SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

02-nji Aprelda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 02-nji  apreldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Işewürlikde başlangyç edip, hiç kimiň garaşmadyk ýerinde üstünlik gazanarsyňyz. Bu gün telekeçiler üçin amatly bolar. Şeýle Hamallar gowy girdeji getirjek pikirlere eýe bolar. Işe alýanlar hem özlerini tapawutlandyryp bilerler, dolandyryşdan goldaw alarlar we abraýyny güýçlendirerler.Ýakynlaryňyz  bilen aragatnaşyk sizi begendirer.Agşam umumy hünär gyzyklanmalary bolan dostlaryňyzy ýa-da tanyşlaryňyzy çagyrmak üçin amatlydyr.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Siz tutanýerli bolarsyňyz we çalt hereket etmäge synanyşarsyňyz, şonuň üçin köp zatlarda üstünlik gazanarsyňyz. Bu gün resmi guramalara baryp görmek üçin amatlydyr.Şahsy gatnaşyklarda oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Agşamy maşgalaňyz bilen geçiriň, ruhuňyzy göterer we güýçli iş gününden soň köşeşmäge kömek eder.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Täze möhüm taslamalary kabul etmeli däl, ozal başlanan zatlaryňyzy tamamlamaga üns bermek has gowudyr. Işiňize ünsi jemlemek aňsat bolar ähli meseleleri çözmek üçin ýeterlik güýjüňiz bolar. Kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyklar peýdaly bolar. Girdejiňizi artdyrmaga kömek edip biljeklerde gowy täsir galdyrarsyňyz.Käbir kynçylyklar ýüze çykyp biler  sebäbi öz gyzyklanmalaryňyzy birinji ýerde goýup  beýlekiler hakda alada etmersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Kärdeşler  hyzmatdaşlar we dolandyryş size köp tarapdan goldaw berer we köp tekliplere aňsatlyk bilen jogap berer. Siz tutanýerli we ynamly bolarsyňyz. Bu iş meselelerini çözmäge kömek eder. Bu gün resmi saparlar gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek üçin amatlydyr.Işiňizi ösdürmäge kömek edip biljek tanyşlar edersiňiz. Şahsy durmuşyňyzda ýakynlaryňyzyň duýgularyny äsgermezlik etmeseňiz we olar bilen has köp wagt geçirseňiz, hemme zat gowy bolar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Dynç almak islärsiňiz  ýöne ilki bilen köp işlemeli bolarsyňyz. Sabyrly bolsaňyz  uzak wagtlyk çylşyrymly meseleleri çözersiňiz. Kärdeşler zerur bolsa kömekden ýüz öwürmezler.Ýakynlaryňyz  bilen gatnaşyklar gowy geçer.Özüňi dolandyrmak ukyby köp Esetler üçin peýdaly bolar. Bu gün romantiki sene üçin amatly.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Kärdeşleriňiz bilen aragatnaşyk guruň hemmeler bilen umumy dil tapmaga synanyşyň. Işewür meseleleriň hemmesini çözmek aňsat bolmaz we ýaranlar size gaty peýdaly bolar. Başgalaryň dogry aýdýandygyna ynandyrmak aňsat bolmaz ýöne duýgulara boýun egmeseňiz we mylakatly we dostlukly bolsaňyz edip bilersiňiz..

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün Mizanlara  meşgul we netijeli gün garaşýar. Iş çärelerine esasanam ýygnaklara we çekişmelere işjeň gatnaşyň. Garaşylmadyk pul akymlary mümkin.Söýgüliňiz bilen aragatnaşykdan lezzet alarsyňyz bilelikde rahat bolarsyňyz.Şeýle hem  möhüm düşünişmezliklerden gorkman möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Bu gün gozgalmaýan emläk satyn almak üçin amatly.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gepleşikler köp bolar  ýöne hemmesi peýdaly bolar. Käbir Akraplar  maşgala agzalaryndan köp gyzykly zatlary öwrenerler. Bu gün peýdaly aragatnaşyk gurmak, kärdeşler bilen pikir alyşmak, täze pikirler döretmek üçin amatlydyr.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Işde ýa-da öýde hiç kim bilen dawa etmezlige çalşyň. Eger hakykatdanam öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, sözleriňizi saýlaň we rahatlygyňyzy ýitirmäň. Duýgulary bilen dolandyrylýan Kowuslar soňundan ökünjek zatlaryny edip bilerler. Çynlakaý karar bereniňizde, başgalaryň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutuň. Şeýlelik bilen, hemmeler bilen gowy gatnaşyklary saklap bilersiňiz.Agşam höwesler azalar  ähli düşünişmezlikler geçmişde galar.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk sizi begendirer. Olardan goldaw we gowy maslahat alarsyňyz. Romantiki garaşylmadyk ýagdaýlar hem aradan aýrylmaýar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün çynlakaý işewür gepleşikler  üçin amatly.Adatdakysyndan has köp iş meselelerini çözmek köp wagt alyp biler. Bu  bolsa köp Jedileri  aladalandyrar. Ýadyňyzdan  çykarmaň hemme zat diňe size bagly däl we sabyrly boluň. Munuň üçin köp işlemeli bolsaňyzam, maksatlaryňyza ýetersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hemme zat gowy geçer täze belentlikleri ýetip  bilersiňiz. Bu gün professional çärelere  gepleşiklere we iş saparlaryna gatnaşmak üçin amatlydyr. Bu gün halaýan pikirleriňiz derrew hemmeleriň göwnünden turar we meýilnamalaryňyzy ýakyn wagtda durmuşa geçirip bilersiňiz. Ýakynlaryňyz  bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Emma   dostlaryňyzyň pikirini diňlärsiňiz we basym hemmeleriň göwnünden turjak çözgütleri  taparsyňyz. Elbetde etmeli däl zadyňyz, maşgala agzalary bilen iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak. Bu söhbetdeşlik gaty ýakymsyz bolup biler.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün täze mümkinçiliklere  ýetmek üçin amatly gün bolar. Artykmaç karar bermek hem ýaramaz täsir edip biler. Batyrgaý hereket ediň  ýöne ilki bilen her karar hakda pikirleniň  şonda biznesde ep-esli üstünlik gazanarsyňyz.Günüň ikinji ýarymynda çeperçiligiňiz we özüne çekijiligiňiz  güýçlener. Şonuň üçin beýleki adamlar bilen umumy dili aňsatlyk bilen tapyp, olardan zerur zatlary öwrenip  bilersiňiz.

Ýene-de okaň

2024;Hepdelik täleýnama (22-nji-28-nji aprel)

23-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

19-njy Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama