Häzirki wagtda olar hiç hili gowy netije bermez.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar üçin bu gün möhüm gün. Emma energiýaňyz gowşak bolup, özüňizi erbet duýup bilersiňiz. Söwda edip bilmersiňiz, täze işe başlap bilmersiňiz. Ýol howplary, enjamlaryň döwülmegi we meýilleşdiren işleriňizdäki näsazlyklar bolup biler. Bu gün täze tanyşlyklary açmak negatiw netijelere getirip biler.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Başarmaýan, öň edip görmedik zatlaryňyzy boýnuňyza almaň. Synag geçirmäň, diňe subut edilen görnüşde hereket ediň. Çünki beýle etmek bilen, töweregiňizdäkileriň ynamyny ödemän, oňaýsyz ýagdaýa düşüp bilersiňiz. Inisiatiwany ýitirmäň, haýsy görnüşde bolsa-da, tutanýerliligi we batyrlygy görkeziň. Söwda etmek üçin gowy gün. Belki täze girdeji çeşmeleri peýda bolar. Emma başdan geçirmeleri dowam etdirmäň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar syýahat edip bilerler. Bu gün dellekhana ýa-da sauna baryp görmek üçin gowy gün. Iş ýerinde işdeşleri bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Energiýa we akyl deňagramlylygyny dikeltmek üçin agşam kinoteatra ýa-da sungat sergisine baryp görmek maslahat berilýär.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün, ýitirilen gatnaşyklary düzetmäge synanyşyň, üstünlik gazanarsyňyz. Bu gün gepleşik geçirmek, hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak, kazyýete gitmek, häkimiýet başyndakylardan gorag soramak gowudyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)


Sünbüleler maliýe ýagdaýlaryny kesgitlemeli bolar. Bu meseleleri soňa goýmazlyk maslahat berilýär, sebäbi bu golaýda şundan has amatly wagt bolmaz. Bu gün sünbüleler üçin stoluň başynda oturyp, çykdajylaryň we girdejileriň sütünine aýratyn üns berip, ýakyn geljek üçin esasy meýilnamalary  ýazmak gaty peýdaly bolar. Bu meýilnamalaryň üstünlikli boljakdygynyň ähtimallygy gaty ýokary.Bu gün geljekki meýilnamalary çaklap, pikirlenip bilersiňiz. Duýgurlygyňyz ýitileşer. Düýşleriňiziň hakykatda amala aşmagy mümkin. Açyk eşik geýmeli we umytsyzlyga ýol bermeli däl. Energiýaňyzy güýçlendirmek üçin konserte ýa-da sergä baryp görüň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün ukusyzlyk we ýaltalyk peýda bolar, günüň dowamynda özüňizi gowşak duýup bilersiňiz. Möhüm meselelere başlamaly däl. Köne duşmanlar işjeňleşýän bolsa gerek. Bu günki täleýnama size bedeni arassalamak üçin ähli amallary ýerine ýetirmekligi maslahat berýär. Düýşüňiziň amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr. Ruhy taýdan arassalanmak hem gowy. Mümkin boldugyça karzlary paýlaň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Edep-terbiýe düzgünlerine eýeriň, sözlerde, serişdelerde, gatnaşyklarda dogry ýoly saýlaň. Töweregiňizdäkiler tarapyndan käbir bellikler peýda bolar. Ýalňyşlyklaryňyz, negatiw duýgularyňyzyň ýüze çykmagy ýakyn wagtda öz täsirini ýetirer.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      


Kowuslar şu gün fiziki işjeňlige mätäç bolarlar. Bejergi başlamak üçin gowy gün. Bu gün wakalaryň gidişini üýtgedip ýa-da ýalan sözläp bilmersiňiz. Ujypsyz jenaýatlara üns bermäň, bagyşlamagy başaryň, dawa etmäň, buýsanç görkezmäň. Täze işe başlamaň, köne işlerini mertebe bilen tamamlamaga synanyşyň. Wanna we massaž häzirki wagtda peýdalydyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Diňe özüňiz üçin däl, başgalar üçinem kömek soramak peýdalydyr. Otdan, ýanmakdan seresap boluň. Alkogol we serhoş ediji içgileri ulanmakdan saklanyň. Az gürleşmäge synanyşyň, günüň energiýasy gowşak. Saglygyňyza üns beriň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)


Diňe ýeňil iýmit iýiň. Bedene kän bir stres goýmaň. Keýpiň üýtgemegi we dowamly keselleriň güýçlenmegi mümkindir. Ulag hadysalarynyň we elektrik enjamlarynyň döwülmegi, el-aýaklaryň şikeslenmegi ähtimal. Häzirki wagtda başlanan keseller dowamly häsiýete eýe bolar. Özüňize gowja serediň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Öýlenmek, ýitirilen gatnaşyklary täzeden gurmak ýa-da nikalaşmak üçin gowy gün. Ýagdaýy çylşyrymlaşdyrmazlyk üçin dawa-jenjellere girmeli däl, gybat etmeli ýa-da egoistlik görkezmeli däl. Soňunyň nädip gutarjagyny bilmeseňiz, başdan geçirmeleri dowam etdirmäň. Ýiti, kesiji gurallar bilen işläniňizde seresap boluň. Bu gün, esasanam ýaşlar bilen aragatnaşyk üçin amatly bolar.

Ýene-de okaň

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle