SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

02-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 02-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Size gaty ýönekeý we miweli gün garaşýar. Dogry köp Hamallar adatdakysy ýaly işe girişmek üçin tagalla etmeli bolarlar. Bu gün batyrgaý işler üçin gaty amatly bolar we  tanyş meseleleriňize ünsi jemlemeli bolarsyňyz.Güniň ikinji ýarymynda  bil baglap boljak täze ýaranlar peýda bolar we  olar bilen dostlaşyp bilersiňiz.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk hem sizi begendirer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Ýyldyzlaryň goldawy bilen bu gün köp zatlara ýetersiňiz. Daş töweregiňizdäkiler sizden köp zatlary talap edip bilerler. Günüň  ikinji  ýarymynda özbaşdak hereket etmeli bolarsyňyz. Käbir bilelikdäki taslamalara gatnaşmak we köne baglanyşyklary dikeltmek üçin amatly pursat bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Irden duýgurlyk size öňden meýilleşdirilen we soňky döwürde köplenç ara alnyp maslahatlaşylýan meseläni ýerine ýetirmegiň zerurdygyny aýdýar. Hakykatdanam ilkinji ädimleri ätmegiň wagty geldi we islenýän netijä çalt ýetersiňiz. Işewür we dostlukly gatnaşyklaryň başlangyjy hem mümkindir.Işiňizde sabyr etseňiz ozal düýbünden mümkin däl ýaly görünýän zatlary hem başararsyňyz.Emma oňyn tendensiýalaryň täsiri diňe bir işewürlik pudagynda däl. Maşgaladaky ýakymly wakalar we şahsy gatnaşyklaryň gowulaşmagy ähtimal.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün möhüm ýygnaklar we möhüm gepleşikler üçin amatlydyr. Diňe umumy meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak bilen çäklenmän köp zada bagly bolanlaryň goldawyny hem almaga mümkinçilik bolar. Öň hiç kime kömek etmedik adamlar siziň käbir aladalaryňyzy kabul ederler.Häzirki wagtda köp zatlara ýetip biljekdigiňizi duýarsyňyz.Günüň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyza has köp üns bermeli.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Üstünlikli kararlaryň ajaýyp pikirleriň üstünlikli gepleşikleriň güni. Işewürlik ugrunda başlangyç etmek üçin ajaýyp. Köp zady öwrenersiňiz we ýakyn wagtda peýdaly boljak tejribeleri toplarsyňyz. Käbir Esetler beýleki alamatlaryň wekilleriniň edip bilmedik zatlaryna gowy çemeleşerler.Käbir üýtgeşik tötänlikler we ajaýyp hadysalar bolup biler we olardan peýdalanmagyň ýoluny taparsyňyz. Meýilnamalaryňyzy üýtgetmek  islärsiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Çynlakaý meseleler üçin amatly gün. Başga adamlaryň meselelerini çözmek üçin möhüm bolan zatlaryňyzy yza goýmaň we gyzyklanmalaryňyzy ýatdan çykarmaň. Bu gün işewürlik ýygnaklary we çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Olary durmuşa geçirmäge kömek edip biljek pikirleriňizi gyzyklandyrmagyň ýoluny taparsyňyz.Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyk kyn bolup biler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Näme bolandygyna garamazdan rahatlygyňyzy ýitirmezlige çalşyň. Köp zat asuda bolmak we habarly karar bermek ukybyňyza bagly bolar. Ujypsyz düşünişmezliklere üns bermäň. Bu gün size düşünýän we goldaýan we köp pikirleri durmuşa geçirmäge kömek etjek adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly bolar. Dostuňyz ýa-da başga bir ýakyn adamyňyz bilen duşuşmak ruhuňyzy göterer we ruhlandyrar. Agşam romantiki sene üçin amatly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gyzyklanmalaryňyzy we güýmenjeleriňizi paýlaşýan şol bir ugurda işleýän we tejribe paýlaşyp ýa-da gowy maslahat berip bilýänler bilen aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp gün.Köp Akraplar günortan ýakymly duşuşyklar geçirerler. Romantiki we  garaşylmadyk sowgatlar bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Köp täze pikirler peýda bolar we käbirlerini derrew durmuşa geçirip bilersiňiz. Günüň birinji ýarymynda aňsatlyk bilen üstünlik gazanarsyňyz. Käbir kynçylyklar soň ýüze çykyp biler ýöne olary ýeňip geçmegiň ýoluny taparsyňyz. Hereketleriňiziň kömegi bilen işde-de şahsy gatnaşyklarda-da köp zat üýtgär.Bu gün ozal ýerine ýetirmek islän zadyňyzy ýada salmak bilen köne meýilnamalara gaýdyp gelmek üçin amatlydyr. Muny etmäge mümkinçilik tapmagyňyz mümkin. Emma çalt we aýgytly hereket etmeli bolarsyňyz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Gün nähili başlasa-da asuda boluň we üstünlige bolan ynamyňyzy ýitirmäň.Käbir içerki meseleler aradan aýrylyp bilinmez. Siz olar bilen çalt işleşersiňiz ýöne munuň üçin başga zatlary ýa-da meýilleşdirilen güýmenjeleri yza süýşürmeli bolarsyňyz. Gaýgy etme. Az salymdan hökman hemme zada  ýetersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Köp zady anyklap uzak wagt bäri gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap alyp bilersiňiz. Iň çynlakaý meseleler hakda arkaýyn pikirlenip geljek üçin meýilnamalary çözüp bilersiňiz. Ýöne pikirleriňizi we açyşlaryňyzy entek gowy tanamaýanlaryňyz bilen paýlaşmaga howlukmaň. Möhüm gepleşikleri diňe size ýakyn  bolan adamlar bilen geçirilmeli. Hut şu adamlardan zerur bolsa goldaw we maslahat alarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu günüň diýseň ýakymly bolmagy ýa-da işewürlikde ajaýyp ýeňişler ýa-da üstünlikler getirmegi gaty ähtimal. Emma çalt çözüp bilmedik meseleleriňiz ýüze çykmaz. Häzirki wezipeleri çalt ýerine ýetirersiňiz çynlakaý ýalňyşlyklardan gaça durarsyňyz we käbir ownuk ýalňyşlyklar etseňiz wagtynda düzedersiňiz.Bu gün maşgala meselelerine we garyndaşlar bilen aragatnaşyk üçin amatly. Köp zatlar hakda gürleşip bilelikde dynç alyp hemmeler üçin gyzykly boljak bir zat tapyp bilersiňiz. Öň käbir gapma-garşylyklar we düşünişmezlikler gatnaşyklaryň sazlaşygyny bozan bolsa  bu gün hemme zat gowulaşar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama