SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

04-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 04-nji  apreldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

 Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Adatdakysyndan has aktiw we özüňizi  ynamly duýarsyňyz. Işdeşleriňiz bilen dil tapyşyp  bilersiňiz. Islendik çylşyrymly iş meselesini çözüp bilersiňiz we meýilleşdireniňuzden  has köp zat etmäge wagtyňyz bolar.  Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda azajyk sürtülme bolup biler. Ýöne eglişik edip gapma-garşylygy çözmäge synanyşsaňyz netije berer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Köp meseläni çözmekde  asuda we emosional taýdan durnukly bolarsyňyz. Sowurlar işde möhüm üýtgeşmelere duçar bolmaz has dogrusy adaty işlerde we tanyş meselelerde geçer. Gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly amallara girip bilersiňiz: girdejili bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Şu gün iş saparyna gitmeli dälsiňiz, gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek hem üstünlikli bolmaz. Ýöne başga  işlerde özüňizi ynamly duýarsyňyz. Siziň tutanýerliligiňiz we yhlasyňyz size gowy hyzmat eder, has çalt başlaýan zatlaryňyzy tamamlamaga we kärdeşleriňiziň öňünde abraý gazanmaga kömek eder. Käbir Jöwzalar  ýolbaşçylary bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürip başlamagy ähtimal.Şeýle hem ýakyn  adamyňyz bilen gapma-garşylyklar bolmagy ähtimal. Olaryň köpüsi gabanjaňlyk sebäpli bolar..

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün  okamak  üçin amatly gün. Okaýan we görýän zatlaryňyz uzak wagtlap ýatda galar, ýakyn wagtda synagdan aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz ýa-da hünär taýdan ösüp bilersiňiz. Köpden bäri garaşýan habaryňyzy almagyňyz ähtimal.Başgalara çydamly bolmaga synanyşyň, özüňizi görkezmek däl-de, hyzmatdaşlyga çalyşyň şonda  işde-de  şahsy durmuşyňyzda-da köp kynçylyklardan gaça durup bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

 Bu gün kyn meselelere ýa-da täze taslamalara başlamazlyk has gowudyr. Häzirki wagta meselelere ünsi jemläň we uzak möhletli şertnamalar baglaşmaň. Şeýle hem kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy azaltmaga synanyşyň.Agşam myhmanlary kabul etmek üçin üstünlikli bolar esasanam bular size peýdaly bolup biljek adamlar bolsa. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda hemme zat asuda we sazlaşykly öser. Maşgalaňyzdan biri size maslahat berse diňläň.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Amaly we umumy düşünjäňiz işleriňizi üstünlikli dolandyrmaga kömek eder. Gozgalmaýan emläk amallary bilen baglanyşykly bolan Sünbüleler  esasanam işjeň bolmaly: bu gün satyn almak we satmak üçin amatly. Peýdaly aragatnaşyk gurmak täze işewür hyzmatdaşlary ýa-da zerur bilimleri siziň bilen paýlaşyp biljek adamlary tapmak gowy bolar.Aragatnaşyk diňe bir kärdeşleriňiz bilen däl, eýsem ýakyn adamyňyz bilen hem döredijilikli.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Häzirki işleriň aladasyny etmek başlanan zatlaryňyzy gutarmak üçin gowy gün. Resminamalardaky we işdäki gepleşiklere jikme-jikliklere üns beriň. Başgalaryň ünsüni çekmeýän möhüm bir zady görüp bilersiňiz.Käbir Mizanlaryň şahsy durmuşynda azajyk kynçylyklar bolup biler. Ýakynlaryňyz  size üns bermezligini duýmagy mümkin. Düşünjäňizi diňläň, size nädip hereket etmelidigiňizi görkezer: hemme zady degişmä öwüriň, ötünç soraň ýa-da meseläni çynlakaý ara alyp maslahatlaşyň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Aragatnaşyk etmäge meýilli bolarsyňyz şonuň üçin maslahatlary geçirip bilersiňiz. Köp zady başdan geçirersiňiz ýöne iş meseleleriniň arasynda ýygy-ýygydan geçmek käbir dartgynlylygy döredip biler. Eger gaharlanyp başlaýandygyňyzy duýsaňyz, gysga dynç alyň we köşeşiň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Bu gün  meseleleriňizi birbada çözmäge synanyşmaň, ýuwaş-ýuwaşdan hereket ediň. Mümkin bolsa iň kyn soraglary başga bir gün goýuň; bu gün birneme möhüm bolmadyk zatlary ediň.Sizi gaharlandyrýan we deňagramlylygy taşlamaga synanyşýanlar bilen aragatnaşykdan gaça duruň. Möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Maşgala meseleleri sizi işden daşlaşdyryp biler. Bir zada ünsi jemlemek kyn bolar şol bir wagtyň özünde gaty köp pikir kelläňize girer.Syýahat etmegi meýilleşdirýän Jediler üstünlik gazanar. Öz-özünden satyn almak hem elbetde şatlyk getirer, ýöne şonda-da puluňyzy tygşytly sarp etmäge synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Bu gün kärdeşleriňiz bilen gatnaşyk gurup çärelere gatnaşyp we möhüm bir zat barada ylalaşyp bilersiňiz. Hiç kimiň hoşniýetliligiňizden we duýgurlygyňyzdan hyýanatçylykly peýdalanmagyna ýol bermäň.Agşam romantiki gatnaşyklar gowy netije berer. Işewür gatnaşyklaryň has ýakynlaşmagy ähtimal.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

 Bu gün gurluşyk tehnologiýa ýa-da gozgalmaýan emläk bilen meşgullanýan Hutlar üçin bu gün üstünlikli bolar. Aragatnaşykda käbir gapma-garşylyklary düzedip bilersiňiz. Emma ​​düşünişmezlik ýüze çyksa-da öz pozisiýaňyzy gorap bilersiňiz.Güniň ikinji ýarymynda kärdeşleriňiz, işewür hyzmatdaşlaryňyz ýa-da öz garyndaşlaryňyz bilen umumy dil tapyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama