SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

01-nji Aprelda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 01-njI  apreldaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün adaty işleriňize çalt baş goşarsyňyz we kärdeşleriňiz bilen umumy dil taparsyňyz. Täze bir zady öwrenmäge ýakyn wagtda girdejiňizi artdyrmaga kömek etjek tejribe toplamaga mümkinçilik bolar. Ýöne  düýpli pikirlenip islenýän netijäni özbaşdak gazanyp boljakdygyňyza ynanýançaňyz uly göwrümli taslamalary kabul etmeli dälsiňiz.Öýde ownuk düşünişmezlikler bolup biler we köpden bäri çözülmedik meseleler ýadyňa düşüp biler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Käbir meýilleşdirilmedik satyn alyşlara pul harçlamak islegi güýçli bolar, ýöne muňa ýol bermezlige synanyşyň. Maliýe meselelerini çözmäge howlukmasaňyz bizar ediji ýitgilerden gaça durup bilersiňiz. Köp Sowurlar üçin maşgala meseleleri öňe çykar. Belginiň şeýle wekillerine işe ünsi jemlemek kyn bolar. Emma henizem çynlakaý ýalňyşlyk goýbermezler we iň möhüm meseleleri wagtynda çözerler.Boş wagtyňyz dynç almaga synanşyň. Sport bilen meşgullanmak ýa-da ajaýyp ýerlerde gezelenç etmek, özüňizi has gowy duýmaga kömek eder.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Başgalaryň diňe görkezmäge het edip bilýän zatlaryny  aç-açan we gönüden-göni gürlemek ukyby häzirki wagtda köp meseläni çözmäge kömek eder. Çalt hereket etmegi makul bilersiňiz, biderek wagt ýitirmek islemersiňiz we geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutup köp peýdaly işleri etmäge wagtyňyz bolar. Düşnüksiz ýagdaýlarda diňe bir gyzyklanmalaryňyzy göz öňünde tutmaň hökman hemmeleriň göwnünden turjak çözgüt tapyp bilersiňiz.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk ýakymly we döredijilikli bolar. Bu gün möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we meýilnama düzmek üçin amatlydyr.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Düşünjäňizi diňläň: köp ýagdaýlarda size nädip hereket etmelidigiňizi görkezer. Bu gün öwrenmek başarnyklary ýokarlandyrmak we täze iş usullaryny ornaşdyrmak üçin amatly bolar. Çylşyrymly meselelere düşünersiňiz  möhüm jikme-jikliklere üns berersiňiz we dogry netijä gelersiňiz.Iş saparlary üstünlikli bolar we bu gün gozgalmaýan emläk amallary üçin hem amatly bolar. Günüň ikinji ýarymynda asuda bolmak, howsala düşmezlik we ownuk-uşak zatlara gaharlanmak möhümdir.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Duýgularyňyzy tertiplemek we ileri tutmak üçin birneme wagt gerek bolar. Günüň birinji ýarymynda häzirki işler bilen meşgullanmak maslahat berilýär. Gepleşikler isleýşiňiz ýaly üstünlikli bolup bilmez, şertnama baglaşmaga howlukmaň.Bu gün resmi däl aragatnaşyk üçin amatly bolar. Kärdeşiňiz bilen söýüşmek ýa-da iş gatnaşyklaryny romantiki ugra geçirmek mümkindir. Şeýle ýagdaýlarda söýginiň işe päsgel bermezligi we goşmaça kynçylyklar döretmezligi üçin seresap boluň.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşykda kynçylyklar ýüze çykyp biler. Mümkin olaryň biri size päsgel bermäge synanyşar ýöne şonda-da maksatlaryňyza ýetersiňiz.Öý işlerine köp wagt sarp etmeli dälsiňiz. Maşgala agzalary hemme zada kömek etmekden size goldaw bermekden hoşal bolarlar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Garaşylmadyk pul akymlary ähtimal.Ýaňy-ýakynda sizi binjalyk  eden maliýe meseleleri üstünlikli çözüler. Iş nukdaýnazaryndan bu gün gaty gowy bolar, belki siziň üçin peýdaly hyzmatdaşlygyň başlangyjydyr.Maşgala agzalary siziň işleriňize adatdakysyndan has ýygy-ýygydan goşulyp bilerler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Işewürlikde we şahsy gatnaşyklarda kynçylyklar ýüze çykmaz.Gowşak taraplaryňyza ýol bermäň, bu iş gatnaşyklaryny we şahsy durmuşy kynlaşdyryp biler. Başlan  zadyňyzy taşlamak, dynç almak we aladalaryňyzy aýyrmak isleseňiz etmeli ähli zatlaryňyzy ediň. Häzirki wagtda çynlakaý we jogapkärli bolsaňyz  geljekde köp kynçylyklardan gaça durup bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Möhüm iş meseleleri üstünlikli çözüler we şu günki pikirleriňiziň durmuşa geçirilmegi girdeji getirer. Islendik meselä döredijilikli çemeleşmäge synanyşýan Kowuslar  hökman ylham alar.Ýakynlaryňyz  bilen gatnaşyklar elmydama oňat bolmaz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Islendik syýahat garaşylýandan has köp wagt alyp biler. Jemgyýetçilikde ýüze çykýan kynçylyklar, dyknyşyklar ýa-da bökdençlikler sebäpli garaşylmadyk gijikdirmeler we beýleki ownuk kynçylyklar aradan aýrylyp bilinmez. Eger yzygiderli bolsaňyz we ähli eden işleriňizi bitirmäge synanyşsaňyz  hemme zat gowy bolar.Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen dynç almak üçin amatlydyr. Çynlakaý bir zady ara alyp maslahatlaşmagyň iş problemalary hakda gürleşmegiň ýa-da ýakymsyz temalary açmagyň zerurlygy ýok.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün  aragatnaşyk saklamak, üns merkezine öwrülip boljak çärelere gatnaşmak üçin ajaýyp gün. Şeýle hem iş üçin amatly bolar. Çylşyrymly meseleleri çalt çözersiňiz  täze we gaty gyzykly bir zat taparsyňyz we kärdeşleriňizi pikirleriňiziň gowydygyna ynandyrarsyňyz.Şahsy durmuşyňyzda käbir üýtgeşmeler mümkin. Siz olardan gaty hoşal bolarsyňyz. Agşam romantiki sene üçin amatly.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün  wagtlaýyn duýgulara boýun bolsaňyz ýa-da gyssagly hereket etseňiz, kynçylyklar ýüze çykyp biler. Howlukmaň, ýagdaýa düşünmek we özüňizi nähili alyp barmalydygyňyzy kesgitlemek üçin wagt beriň. Bu gün başgalaryň gyzyklanmalaryny ýada saljaklar üçin täze mümkinçilikler açar.Hiç zat satyn almazlyga synanyşyň.Agşam dostlar bilen duşuşmak ýa-da telefonda gürleşmek üçin amatly. Elbetde  ara alyp maslahatlaşmak üçin gyzykly mowzuklar köp bolar.

Ýene-de okaň

2024;Hepdelik täleýnama (22-nji-28-nji aprel)

23-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

19-njy Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama