TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 03-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Gün esassyz alada we nägilelik bilen başlap biler. Işewürlikde we söýgüliňiz bilen gatnaşyklarda kynçylyklar bolup biler, bu bolsa hemme zatdan nägilelige sebäp bolar. Ähli kynçylyklaryň sebäbini özüňiz agtarjak boluň. Saglygyňyza we iýmitiňize üns beriň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün üstünlikli boljakdygyna güwä geçýär. Gün durmuş potensialynyň artmagy bilen tapawutlanýar. Netijede, iş ukyby artar we sowurlaryň şahsy özüne çekijiligi we ynandyryjylyk güýji artar. Şol sebäpli-de, kesgitlenen maksatlara ýetmek üçin mümkinçilikler bolar. Döredijilik adamlary meýilnamalaryny durmuşa geçirip bilerler. Söýgi gatnaşyklary ylham we janlylyk çeşmesi bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Şu gün seresap boluň: daşarky täsir, duşmanlar bilen çaknyşmak ýa-da ýoldaşyň biwepalygy saglygyňyza uly zyýan ýetirip biler. Siziň maddy kömege mätäç bolmagyňyz mümkin. Kömegi diňe dostlaryňyzdan ýa-da maşgalaňyzdan soraň. Ýyldyzlar özüňizi ele almagy maslahat berýärler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Uly maliýe ýitgileri ýa-da ähli işleriň çökmegi mümkindir. Hyzmatdaşlar, kärdeşler bilen gatnaşyklaryňyza üns beriň. Meýilnamalaryňyzy we taktikalaryňyzy gözden geçiriň. Şahsy durmuş hem sizden seresaplylygy we ünsi talap eder.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün söwda etmek, möhüm kararlar we çynlakaý borçnamalar kabul etmek üçin amatly däl. Maliýe ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy mümkin. Hilegärligi görkezmek maslahat berilýär. Öý işleri keýpiňizi erbetleşdirip biler. Ýöne ýüki egniňizden aýyrjak bolmaň – ähli meseleleri özüňiz çözmäge synanyşyň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Täjirçilik amallary, resminamalary hasaba almak we möhüm kagyzlara gol çekmek üçin amatly gün. Ýyldyzlar uzak wagtlap ikirjiňlenmezligi we amatly iş tekliplerine razy bolmagy maslahat berýärler. Bilelikdäki taslamalar girdeji getirer. Bolýan zatlaryň hemmesi, ilkinji netije nähili görünse-de, size peýdaly bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Gün passiw, kyn bolup biler. Ýolbaşçylar we kärdeşler bilen aragatnaşyk gurmak kyn bolar. Öz pozisiýaňyzy berkitmeli, inisiatiwany we erjelligi görkezmeli bolarsyňyz. Garşy jynsyň wekili bilen gatnaşyklar amatly. Şahsy durmuşda üstünlik gazanmagyň şertleri emosional çeýelik we sypaýylykdyr.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Täze geljegi, meýilnamalary düzetmek, täze iş tapmak ýa-da esasy girdeji çeşmesini üýtgetmek üçin amatly gün. Dostlaryňyzyň, täsir edijileriň, howandarlaryň kömeginden ýüz öwürmäň. Günüň ikinji ýarymynda saglygyň ýaramazlaşmagy ähtimal.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün haýyşlary ret edip, açgözlük, egoistlik görkezip bilmersiňiz. Bagyşlamak, maslahat bermek we maslahata gulak asmak möhümdir. Belki, bu gün haýsydyr bir sebäbe görä gatnaşyklaryň öňküsi ýaly gowy bolmazlygy sebäpli köp dostlaryňyz bilen sözüňiz azaşyp biler. Häzirki wagtda kynçylyklary esasan ýakynlaryňyzyň kömegi bilen ýeňip bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün açyk howada gezelenç etmek, bedenterbiýe bilen meşgullanmak amatlydyr. Häzir resmi kagyzlary tertibe salmak, abatlamak ýa-da gowulaşdyrmak üçin amatly pursat. Maşgalada parahatçylygyň ýola goýulmagy, hyzmatdaş bilen ylalaşyk we kesilen dostlugyň dikeldilmegi üçin bu gün oňyn şertler bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Möhüm we tapawutly gün. Duşmançylyk, duşmanlar bilen çaknyşyk, dönüklik, aldaw bolup biler. Täze tanyşlardan gaça duruň, tanyşlaryňyz we dostlaryňyz bilen aragatnaşyk saklaň. Emläge üns beriň. Ogurlyk, ýangyn, elektrik problemalary ähtimal. Häzirki wagtda öý işleri köp wagty we güýji talap eder.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Häzirki wagtda üstünlikli täjirçilik işi ähtimal. Uly täsir edip biljek we häzirki ýagdaýy düýpgöter üýtgetjek gowy habar gelip biler. Bu gün köne meýilnamalar, amallar, aragatnaşyklar boýunça belli bir karara gelmeli. Ýöne şahsy durmuşda hyzmatdaşyň siziň pikiriňizi kabul etmek islemezligi bilen baglanyşykly meseleler hem bolup biler.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle