TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 02-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar üçin bu gün trawmatiki bolup biler. Mümkin bolsa uzakdan işläň ýa-da dynç alyň. Maşgala agzalary bilen aragatnaşykda-da dawa ýa-da dartgynlyk ýüze çykyp biler. Has ünsli bolmaly, başgalaryň pikirini hem diňlemegi başarmaly we eglişik gözlemeli.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar adaty bolmadyk uly göwrümli taslamalara, döredijilik meselelerine çekiler. Gündelik borçlaryňyzy ýa-da çözmeli öý işleriňizi ýatdan çykarmajak boluň. Gün işli we miweli bolar. Özüňize gelen pikirleri ýazyň, olar peýdaly bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar, mümkin bolsa, işiňizde kynçylyk bolmazlygy üçin täze günüňizi öýde geçiriň. Öýde düşündirişlerden ýa-da kemsitmelerden gaça durmak, ýalňyzlykda işlemek gowy. Oňyn pikirlenmäge we ýakymly we aňsat bir zat etmäge synanyşyň, ýogsam özüňiz üçin kynçylyk döredersiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar, gyzykly teklibiňiz ýa-da adaty bolmadyk pikiriňiz bar bolsa, başlyklaryňyz ýa-da kärdeşleriňiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Täsirli adamlaryň goldawy size ynam döreder. Bu gün ýyldyzlar siziň tarapyňyzda, şonuň üçin teklipleriňiz ýa-da haýyşlaryňyz diňlener. Ikirjiňlenmän karar beriň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler, size gowy gün garaşýar. Arzuwlaryňyz hasyl bolýar we ähli ýagdaýlar siziň peýdasyňyza. Möhüm ýygnaklar, ýakymly, garaşylmadyk zatlar we ajaýyp teklipler bolar. Öň başlamaga het edip bilmedik möhüm bir uly işe başlaň. Esasy satyn alyşlary yza süýşüriň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler, bu gün arkaýyn hereket edip, uzak wagtlap meýilleşdirilen zadyňyzy edip bilersiňiz. Töwekgelçilik edip bilersiňiz. Netije çalt we oňyn bolar. Günüň ikinji ýarymynda energiýa azalar. Agşamy asuda öý şertlerinde geçirmek gowy. Geljek üçin meýilnama düzüň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar, öňüňizde energiýa juda azalyp biler. Bu ýagdaýda ünsi jemlemek kyn bolar, şonuň üçin ähli möhüm meseleleriň kararyny başga bir wagta yza süýşüriň. Biraz fiziki işjeňlik we howada gezelenç etmek özüňizi gowy ýagdaýda saklamaga kömek eder.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar, täze günüň işewürligi sizi töwekgelçilikli we käwagt biperwaý hereketlere itergi berer. Maliýe ýitgileriniň öňüni almak üçin hereketleriňizi henizem gözegçilikde saklamaga synanyşyň. Dostlaryňyzyň ýa-da garyndaşlaryňyzyň maslahaty peýdaly bolup, ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar, ýolbaşçylaryňyzyň dilini tapyň. Bu beýgelmegi ýa-da öwgi gazanmagy aňsatlaşdyrýar. Käbir möhüm meseläni çözüň we üstünlikleriňiz barada ýolbaşçylara habar beriň. Ýan-ýoldaşyňyz bilen gatnaşykda, sözleriňize üns beriň. Bilmän, ýakyn adamyňyza zyýan berip, onuň bilen jedel edip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler, täze günüň dowamynda maliýe meselelerini çözmeli ýa-da pul gazanmaly boljakdygyňyza taýyn boluň. Aýlyk hakyňyzy ýokarlandyrmak barada ýolbaşçylar bilen gürleşmek artykmaçlyk etmez. Gaty özüne çekiji teklipleri kabul etmäň. Bu bir hiledir.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar, öňüňizde şowlulygyň siziň tarapyňyzda boljak gowy gün bar. Hatda töwekgelçilikli teklibi kabul edip ýa-da täze işewür hyzmatdaş tapyp bilersiňiz. Täsirli hemaýatkärlerden maliýe goldawy mümkin. Şahsy durmuşda hemme zat gowy gidýär. Size gyzykly tanyşlyklar garaşýar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar, gereksiz daşary çykmaň. Bu sizi dürli kynçylyklardan gaça durmaga kömek eder. Kyn ýagdaýa düşmezlik üçin içki sesiňizi diňläň. Şeýle hem bu gün islendik ugurda size edilýän tekliplerden we synaglardan ýüz öwürmek peýdalydyr.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle