SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

01-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 01-nji  iýuldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün  çynlakaý problemalar ýüz çykmaz. Iň kyn zat, çynlakaý ýygnaklara we gepleşiklere gidýän Hamallar üçin  dartgynly bolar.Emma tanymal kärdeşleri bilen bilelikde adaty işleri bilen meşgullanýanlar üçin üstünlikli bolar.Öň professional bolan gatnaşyklar has dostlukly bolar. Işdäki romantiki gyzyklanmalar hem mümkindir.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň başlangyjy meýilnamalara täzeden garamak we uzak wagtlap ýüze çykan pikirleriňizi täzeden gözden geçirmek üçin amatlydyr. Öň aç-açan bolmadyk meseleleriňiziň nirede ýüze çykyp biljekdigini görüp bilersiňiz. Bu diňe bir öz işleriňize degişli däldir. Günüň ikinji ýarymynda iş ýa-da güýmenje bilen baglanyşykly adaty bolmadyk ýöne özüne çekiji teklipler bolmagy ähtimal. Takyk jogap bermezden ozal pikirlenip görüň.Şertler ilki pikir edişiňiz ýaly özüne çekiji bolup bilmez.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Näme üçin beýle hereket edýändigiňizi elmydama düşnükli bolmaz. Uzyn düşündirişlere girmäň.Möhüm iş ýygnaklara öňünden taýýarlansaňyz hemme zat  gowy geçer.Söýgüliňiz bilen gatnaşyklar isleýşiňiz ýaly bolup bilmez. Wakalar öz ugruny dowam etsin. Ýakynda  hemme zadyň gaty gowy gidýändigi belli bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Esasanam täze ýerde işleýänler üçin işde ep-esli ösüş mümkindir. Kärdeşleriňiz bilen hatda ozal aragatnaşyk gurmak islemedikleriňiz bilenem dostlaşmaga mümkinçilik bolar. Ýöne aşa mähirli bolmakdan saklanmak möhümdir esasanam mähir duýgularyny ýalňyş düşündirmäge ýykgyn edýän adamlar bilen.Bu gün pul bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Bu ýerde duýgurlyga bil baglap bilersiňiz.Ýeri  gelende aýtsak, günüň ikinji ýarymy söwda üçin gowy bolar we dogry saýlamak üçin uzak pikirlenmeli bolmaz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Uzak möhletli meýilnamalary düzmek üçin ajaýyp gün. Başarnyklaryňyza we umuman ýagdaýa dogry baha berersiňiz.Meýilnamalaryňyzy özüňiz durmuşa geçirip başlamalydygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Kömekçiler biraz soňrak peýda bolarlar. Möhüm gepleşikleri üçin günortan amatly bolar. Bu wagt siz diňe bir beýlekiler bilen däl hatda sizden düýpgöter tapawutlylara-da düşünersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Döwlet guramalary bilen habarlaşmak resminamalary taýýarlamak üçin amatly gün. Soňky döwürde çynlakaý päsgelçilikler ýüze çykan bolsa bu gün olary nädip ýeňip geçmelidigi belli bolar.Günüň ikinji ýarymynda bolsa gowy dynç almaga mümkinçilik alarsyňyz. Köne baglanyşyklary dikeltmäge we dawa edenleriňiz bilen ýaraşyk baglaşmaga mümkinçilik bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Birbada birnäçe zady etmek başgalaryň aňynda nämeleriň bardygyny çaklamak we garşydaşlaryňyzdan bir ädim öňde durmak ukyby size gaty peýdaly bolar. Amatly şertlerde hyzmatdaşlygy teklip etjek ýa-da karýerany ösdürmäge başgaça kömek etjek adamlar bilen peýdaly tanyşlyklar, duşuşyklar geçirip bilersiňiz.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Gündelik käbir meseleler boýunça ýakynlaryňyz bilen jedelleşmezlige çalşyň ýogsam gatnaşyk uzak wagtlap ýaramazlaşyp biler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Edilmeli köp zat bar şonuň üçin bir zada ünsi jemläp bilmezligiňiz mümkin. Birbada birnäçe meseläni çözmeli bolarsyňyz. Daş-töweregiňizde bolup geçýän zatlary duýmazlyk howpy abanýar.Güniň ikinji ýarymynda Daşky gurşawy üýtgetmek we dynç almak peýdaly bolar.Şeýle hem  bu gün üçin gysga syýahat meýilleşdirmek has gowy. Ýakyn adamyňyz bilen gezelenje çyksaňyz gowy dynç alarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Säher aragatnaşyk üçin amatly bolar we gaty üýtgeşik adamlar bilen aňsatlyk bilen düşünişersiňiz we täze tanyşlaryňyzyň aňynda nämeleriň bardygyny tiz çaklarsyňyz. Öň diňe iş gatnaşyklary bolan gatnaşyklar dostlukly ýa-da romantik häsiýet alyp biler.Günüň ikinji ýarymynda atmosfera has dartgynlaşar. Ýöne hiç kim bilen dawa etmezlige çalşyň.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Iş okuw bilen baglanyşykly käbir meýilnamalary durmuşa geçirmäge kömek edip biljek adamlar bilen gepleşikler duşuşyklar üçin ajaýyp gün. Köne tanyşlaryň size üstünlikli şertnama ýa-da hyzmatdaşlygy hödürlemegi ähtimal. Şeýle ýagdaýlarda kän pikirlenmän ylalaşyp bilersiňiz.Käbir kynçylyklar ýüze çykyp biler. Olara degişme bilen garamaga synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün iş üçin amatly bolar. Köp meseleleri özüňiz gaty gowy ýerine ýetirip bilersiňiz zerurlyk ýüze çyksa aňsatlyk bilen kömek tapyp bilersiňiz. Uzak wagtlyk işleýän kärdeşleriňiz we işewür hyzmatdaşlaryňyzdan gowy habar we gyzykly iş teklipleri mümkin.Ýakyn adamlaryňyz sizi geň galdyrarlar. Täze tanyşlar bilen aragatnaşyk size köp oňyn duýgulary berer. Täze dostlar tapyp ýa-da hemişe bile bolmak isleýän adamyňyz bilen tanyşmagyňyz mümkin.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün käbir möhüm habarlary getirer. Olara sag bolsun aýdyp uzak möhletli maksadyňyza ýetmek üçin nädip hereket etmelidigiňize tiz düşünersiňiz. Käbir Hutlar ozal düýbünden mümkin däl ýaly görünýän zady ýerine ýetirmegiň ýoluny taparlar. Gyzykly iş teklipleri we girdejili şertnamalar mümkin. Şahsy gatnaşyklarda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolmagy ähtimal. Öň köp düşünişmezlige sebäp bolan ýakyn adamyňyz bilen arkaýyn ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Bu gezek jedel etmäge hiç hili sebäp bolmaz.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama